51. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków i opłat

Stan na
31 grudnia 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych 164 231
Podatek VAT 105 263
Podatek dochodowy od osób fizycznych 41 69
Pozostałe 14 66
Razem 324 629

Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z ostatecznych decyzji organów kontroli podatkowej, muszą zostać zapłacone wraz z odsetkami. W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą się zmienić w przyszłości.

Wyniki wyszukiwania