ESG w kontekście strategii

Zaangażowanie i zarządzanie działalnością w ramach ESG

Postępujące zmiany klimatu i prognozowane ich skutki wymagają wprowadzenia fundamentalnych zmian roli i kierunków rozwoju spółek sektora elektroenergetycznego.

W obliczu najważniejszego celu, jakim jest przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną, Grupa TAURON w nowej Strategii uwzględniła cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Działalność Grupy TAURON wspiera realizację wszystkich celów ONZ, a w szczególności koncentruje się na 5 celach powiązanych z charakterystyką Grupy wskazanych na grafice.

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 w Grupie TAURON

  • W ramach ochrony środowiska naturalnego realizowane są kierunki takie jak: przeciwdziałanie zmianom klimatu i degradacji środowiska, wzmocnienie realizacji GOZ, zrównoważona infrastruktura. Wyznaczone cele do realizacji: dążenie do minimalizacji zużycia węgla kamiennego i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., wsparcie walki z niską emisją, działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, adaptacja do zmian klimatu.
  • W zakresie odpowiedzialności społecznej wskazano kierunki: pracownicy jako kluczowa wartość Grupy TAURON, zorientowanie na klienta, partnerstwa społeczno-biznesowe. Cele wyznaczone do realizacji: środowisko pracy wspierające rozwój pracowników zapewniające zgodność z zasadami etyki i różnorodności, wsparcie Klientów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i wzmocnienie ich konkurencyjności poprzez rozwój oferty produktów ekologicznych, wprowadzenie udogodnień i likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnościami, wzrost poziomu satysfakcji Klientów oraz digitalizacja procesów obsługi, wspieranie działań na rzecz dobra publicznego oraz efektywny i transparenty dialog.
  • W ramach ładu korporacyjnego założono: zapewnienie bezpieczeństwa w oparciu o najlepsze praktyki i standardy, stosowanie ładu korporacyjnego zgodnie z najlepszymi praktykami, zarządzanie ryzykiem i systemem kontroli wewnętrznej, rozwijanie kultury etycznej organizacji. Cele wyznaczone do realizacji: Zarządzanie Grupą TAURON przy zachowaniu ładu korporacyjnego, cele zarządcze powiązane z ESG, budowanie pozytywnych relacji z akcjonariuszami, zapewnienie funkcjonowania systemów (w tym: zarządzania zgodnością, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, informowania o nadużyciach), zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona danych, wzmocnienie odporności na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

W swojej działalności, Grupa TAURON, wspiera także pozostałe cele ONZ, poprzez działania na rzecz lokalnej społeczności, m.in. w walce z niską emisją, prowadzi akcje edukacyjno-informacyjne, angażując się w ochronę środowiska naturalnego, poprzez sadzenie drzew, czy troskę o życie zwierząt.

Grupa TAURON uczestniczy również w krajowych i europejskich dyskusjach oraz projektach dotyczących transformacji energetycznej związanej z klimatem. Dba również o najwyższe standardy w relacjach z klientami i interesariuszami, oparte na dialogu oraz w swoich działaniach wychodzi naprzeciw potrzebom klientów defaworyzowanych i wrażliwych grup odbiorców. Grupa kieruje się zasadą równego traktowania pracowników, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.

W grudniu 2021 r. Zarząd Spółki powołał Komitet ESG (od angielskich pierwszych liter E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny) angażujący najwyższe kierownictwo Grupy.

Do zadań Komitetu zaliczyć należy przede wszystkim kreowanie, upowszechnianie i nadzorowanie podejścia Grupy do zagadnień zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie spójności procesu operacjonalizacji Strategii Grupy TAURON z tymi zagadnieniami.

W październiku 2022 r. TAURON przystąpił do organizacji UN Global Compact Network Poland. UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa skupiająca przedsiębiorstwa i instytucje deklarujące prowadzenie swojej działalności w sposób zrównoważony. Członkami organizacji są podmioty wywodzące się z instytucji publicznych, prywatnych i akademickich skupionych wokół działań na rzecz celów ogólnych Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Wyniki wyszukiwania