• 2-24

Zasady rekrutacji w Grupie TAURON określają założenia dotyczące doboru pracowników, rozumianego jako wszelkie działania od momentu określenia potrzeb kadrowych, do momentu ukończenia adaptacji nowo zatrudnionego pracownika. W 2022 r. w Grupie TAURON zatrudniono 1 940 pracowników. Szczegółowe dane dotyczące struktury zatrudnienia znajdują się w sekcji Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Do procedur należytej staranności funkcjonujących w ramach Polityki zaliczyć należy przede wszystkim następujące ustrukturyzowane formy rekrutacji:

 • rekrutacja wewnętrzna w spółce (działania mające  na  celu pozyskanie kandydatów do  pracy, na  wakujące  stanowiska  pracy,  spośród pracowników zatrudnionych w danej spółce Grupy TAURON, rekomendacje przez pracowników innych pracowników jako potencjalnych kandydatów, wiadomość e- mail do wszystkich pracowników),
 • rekrutacja wewnętrzna w ramach Grupy TAURON (działania mające na celu pozyskanie kandydatów na wakujące stanowiska spośród pracowników zatrudnionych w innych spółkach Grupie TAURON, ogłoszenia w Intranecie Grupy, rekomendacje przez pracowników innych pracowników
  jako potencjalnych kandydatów, pracownicy z potencjałem rozwojowym),
 • rekrutacja zewnętrzna (działania mające na celu pozyskanie kandydatów do pracy poprzez skierowanie ogłoszenia o pracę na rynek zewnętrzny (poza Grupę TAURON), ogłoszenia w prasie, Internecie,
  na uczelniach, rekomendacje przez pracowników osób spoza spółek Grupy TAURON jako potencjalnych kandydatów, agencje rekrutacyjne).

W Grupie TAURON obowiązuje pierwszeństwo rekrutacji wewnętrznej, która stwarza możliwości awansu, bądź też zajęcia równorzędnego stanowiska w innym obszarze merytorycznym oraz tworzy naturalne ścieżki karier i zachęca pracowników do dalszego doskonalenia i rozwoju.

Każdy proces doboru pracowników wymaga indywidualnego podejścia w zależności od specyfiki danego stanowiska. Wybór danej metody rekrutacji poprzedza rozpoznanie wewnętrznego bądź zewnętrznego rynku pracy, a także analiza budżetu przeznaczonego na konkretną rekrutację.

W celu uzyskania najlepszych efektów rekrutacji, przy możliwie najbardziej optymalnym podejściu kosztowym, dobór pracowników w Grupie TAURON opiera się na poniższych założeniach i zasadach:

 • dokonywanie doboru pracowników na podstawie długofalowych planów zatrudnienia i rozwoju kadr,
  przy uwzględnieniu planowanych zmian personalnych (awanse, przesunięcia, zwolnienia, itp.),
 • integracja z prowadzoną Polityką Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON,
 • nastawienie na tworzenie możliwości wyboru poprzez wyszukiwanie przynajmniej kilku kandydatów na jedno obsadzane stanowisko pracy,
 • standaryzacja kryteriów stosowanych przy doborze pracowników na konkretne stanowiska
  oraz stosowanie metod, zasad i procedur, pozwalających na obiektywne porównanie poszczególnych kandydatów w ramach jednej rekrutacji,
 • rzetelność, bezstronność, fachowość obowiązująca bez wyjątku wszystkich uczestników procesu doboru,
 • zachowywanie każdorazowo wysokich standardów w zakresie kontaktu i komunikacji z kandydatami (określone zasady m.in. zapraszania kandydatów na rozmowy, formy i zakresu udzielania informacji zwrotnej),
 • zachowywanie standardów związanych ze stosowaniem narzędzi selekcyjnych,
 • etyczne postępowanie wobec kandydatów, w tym np. dotrzymywanie terminów, udzielanie informacji nt. wyników procesu rekrutacji,
 • zapewnianie kandydatom poufności procesu rekrutacyjnego na wszystkich jego etapach.

W 2022 r. procesy rekrutacji oraz wdrażanie i adaptacja nowych pracowników w Grupie TAURON przeprowadzane były hybrydowo w zależności od potrzeb biznesowych menadżerów oraz kandydatów biorących udział w danej rekrutacji. Każdy proces odbywał się z zachowaniem najwyższych standardów oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Grupa TAURON korzysta z systemu śledzenia aplikacji (Applicant Tracking System – ATS). To niezbędne narzędzie służy kompleksowemu wsparciu procesu rekrutacji od momentu pozyskiwania kandydatów, przetwarzania danych, poprzez komunikację z kandydatami i ścisłą współpracę managera z rekruterem. Ponadto w 2022 r. odbywały się cykliczne spotkania ekspertów procesowych w zakresie rekrutacji. Podczas spotkań omawiane były trendy na rynku pracy​, wyzwania rekrutacyjne i plany Grupy TAURON na 2023 r., usprawnienia w zakresie ATS, czy programów wspierający ten proces.

Proces wdrożenia pracownika

W Grupie TAURON budowana jest kultura dzielenia się wiedzą nie tylko w ramach prowadzonych szkoleń przez pracowników, ale także w ramach procesu wdrożenia pracownika tzw. onboarding. Cykliczne spotkania z nowymi pracownikami prowadzone przez expertów z danych obszarów mają na celu wdrożenie pracownika w najistotniejsze tematy, takie jak: strategia Grupy TAURON, ochrona informacji, Compliance, czy też możliwość rozwoju i szkoleń. Oprócz spotkań z expertami prowadzona jest również strefa nowego pracownika w Intranecie, w której pracownicy mogą znaleźć wszystkie najważniejsze informacje potrzebne do efektywnego wdrożenia. W ramach obowiązującego procesu wdrożenia pracownika kierownik (bezpośredni przełożony) wraz z wytyczonym opiekunem przygotowują plan wdrożenia pracownika (karta adaptacji) oraz są odpowiedzialni za jego realizację.

Tak zaplanowany proces wdrożenia pracownika przyczynia się do promowania przeciwdziałania dyskryminacji oraz poszanowania praw człowieka.

W celu dostosowania się do zmian zachodzących na rynku pracy, w Grupie TAURON podejmowanych jest szereg inicjatyw, które wzmacniają jej wizerunek jako dobrego i pożądanego pracodawcy.

Targi Pracy

Stałym elementem działań promujących Grupę TAURON w środowisku akademickim jest udział w Targach Pracy, organizowanych przez uczelnie wyższe oraz inne podmioty. Taka forma działań employer brandingowych daje możliwość przeprowadzenia wstępnej rozmowy z potencjalnymi kandydatami, a także promowania kultury organizacyjnej, postaw i wartości, jakimi kieruje się Grupa.

Program poleceń pracowniczych

W 2022 r. w Grupie TAURON kontynuowano Program poleceń pracowniczych. Jest to dodatkowe działanie rekrutacyjne, pozwalające na dotarcie do większej liczby kandydatów, poprzez zaangażowanie pracowników Grupy w proces ich poszukiwania. Celem programu jest pozyskanie kandydatów o wymaganym potencjale, tj. o pożądanych kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach, w oparciu o polecenia osób, które są już zatrudnione w organizacji. Dokumentem regulującym realizację działań w tym zakresie są Zasady dokonywania poleceń pracowniczych w procesie rekrutacji w Grupie TAURON. Głównymi korzyściami płynącymi z wprowadzenia Programu są mi.in. optymalizacja kosztów rekrutacji, skrócenie czasu jej trwania, a także wzmocnienie zaangażowania pracowników oraz świadomości ich wpływu na kształtowanie zasobów ludzkich w Grupie TAURON. W tym roku udało się całkowicie zdigitalizowac Program, implementując go jako dodatkowy moduł w nowym systemie rekrutacyjnym.

Współpraca z uczelniami

W TAURONIE w sposób ciągły realizowane są praktyki studenckie, absolwenckie oraz staże. W 2022 r. w ramach projektu Uniwersytetu Śląskiego „Jeden uniwersytet – wiele możliwości” oraz projektu Politechniki Śląskiej „Politechnika Śląska nowoczesnym europejskim uniwersytetem technicznym” zrealizowano 8 staży studenckich. Spośród 44 studentów, którzy nabywali nowe praktyczne kompetencje w formie praktyk i staży, 7 zostało zatrudnionych w Grupie TAURON.

W 2022 r. TAURON został wpisany do Bazy Dobrych Praktykodawców. Baza powstała w ramach projektu „Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”, realizowanego przez Uniwersytet Śląski.

Współpraca z oświatą

Współpraca Grupy TAURON z oświatą koncentruje się przede wszystkim na procesie kształcenia praktycznego przyszłych fachowców. Podejmowane projekty ze szkołami, uniwersytetami (Grupa TAURON współpracuje z 12 uczelniami partnerskimi oraz 18 szkołami), czy samorządami mają również na celu promowanie Grupy TAURON oraz branży energetycznej wśród uczniów, studentów i absolwentów. W 2022 r. w ramach współpracy ze środowiskiem oświatowym zorganizowano programy praktyk i staży, współpracowano z organizacjami studenckimi, biurami karier i kołami naukowymi, organizowano liczne prelekcje i lekcje zawodoznawcze. W 2022 r. odbyło się 91 prelekcji i warsztatów prowadzonych przez pracowników TAURON.

Ponadto Grupa TAURON stara się mieć realny wpływ na kształt działań i projektów w zakresie edukacji w Polsce, poprzez aktywne włączanie się w wiele projektów w zakresie edukacji np. „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”, Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Energetyki.

Oferta edukacyjna dedykowana dla branży energetycznej wspierana jest przez Grupę TAURON poprzez m.in.:,

 • stypendia dla najlepszych uczniów klas patronackich,
 • modelowanie procesów dydaktycznych, organizację szkoleń, spotkań edukacyjnych zarówno dla uczniów szkoły, jak i jej kadry pedagogicznej,
 • udział pracowników Grupy TAURON w prowadzeniu egzaminów kwalifikacyjnych,
 • możliwość udziału uczniów w wykładach/warsztatach merytorycznych, prowadzonych przez pracowników TAURON,
 • możliwość udziału uczniów w prelekcjach/warsztatach rozwijających umiejętności interpersonalne uczniów,
 • organizowanie zajęć praktycznych oraz praktyk i staży zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
 • doposażanie laboratoriów w sprzęt niezbędny do prowadzenia doświadczeń związanych z energią elektryczną,
 • Mentoring dla studentek – Magentowe spotkania to Program Mentoringowy, do którego Spółka TAURON Dystrybucja zaprasza studentki elektrotechniki i energetyki. W tegorocznej edycji wzięło udział 11 studentek Akademii Górniczo Hutniczej i Politechniki Krakowskiej oraz 5 pracowników TAURON Dystrybucja,
 • kontynuację działań dot. kształcenia dualnego w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych.

Projekt GrEnFin (Greening Energy Market and Finance)

TAURON w 2022 r. brał udział w międzynarodowym projekcie Greening Energy Market and Finance, który został przygotowany przez Uniwersytet w Bolonii. Projekt, który został sfinansowany przez Komisję Europejską:

 • wspierał strategiczne kierunki działania Grupy TAURON,
 • odpowiadał na potrzeby biznesu w zakresie kształcenia kompetencji dla energetyki jutra,
 • uzupełniał realizowane obecnie przez Grupę TAURON inicjatywy związane z edukacją.

Główne cele projektu:

 • poznanie przez jednostki naukowe rozwiązań biznesowych oraz wyzwań energetyki w zakresie potrzeb kompetencyjnych dla studentów i specjalistów w obszarze odnawialnych źródeł energii,
 • przygotowanie przyszłych specjalistów w sektorze energetycznym w kontekście celów klimatycznych dla UE2030,
 • opracowanie programu studiów magisterskich dla studentów wyższych uczelni Unii Europejskiej w zakresie zielonej energii oraz powiązanych z nim finansów,
 • opracowanie programu szkoleń z obszaru OZE dla osób aktywnych zawodowo w branży energetycznej.

W ramach Projektu głównymi zadaniami było przeprowadzenie trzech szkół letnich w czerwcu w latach 2020-2022. Pozostałe prace realizowane w projekcie dotyczyły przygotowywania raportów oraz współpracy z pozostałymi konsorcjantami.  Efektem projektu jest wypracowanie programu studiów magisterskich w zakresie zielonej energii, który może być implementowany na wszystkich uczelniach UE. Program jest już wdrożony i realizowany od października 2022 r. na dwóch uczelniach: Uniwersytet w Bolonii i Ludwig-Maximilians-Universitaet w Monachium. W ramach wypracowanego program studiów przewiduje się realizację praktyk u międzynarodowych partnerów biznesowych w całej Europie. Dla studentów realizujących program studiów wypracowany w projekcie GrEnFin przewidziano m.in. realizację praktyk w TAURONIE

Doktorat wdrożeniowy

Grupa TAURON rozpoczęła projekt rozwijający kompetencje pracowników, inicjując szereg trójstronnych porozumień z uczelniami. Dzięki nim, 24 pracowników z całej Grupy rozpoczęło studia doktoranckie. Projekt zakłada wykorzystywanie i rozwijanie wiedzy, tak by pracownik, osiągający kolejny szczebel kariery akademickiej, mógł przekazywać zdobyte doświadczenia i wiedzę studentom, a równocześnie zaspokajał zidentyfikowane potrzeby firmy. TAURON podpisał porozumienia z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Szkołą Główną Handlową. Głównymi założeniami programu są stworzenie platformy trójstronnej współpracy pomiędzy uczelniami, firmą i doktorantem, a także zrealizowanie badań, których wyniki znajdą zastosowanie w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed firmą. Doktoraty będą dotyczyć spektrum badawczego z zakresu nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych i technicznych. W projekcie udział bierze sześć spółek z Grupy TAURON –  TAURON Polska Energia, TAURON Dystrybucja, TAURON Wytwarzanie, Kopalnia Wapienia „Czatkowice”, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Sprzedaż.

Wyniki wyszukiwania