50. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego

Należności z tytułu podatku dochodowego w kwocie 518 mln PLN dotyczą rozliczeń podatku dochodowego spółek Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym w głównej mierze spółek: TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz TAURON Ciepło Sp. z o.o.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w kwocie 17 mln PLN dotyczą rozliczeń podatku dochodowego spółek Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w tym w głównej mierze spółki TAURON Czech Energy s.r.o.

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku spółki Grupy TAURON rozliczały podatek dochodowy indywidualnie, natomiast w okresie porównywalnym TAURON Polska Energia S.A. oraz wybrane spółki zależne rozliczały podatek dochodowy za rok 2021 w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej, co zostało opisane szerzej w nocie 21.1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania