Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Nota Stan na
31 grudnia 2022
Stan na
31 grudnia 2021
AKTYWA
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 24 29 731 29 174
Prawa do użytkowania aktywów 25 1 996 1 946
Wartość firmy 26 26 26
Świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji CO2 do umorzenia 27.1 55 444
Pozostałe aktywa niematerialne 28 726 540
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 29 682 597
Pożyczki udzielone na rzecz wspólnych przedsięwzięć 30 206 99
Instrumenty pochodne 31 390 532
Pozostałe aktywa finansowe 32 301 215
Pozostałe aktywa niefinansowe 33.1 268 159
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 672 123
35 053 33 855
Aktywa obrotowe
Świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji CO2 do umorzenia 27.2 597 157
Zapasy 35 1 118 543
Należności od odbiorców 36 3 819 3 322
Należności z tytułu podatku dochodowego 50 518 415
Należności z tytułu pozostałych podatków i opłat 37 803 292
Instrumenty pochodne 31 459 465
Pozostałe aktywa finansowe 32 478 89
Pozostałe aktywa niefinansowe 33.2 790 112
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 38 1 678 815
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 7 10
10 267 6 220
SUMA AKTYWÓW 45 320 40 075

Nota Stan na
31 grudnia 2022
Stan na
31 grudnia 2021
PASYWA
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
Kapitał podstawowy 39.1 8 763 8 763
Kapitał zapasowy 39.3 3 009 2 749
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających 39.4 450 299
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 60 43
Zyski zatrzymane/(Niepokryte straty) 39.5 4 299 4 637
16 581 16 491
Udziały niekontrolujące 39.6 33 33
Kapitał własny ogółem 16 614 16 524
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 41 15 959 10 947
Rezerwy na świadczenia pracownicze 42 494 789
Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe 43 157 436
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 46 571 568
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 1 200 741
Instrumenty pochodne 31 10 116
Pozostałe zobowiązania finansowe 52 119 33
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 1 4
18 511 13 634
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu zadłużenia 41 528 2 143
Zobowiązania wobec dostawców 47 2 246 1 242
Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących 48 1 061
Zobowiązania inwestycyjne 49 707 616
Rezerwy na świadczenia pracownicze 42 92 104
Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadectw pochodzenia energii i emisji CO2 44 3 692 1 890
Pozostałe rezerwy 45 387 619
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 46 513 177
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 50 17 4
Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i opłat 51 324 629
Instrumenty pochodne 31 331 379
Pozostałe zobowiązania finansowe 52 514 483
Pozostałe zobowiązania niefinansowe 53 843 570
Zobowiązania związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 1
10 195 9 917
Zobowiązania razem 28 706 23 551
SUMA PASYWÓW 45 320 40 075

Wyniki wyszukiwania