Czego spodziewamy się w efekcie zmian regulacyjnych i rynkowych

W związku ze zmianami zachodzącymi w europejskiej polityce klimatycznej, przekształceniami społecznymi i gospodarczymi , oraz trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie sektor energetyczny jest pod silnym wpływem otoczenia na wyniki i działalność operacyjną. Do najistotniejszych czynników wpływających na funkcjonowanie Grupy TAURON należą zmiany regulacyjne.

Ostatnie lata wskazują na dużą dynamikę zmian w otoczeniu regulacyjnym, gospodarczym, makroekonomicznym oraz rynkowym Grupy. W szczególności obserwowane jest:

  • wprowadzanie kolejnych i zaostrzanie istniejących regulacji oraz wymogów z zakresu ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu (m.in. Pakiet Zimowy, „Fit for 55”, REPower EU, Kodeksy sieci, Dyrektywa ETS, Dyrektywa o emisjach przemysłowych, Europejski Zielony Ład, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania wpływu na klimat),
  • wdrożenie regulacji w zakresie zamrożenia cen energii elektrycznej, gazu oraz ciepła w Polsce, co jest konsekwencją kryzysu energetycznego i trwającej wojnie w Ukrainie (embargo na węglowodory importowane z Rosji, wzrost cen gazu, energii elektrycznej, węgla),
  • nienotowana wcześniej duża zmienności cen energii elektrycznej i produktów powiązanych,
  • konsekwentna zmiana miksu energetycznego w kierunku nisko-ź i zero emisyjnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej,
  • dalszy rozwój energetyki rozproszonej i prosumenckiej,
  • postępująca integracja europejskich rynków energii elektrycznej,
  • wzrost świadomości interesariuszy Grupy TAURON w zakresie ochrony środowiska i wpływu na klimat.

Grupa TAURON realizuje strategię, która jest spójna z wyżej wskazanymi trendami, zmierzającymi do dalszej transformacji ku innowacyjnej i niskoemisyjnej gospodarki, a w dłuższej perspektywie do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz wdrożenia ekonomii cyrkularnej na obszarze Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, Grupa TAURON aktywnie monitoruje otoczenie regulacyjne i rynkowe w celu dostosowania planu działań adekwatnie do warunków zewnętrznych. Funkcjonujący w Grupie TAURON system zarządzania ryzykiem jest ukierowany na wdrażanie odpowiednich i skutecznych reakcji na możliwe zagrożenia, jak również na możliwości wykorzystywania pojawiających się szans rynkowych.

Wyniki wyszukiwania