52. Pozostałe zobowiązania finansowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe zobowiązania finansowe klasyfikowane do zobowiązań wycenianych według zamortyzowanego kosztu ujmuje się początkowo według wartości godziwej, skorygowanej o koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w wysokości zamortyzowanego kosztu, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. W przypadku nieistotnego wpływu dyskonta pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Na każdy dzień bilansowy Grupa szacuje wartość godziwą zobowiązań wycenianych w wartości godziwej. Metodologia kalkulacji wartości godziwej została przedstawiona w nocie 55 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Stan na
31 grudnia 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 183 220
Zobowiązanie z tytułu zwrotu rekompensat dla przedsiębiorstw obrotu 116
Wadia, kaucje, zabezpieczenia otrzymane 81 64
Depozyty uzupełniające z tytułu rozliczeń giełdowych 41 102
Pozostałe 212 130
Razem 633 516
Długoterminowe 119 33
Krótkoterminowe 514 483

Wartość depozytów uzupełniających z tytułu rozliczeń giełdowych związana jest w głównej mierze z terminowymi transakcjami na uprawnienia do emisji CO2 zawieranymi na zagranicznych rynkach giełdowych. Depozyty uzupełniające stanowiły środki otrzymane przez Spółkę, w związku ze zmianą wyceny zawartych kontraktów terminowych typu futures otwartych na dzień bilansowy.

Wyniki wyszukiwania