• 2-24
 • 3-3

Działania proklimatyczne Grupy TAURON rozpoczęły się przed ogłoszeniem Komunikatu 2019/C 209/01 oraz związanych z nim załączników (pierwszych dokumentów zapowiadających legislację w aspekcie proklimatycznym dla przedsiębiorstw na terenie Unii Europejskiej). W maju 2019 r. Grupa wprowadziła Aktualizację Kierunków Strategicznych, w ramach której realizowany jest tzw. Zielony Zwrot TAURONA.

W listopadzie 2019 r. Zarząd TAURON Polska Energia przyjął także w aspekcie powyższego do stosowania dokument pn. Polityka Klimatyczna Grupy TAURON, który jest na bieżąco aktualizowany. Skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz adaptacja do nich, to dwa główne postulaty Polityki.

Celem Polityki jest wytyczanie kierunków przeciwdziałania zmianom klimatu oraz zrównoważony rozwój Obszarów biznesowych Grupy, poprzez uczciwą transformację w kierunku osiągnięcia w przyszłości neutralności klimatycznej. Polityka stanowi dla Grupy TAURON podstawę zarządzania swoją działalnością tak, aby ograniczyć ryzyka związane z klimatem, zmniejszyć negatywny wpływ Grupy na klimat oraz zmaksymalizować pozytywne skutki zmian klimatu w całym łańcuchu wartości.

W opublikowanej w 2022 r. Strategii Grupy TAURON działania proklimatyczne stanowią jej integralną część.

Grupa TAURON a klimat i zrównoważony rozwój biznesowy – działalność, wpływ, trendy, rezultaty

 • 2-12
 • 2-13
 • 2-14
 • 3-3

Jednym z istotniejszych zobowiązań w zakresie związanym ze zmianami klimatu jest deklaracja wsparcia działań na rzecz ograniczania globalnego ocieplenia, poprzez utrzymanie dynamiki wzrostu temperatury poniżej 2°C i dążenie do ograniczenia wzrostu temperatury o nie więcej niż 1,5°C względem poziomów z okresu przedindustrialnego.

Polityka Klimatyczna Grupy TAURON odnosi się do wszelkiego rodzaju aktywności oraz działalności realizowanych w ramach łańcucha wartości Grupy TAURON, których skutki wpływają na zmiany klimatu, bądź stanowią ich implikację, w szczególności obejmując:

 • działania umożliwiające ograniczenie globalnego ocieplenia,
 • działania w zakresie adaptacji Grupy TAURON do zachodzących zmian klimatu.

Polityka obowiązuje wszystkie spółki Grupy, dla każdej ze spółek Grupy wynikają z niej inne szczegółowe cele i zadania. W tabeli poniżej zidentyfikowano i sklasyfikowano determinujące obszary związane z klimatem w działalności biznesowej Grupy TAURON, które mają charakter zarówno pozytywny (zaznaczono na zielono) jak i negatywny (zaznaczono na niebiesko).

Identyfikacja i klasyfikacja determinujących obszarów związanych z klimatem w działalności biznesowej Grupy TAURON

* TZE, TEC1 I-VI, TEC1 EW Gołdap, TEC1 Ino1, Aval 1, Wind T1, Polpawer, Megawatt Wind T4, WindT30MW, FF Park PV1, Windpower Gamów.
** Wskaźnik strat sieciowych („Transmission Loss Rate”).
*** rozwój OZE i redukcja emisji wynika wprost z przyjętej w 2022 r. Strategii Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.

W 2022 r. TAURON kontynuował dobrowolne raportowanie informacji o klimacie i zarządzaniu wodą w ramach międzynarodowego badania realizowanego przez CDP. Standard ujawnień CDP pomaga w pełni śledzić postępy w dostosowywaniu działalności do zmian klimatycznych w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i usprawniać raportowanie.

Publikacje w tym formacie są odpowiedzią na oczekiwania interesariuszy, a zwłaszcza inwestorów dla których rosnące znaczenie ma wiedza, czy firmy w których akcje chcą inwestować są świadome ryzyk i szans powiązanych z klimatem i zarządzają swoim wpływem na jego zmianę oraz podejmują kroki adaptacyjne. To międzynarodowe badanie ma na celu zapewnienie przejrzystego ujawniania przez firmy informacji o klimacie i wpływie na jego zmiany.

Grupa TAURON w 2022 r. będąc nadal w pierwszej fazie transformacji (wydzielenie kopalń od 2023 r. co zostało zrealizowane i planowane wydzielenie elektrowni węglowych w trakcie roku 2023) otrzymał oceny:

 • D w ramach kwestionariuszy związanych z obszarami zmian klimatycznych („Climate Change”),
 • C w ramach kwestionariuszy związanych z gospodarowaniem wodą („Water”).

Kompleksowe omówienie kwestii związanych z klimatem jest szczególnie istotne z uwagi na różnorodność źródeł wytwórczych w Grupie TAURON, co przedstawiono w poniższych zestawieniach.

Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa Łącznie*
2022 2021
Węgiel kamienny 4 432 MWe
1 560 MWt
5 408 MWe
1 749 MWt
Gaz ziemny i koksowniczy oraz inne gazy energetyczne (gaz z odmetanowania kopalni ZG Brzeszcze) 11 MWe
165 MWt
11 MWe
165 MWt
Biomasa 90 MWe
161 MWt
90 MWe
161 MWt
Olej opałowy 269 MWt 269 MWt
Energia wiatru 417 MWe 381 MWe
Energia wodna 133 MWe 133 MWe
Energia słoneczna 19 MWe 11 MWe
* Dla 2022 r. uwzględniono aktualizacje koncesji zgodnie z metodyką URE oraz wykreślenia dotyczące nieeksploatowanych jednostek wytwarzania.

Zainstalowana moc w MW według rodzaju wykorzystywanego paliwa TAURON Wytwarzanie***** TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia NOWE Aktywa „Zielony Zwrot TAURONA” TAURON Nowe Technologie Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Energetyka Cieszyńska****** Lącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Węgiel kamienny* 4120 MWe 5101 MWe 307 MWe 307 MWe 5 MWe 4 432 MWe 5 408 MWe
693 MWt 953 MWt 796 MWt 796 MWt 71 MWt 1 560 MWt 1 749 MWt
Gaz ziemny i koksowniczy oraz inne gazy energetyczne (gaz z odmetanowania kopalni ZG Brzeszcze)*

 

 

 

164 MWt

 

164 MWt

 

 

 

 

 

11 MWe

 

11 MWe

 

1 MWt

 

1 MWt

 

 

 

11 MWe 11 MWe
165 MWt 165 MWt
Biomasa* 50 MWe 50 MWe 40 MWe 40 MWe 90 MWe 90 MWe
91 MWt 91 MWt 70 MWt 70 MWt 161 MWt 161 MWt
Olej opałowy** 140 MWt 140 MWt 129 MWt 129 MWt 269 MWt 269 MWt
Energia wiatru*** 201 MWe 201 MWe 216 MWe 180 MWe 417 MWe 381 MWe
Energia wodna*** 133 MWe 133 MWe 133 MWe 133 MWe
Energia słoneczna*** – **** – **** 19 MWe 11 MWe 19 MWe 11 MWe
* Moc zainstalowana elektryczna (MWe) i cieplna (MWt).
** Moc zainstalowana cieplna (MWt).
*** Moc zainstalowana elektryczna (MWe).
**** Dokonano nowego sposobu prezentacji danych. Dane mocy zainstalowanej źródeł OZE generowanych z Energii słonecznej zostały zaprezentowane w ramach danych ujmowanych w kolumnie pn.: NOWE Aktywa "Zielony Zwrot TAURONA". Moc zainstalowana projektu PV Jaworzno (5 MWe) została przeniesiona odpowiednio.
***** Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy. Dla 2022 r. uwzględniono aktualizacje koncesji zgodnie z metodyką URE oraz wykreślenia dotyczące nieeksploatowanych jednostek wytwarzania.
****** Moc zainstalowana w ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Spółka posiada również mikro instalację produkcji ciepła w oparciu o słoneczne kolektory ciepła o mocy 60 kW. W roku 2021 spółka spoza Grupy.

Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania: Łącznie*
2022 2021
Elektrownie (MWe)** 4 750 5 687
Elektrownie (MWt)*** 924 1 184
Elektrociepłownie (MWe)** 352 347
Elektrociepłownie (MWt)*** 1 085 1 014
Ciepłownie (MWt)*** 146 146
* Dla 2022 r. uwzględniono aktualizacje koncesji zgodnie z metodyką URE oraz wykreślenia dotyczące nieeksploatowanych jednostek wytwarzania.
** Moc zainstalowana elektryczna (MWe).
*** Moc zainstalowana cieplna (MWt).  

Zainstalowana moc w podziale na typy jednostek wytwarzania: TAURON Wytwarzanie*** TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia NOWE Aktywa „Zielony Zwrot TAURONA” TAURON Nowe Technologie Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Energetyka Cieszyńska**** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Elektrownie (MWe)* 4 170 5 151 334 334 235 191 10,8 10,8 4 750 5 687
Elektrownie (MWt) 924 1 184 924 1 184
Elektrociepłownie (MWe) 347 347 5 352 347
Elektrociepłownie (MWt) 1 014 1 014 71 1 085 1 014
Ciepłownie (MWt) 145 145 1** 1** 146 146
* W sumie Elektrownie (MWe) ujęto generację z farm fotowoltaicznych i silników gazowych (TAURON Nowe Technologie).
** Kotłownia / ciepłownia zakładowa Kopalni Wapienia „Czatkowice”.
*** Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy. Dla 2022 r. uwzględniono aktualizacje koncesji zgodnie z metodyką URE oraz wykreślenia dotyczące nieeksploatowanych jednostek wytwarzania.
**** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). W roku 2021 spółka spoza Grupy.

Polityka Klimatyczna Grupy TAURON jest zgodna z zapisami Komunikatu KE 2019/C209/01 oraz załącznikowego dla niej Raportu TCFD dla energetyki i wypełnia ich zapisy.

Wdrażane stopniowo od 2020 r. procedury należytej staranności uwzględniające kwestie klimatu zostały włączone w:

 1. Zarządzanie ryzykiem – procesowe zarządzanie ryzykiem klimatycznym w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej (dla 2020 r., 2025 r. oraz 2030 r.) jest realizowane począwszy od roku 2020.
 2. Zarządzanie majątkiem – adaptacja do zmian klimatu, mająca na celu ograniczenie wpływu ryzyk fizycznych, związanych z klimatem włączono w politykę zarządzania majątkiem Grupy TAURON od roku 2020.
 3. Zarządzanie kapitałem ludzkim, szkoleniami i rekrutacją pracowników – konsekwentnie realizowany jest szereg inicjatyw mających na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zmian klimatycznych oraz propagowanie wśród nich postaw proekologicznych. Ponadto jednym z celów Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim jest budowanie relacji z klientami oraz wzmacnianie świadomości w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także promowanie Zielonego Zwrotu TAURONA. Zaangażowanie ekspertów wewnętrznych Grupy TAURON w ramach programu Akademii Trenerów Wewnętrznych, pozwala na sukcesywne szkolenia  między innymi w tematyce odnawialnych źródeł energii oraz wyzwań związanych z dążeniem do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Diagnozowane są również kompetencje przyszłości w ramach procesu zarządzania wiedzą i wiekiem. Temat kompetencji w zakresie energetyki przyszłości realizowany był równolegle, jako jedno z działań w ramach Projektu GrEnFin – Greening Energy Market and Finance (dotyczący m.in. analizy rozwiązań biznesowych oraz wyzwań energetyki w zakresie potrzeb kompetencyjnych dla studentów i specjalistów w obszarze odnawialnych źródeł energii oraz przygotowania przyszłych specjalistów w sektorze energetycznym w kontekście celów klimatycznych dla UE2030).  Cyklicznie przeprowadzane są również kampanie informacyjne, przybliżające strategiczne cele Grupy TAURON, związane z Zielonym zwrotem TAURONA.

Ze względu na to, że trzy spółki TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło oraz nowo nabyta Energetyka Cieszyńska są objęte obowiązkiem uczestnictwa w tzw. europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji (ETS), kwestie związane z klimatem są uwzględniane w operacyjnych procesach podejmowania decyzji w tych spółkach.

Powołanie komitetu ESG w Grupie TAURON

Z końcem 2021 r. w TAURON Polska Energia został powołany Komitet ESG, którego zadaniem i rolą jest koordynacja obszarowa wszelkich kwestii związanych z wpływem zmian klimatu w bieżącej działalności Grupy TAURON w powiązaniu z wyznaczonymi celami Strategicznymi (średnio i długookresowymi).

Główne cele strategiczne Grupy TAURON powiązane ze zmianami klimatu w dużej mierze były już komunikowane w ramach Zielonego Zwrotu TAURONA (publikacja w 2019 r.) oraz w ramach Strategii Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r. (publikacja w 2022 r.). Najważniejsze cele to znaczący wzrost udziału źródeł nisko i zeroemisyjnych w mocy zainstalowanej Grupy TAURON do 2030 r. (zakładany ponad pięciokrotny wzrost mocy zainstalowanej OZE) i spadek emisyjności dla wytwarzania energii o blisko 80% oraz neutralność klimatyczna w 2050 r.

Przewodniczącym komitetu ESG jest przedstawiciel najwyższego szczebla zarządczego w Grupie TAURON – wiceprezes ds. Majątku TAURON Polska Energia, a w skład członków komitetu ESG wchodzą również przedstawiciele kadry zarządczej średniego i wyższego szczebla m.in. ds. strategii, komunikacji, zasobów ludzkich oraz ochrony środowiska. Najwyższe kierownictwo, Zarząd i kluczowi menadżerowie cyklicznie zapoznają się z działaniami komitetu ESG oraz planami i rezultatami działań Grupy w zakresie ESG.

 • przyjmowanie kierunków działań i mierników ESG do Strategii Grupy TAURON,
 • opiniowanie / rekomendowanie / uruchamianie inicjatyw ESG w Grupie TAURON,
 • rozliczanie osiągania celów (mierników) ESG,
 • przyjmowanie treści raportu rocznego z realizacji celów ESG oraz wydawanie w tym zakresie wniosków i rekomendacji dla Zarządu TAURON Polska Energia,
 • dokonywanie przeglądu planu działań w świetle zmieniającego się kontekstu globalnego i zatwierdzanie rekomendacji w tym zakresie

Tym samym dotychczasowe wyznaczanie i przyjmowanie kierunków i celów powiązanych z ESG oraz raportowanie ich realizacji, które do 2021 r. odbywało się w ramach poszczególnych pionów operacyjnych Grupy TAURON, od 2022 r. było realizowane w nowym, w pełni skoordynowanym wymiarze.

Ponadto, równolegle przy podejmowaniu decyzji o powołaniu Komitetu ESG, zidentyfikowano następujące obszary do przeglądu i rozwijania w kolejnych latach, związane z wpływem działalności Grupy TAURON w zakresie zmian klimatu oraz kierunkami i celami wynikającymi z realizacji Zielonego zwrotu TAURONA:

 • przegląd możliwości zmniejszania emisji bezpośrednich Scope 1 w warunkach konieczności świadczenia usług na rzecz KSE,
 • przegląd możliwości dalszego ograniczenia emisji pośrednich Scope 3 w ramach działań związanych z inicjatywami kreowanymi w całym łańcuchu wartości,
 • przegląd i rewizja celów krótko i średnioterminowych związanych ze zmniejszeniem emisyjności w obszarze wytwarzania (energia elektryczna i ciepło) dla Grupy TAURON,
 • określenie wskaźników i ich monitorowanie w zakresie wzrostu udziału EBITDA z działalności zrównoważonych w całym łańcuchu wartości,
 • określenie wskaźników i ich monitorowanie w zakresie wzrostu nakładów inwestycyjnych/CAPEX dla działalności zrównoważonych w całym łańcuchu wartości,
 • integracja w Grupie działań w zakresie „Programu Reagowania Kryzysowego”,
 • rozwój inicjatyw w zakresie bardziej efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych,
 • integracja na poziomie Grupy nadrzędnego systemu monitoringu efektywności środowiskowej oraz wdrożenie uniwersalnych wskaźników do monitorowania,
 • opracowanie wytycznych środowiskowych dla likwidowanych działalności oraz dla wykorzystywania terenów przemysłowych do nowych funkcjonalności,
 • rozwój zrównoważonych produktów i usług.

Adaptacja do zmian klimatu

 • 201-2
 • 305-5

Polityka Klimatyczna Grupy TAURON określa podstawowe priorytety w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Stopniowe dostosowywanie majątku produkcyjnego do konsekwencji ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz zmienności warunków pogodowych, w szczególności w przypadku Obszarów biznesowych wrażliwych na zmienność temperatury, opadów i siły wiatru, są realizowane w ramach systemowego podejścia do Zarządzania Majątkiem.

Również wobec nowych działalności lub inwestycji, ryzyka związane ze zmianą klimatu są uwzględnianie, jako dodatkowe kryterium ich oceny, w szczególności ryzyka fizyczne, przy sytuowaniu nowych inwestycji.

Na podstawie dokumentu Polityka ekologiczna państwa 2030 oraz portalu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju), prowadzono identyfikację regionów bardziej narażonych na ryzyko fizyczne związane z klimatem. Wypracowano priorytety działań na majątku pod kątem adaptacji do zmian klimatu w regionach potencjalnie bardziej narażonych na ostre lub długotrwałe ryzyko fizyczne, związane z klimatem. Aktywa Grupy w większości zlokalizowane są w Polsce południowej, która według danych ujawnionych w Polityce ekologicznej państwa 2030 oraz w systemie ISOK jest mniej narażona na pustynnienie, niż obszary Polski centralnej. Ze względu na położenie aktywa Grupy są również poza obszarem mogącym przekształcać się w związku z prognozowanym podnoszeniem się poziomu morza.

Z uwagi na stosowane systemy chłodzenia, elektrownie konwencjonalne Grupy TAURON są w znacznie mniejszym stopniu narażone na konieczność ograniczania produkcji związanej z brakiem wody, niż elektrownie posiadające tzw. otwarte systemy chłodzenia. Powyższe dobrze plasuje pod tym względem TAURON na tle innych grup energetycznych w Polsce i w Europie.

Konsekwencje ekstremalnych zjawisk pogodowych najsilniej są odczuwalne wobec spółek TAURON Ekoenergia i TAURON Dystrybucja.

W TAURON Ekoenergia susza hydrologiczna oraz opady o nierównomiernym charakterze, skutkujące dłuższymi okresami bezopadowymi, przerywanymi gwałtownymi opadami (deszcze nawalne), okresowo objawiają się brakiem możliwości produkcji prądu. Z tych powodów włączenie niedoboru wody do regularnych ocen ryzyka oraz szczegółowe raportowanie zagrożeń wynikających z niedoboru wody lub ich braku stało się koniecznością takiej spółki jak TAURON Ekoenergia, której model opiera się w znacznej mierze o wytwarzanie energii w elektrowniach wodnych. Ze względu jednak na fakt posiadania elektrowni zbiornikowych, a nie tylko przepływowych TAURON Ekoenergia nie jest krytycznie narażone na zagrożenia związane z brakiem wody. Liczbę dni, w których z uwagi na niski lub zbyt wysoki stan wody w rzekach nie odbywała się produkcja w TAURON Ekoenergia przedstawia tabela poniżej.

 • 201-2

Rzeka Elektrownia Liczba dni w miesiącu, bez produkcji
Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Suma
Odra Brzeg 3 4 31 24 1 3 66
Kopin 2 8 10
Bóbr Bobrowice II 19 21 18 24 13 95
Bobrowice IV 4 16 13 33
Nysa Kłodzka Bystrzyca 10 4 14
Kamienna Szklarska Poręba II 16 16 1 3 36
Wisła Dąbie 0
Przewóz 0
Potok Bystre Kuźnice 31 13 44

W TAURON Dystrybucja wzrost częstotliwości i intensywności huraganów oraz silne wiatry, z towarzyszącymi im incydentalnie trąbami powietrznymi i wyładowaniami atmosferycznymi, mogą skutkować w skrajnych przypadkach awariami masowymi, a w konsekwencji zrywaniem linii energetycznych, a także okresowymi i punktowymi zalaniami. Procent tego typu awarii w Grupie TAURON Dystrybucja w roku 2022 obrazuje tabela poniżej.

Udział awarii masowych w awariach ogółem Liczba awarii masowych
16,2% 3

Awarie nierzadko skutkują przerwami w dostawach energii, których częstotliwość oraz długość trwania obrazują tabele poniżej.

Rodzaj przerw CP * (liczba przerw / odbiorcę / rok)
CPmd – wskaźnik regulacyjny częstości przerw na obszarze: duże miasta 0,49
CPmp – wskaźnik regulacyjny częstości przerw na obszarze: miasta na prawach powiatu 1,12
CPm – wskaźnik regulacyjny częstości przerw na obszarze: miasta 1,55
CPw – wskaźnik regulacyjny częstości przerw na obszarze: wsie 3,74
* Dawniej wskaźnik SAIFI, zastąpiony wskaźnikami obszarowymi: CPmd, CPmp, CPm, CPw. Metodologia obliczania wskaźników CPmd, CPmp, CPm, CPw jest tożsama z metodologią obliczania wskaźnika SAIFI. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Rodzaj przerw CTP * (minuty / odbiorcę / rok)​
CTPmd – wskaźnik regulacyjny czasu trwania przerwy na obszarze: duże miasta 16,71
CTPmp – wskaźnik regulacyjny czasu trwania przerwy na obszarze: miasta na prawach powiatu 64,31
CTPm – wskaźnik regulacyjny czasu trwania przerwy na obszarze: miasta 80,75
CTPw – wskaźnik regulacyjny czasu trwania przerwy na obszarze: wsie 198,13
* Dawniej wskaźnik SAIDI, zastąpiony wskaźnikami obszarowymi: CTPmd, CTPmp, CTPm, CTPw. Metodologia obliczania wskaźników CTPmd, CTPmp, CTPm, CTPw jest tożsama z metodologią obliczania wskaźnika SAIDI. SAIDI (System Average Interruption Duration Index) - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Dla infrastruktury napowietrznej niekorzystne jest również częstsze występowanie temperatur oscylujących wokół zera stopni Celsjusza (dla linii napowietrznych występuje wtedy nasilenie zjawisk związanych z osadzaniem się mokrego śniegu lub oblodzeniem i potencjalne zwiększenie częstotliwości wystąpienia awarii) oraz osłabienia drzewostanów, przez co drzewa stają się bardziej podatne na uszkodzenia powodowane wiatrem. Jest to mitygowane podejmowanymi działaniami, mającymi na celu m.in. zwiększanie udziału linii kablowych do napowietrznych (zobrazowane w tabeli poniżej).

Miernik celu Wskaźnik długości linii kablowych SN w stosunku do sumarycznej długości linii SN (%).j.m.
Rok Cel Realizacja
2019 38,4%
2020 38,65%* 38,73%
2021 39,71%
2022 40,06%
2025 41.00%*
2030 45,00%
* Cele na lata 2020 i 2025 zostały ponownie przeliczone z uwzględnieniem specyfiki nowych przyłączeń do sieci SN i dynamiki rozwoju OZE oraz zgodnie z prognozą specyfiki obciążenia sieci

Konsekwencje częstszych ekstremów temperatury oraz występowanie łagodniejszych zim odczuwa również TAURON Ciepło, przy czym nie są to tylko niekorzystne oddziaływania.

Według danych i analiz, na obszarze objętym działalnością TAURON Ciepło (aglomeracja śląsko-dąbrowska oraz Zawiercie i Olkusz), na przełomie ostatnich lat zimy są znacznie łagodniejsze. Fakt ten oczywiście przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na dostawy ciepła na cele ogrzewania mieszkań i budynków.

Dodatkowym czynnikiem jest termomodernizacja budynków, która także ma wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Tendencje zmian w sezonie grzewczym obrazują rysunki poniżej.

W analogicznym okresie – od 2002 do 2022 r., długość sezonu grzewczego wydłużyła się o 32 dni (linia trendu), co w pewnym stopniu wpływa na zniwelowanie różnicy wynikającej ze wzrostu temperatury sezonu. Nie rekompensuje to jednak wzrostu temperatur zewnętrznych.

Porównując rok 2022 do 2021, w TAURON Ciepło produkcja ciepła jak i zapotrzebowanie na dostawy ciepła w okresie grzewczym kształtowały się na znacznie niższym poziomie, z różnicą w produkcji ciepła (spadek) wynoszącą około 20%. Wpływ na to miało kilka czynników: długość sezonu (zbliżona liczba dni grzewczych) i średnia temperatura sezonu grzewczego w 2022 r. (wyższa niż w 2021 r.).

Wpływ sytuacji z uwagi na wojnę w Ukrainie (zbrojna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę) i spowodowane tym krótkookresowe braki i przerwy w dostawach paliw (zerwanie i odbudowa łańcuchów dostaw głównie dla klientów indywidualnych), liczne apele wpływowych przedstawicieli takich jak ministrowie środowiska krajów UE z prośbą o oszczędzanie energii i efektywne jej wykorzystywanie, z punktu widzenia zachowania odbiorców ciepła sieciowego przyczyniły się do wystąpienia ogólnego trendu w oszczędzaniu energii (m.in. ustawianie niższej temperatury w pomieszczeniach bez pogorszenia komfortu dla użytkowników), co przełożyło się na zmniejszenie zapotrzebowania i mniejszą produkcję ciepła.

Oprócz długoterminowych planów redukcyjnych związanych z docelową zmianą miksu paliwowego Grupy, redukcja emisji gazów cieplarnianych odbywa się również poprzez pomniejsze bieżące działania redukcyjne, adekwatne do obszaru biznesowego, co za rok 2022 odzwierciedla tabela poniżej.

 • 305-5

  Inicjatywa Charakter inicjatywy
obowiązkowa (wynikająca z przepisów prawnych) / dobrowolna
Redukcja gazów cieplarnianych
[tegCO2]
TAURON Wytwarzanie Zamiana rodzajów stosowanych paliw – konwersja kotła do spalania wyłącznie biomasy (Jaworzno II) dobrowolna 146 041
TAURON Ciepło Zmiana rodzaju stosowanych paliw dobrowolna 275 292
TAURON Nowe Technologie Spalanie metanu (odmetanowanie kopalni) w silnikach kogeneracyjnych dobrowolna 33 271*
KW „Czatkowice” Modernizacja układu technologicznego zakładu oraz likwidacja kotłowni węglowej o mocy 6 MWt dobrowolna 2116
TAURON Dystrybucja Oddział w Jeleniej Górze zrealizował przy ul. W. Pola 47 inwestycję polegającą na budowie odnawialnych źródeł energii w postaci gruntowych pomp ciepła, współpracujących z dolnym źródłem w postaci odwiertów pionowych. W związku z realizacją powyższej inwestycji zlikwidowana została dotychczasowa kotłownia dobrowolna 248,2
TAURON Dystrybucja Zrealizowano termomodernizacje w 5 lokalizacjach (Oddział w Opolu – 3, oddział w Częstochowie – 1 oraz oddział w Jeleniej Górze – 1). Zlikwidowana została kotłownia węglowa w Opolu dobrowolna  123,7**
TAURON Dystrybucja „Modernizacja GPZ Wadowice” obejmująca termomodernizację budynku stacji dobrowolna 22,1
SUMA REDUKCJI 457 114
* Wyliczona jako różnica emisji GHG dla produkcji tej samej ilości energii elektrycznej w nowoczesnej elektrowni węglowej i w silnikach gazowych. ** Ze względu na zmianę kotłowni i przekazanie usługi dostawy ciepła emisja GHG ze Scope 1 stała się Scope 3. Nie wykazano zmiany w stosunku do 2021 r., a efekty rozpoczętych termomodernizacji budynków użytkowych w spółce TAURON Dystrybucja zostaną uwzględniona za rok raportowy 2023.

Prezentowana powyżej redukcja emisji gazów cieplarnianych przez Grupę Kapitałową TAURON w 2022 r. nie zawiera emisji unikniętej w wyniku bezpośredniego wzrostu produkcji w źródłach OZE, gdyż nie są one budowane wprost jako zastąpienie konkretnych źródeł opartych o paliwa kopalne, lecz w bilansie produkcji taką emisję można wykazać.

 • 305-5

Produkcja w nowych źródłach OZE uruchomionych w 2022 MWh* Redukcja gazów cieplarnianych poprzez emisję unikniętą
[t eqCO2]
Farmy fotowoltaiczne 2 833 2 096
Farmy wiatrowe 39 864 29 499
* wyliczone w oparciu o średni wskaźnik emisyjności dla produkcji energii elektrycznej w nowoczesnej elektrowni węglowej (0,740 Mg CO2 / MWh).

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Współpraca z partnerami na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

Grupa TAURON na bieżąco angażuje się w publiczną dyskusję na temat transformacji energetycznej dotyczącej kwestii związanych z klimatem.

Sprawy związane z transformacją energetyki były na bieżąco omawiane podczas takich zespołów roboczych, jak Regionalna Rada ds. Energii przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów czy Zespołu Regionalnego dla Inicjatywy regionów górniczych przy Urzędzie Marszałka Województwa Śląskiego. W roku 2022 TAURON kontynuował operacyjnie współpracę z Jednostkami Samorządu Terytorialnego nad Krajowym i Regionalnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji.

Dzięki tej współpracy i dialogowi Grupa ma możliwość współtworzyć na rzecz regionów najbardziej narażonych na skutki transformacji dokumenty strategiczne, których celem jest:

 • większe możliwości pod względem zatrudnienia w nowych i przechodzących transformację sektorach,
 • możliwości zmiany kwalifikacji,
 • poprawę efektywności energetycznej budynków,
 • inwestowanie w walkę z ubóstwem energetycznym,
 • lepszy dostęp do czystej, taniej i bezpiecznej energii,
 • wspieranie przejścia na technologie niskoemisyjne i dywersyfikacji gospodarczej bazującej na odpornych na zmianę klimatu inwestycjach i miejscach pracy,
 • tworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów publicznych i prywatnych,
 • zapewnianie łatwiejszego dostępu do kredytów i pożyczek oraz wsparcia finansowego
 • inwestowanie w tworzenie nowych firm, MŚP i start-upów,
 • inwestowanie w badania naukowe i innowacje,
 • inwestowanie w publiczny, zrównoważony transport,
 • inwestowanie w odnawialne źródła energii,
 • udoskonalanie sieci połączeń cyfrowych,
 • udzielanie korzystnych pożyczek organom publicznym na szczeblu lokalnym,
 • poprawę infrastruktury energetycznej, systemów ciepłowniczych i sieci transportowych.

Wpływ Grupy TAURON na zmiany klimatu

 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych przez Grupę Kapitałową TAURON w 2022 r. zostały przedstawione w tabelach poniżej.

Model biznesowy Grupy TAURON wpływa zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na klimat. Istotne źródło emisji gazów cieplarnianych stanowi działalność związana ze spalaniem paliw kopalnych, będąca podstawową działalnością spółek TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło oraz niezorganizowana emisja metanu do powietrza z należącego do TAURON Wydobycie Zakładu Górniczego Brzeszcze.

W odniesieniu do klienta końcowego, Grupa TAURON oferując i sprzedając w łańcuchu wartości produkty (głównie energię elektryczną i paliwa gazowe), powoduje emisje gazów cieplarnianych rozliczane jako emisje pośrednie Scope 3. Do emisji pośrednich Scope 3 zaliczono również emisje GHG z transportu paliw, materiałów i produktów (spółki Grupy i pośrednicy) oraz emisje GHG z podróży służbowych. W 2022 r. było to odpowiednio:

19,9
mln tCO2e
(Scope 3)
związanej z zużyciem sprzedanej energii elektrycznej do klientów końcowych,
0,8
mln tCO2e
(Scope 3)
związanej z zużyciem sprzedawanego gazu ziemnego i z odmetanowania kopalni ZG Brzeszcze
0,099
mln tCO2e
(Scope 3)
związanej z transportem paliw, materiałów i produktów oraz podróży służbowych i dojazdów pracowników do pracy

Emisje pośrednie Scope 2 oraz Scope 3 zostały przedstawione w tabelach poniżej. Metodyka wyznaczania emisji pośrednich i wskaźniki do wyliczenia pośrednich emisji GHG (Scope 2 i 3) zostały przedstawione bezpośrednio w tabelach poniżej. Zbiorcze zestawienie śladu węglowego dla Grupy Kapitałowej TAURON za 2022 r. przedstawione zostało w tabeli poniżej.

 • 305-1

Łącznie
2022 2021
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 11 939 028 11 837 461
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 049 115 1 169 995
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii oraz emisja bezpośrednia towarzysząca wydobyciu węgla 767 696 678 537
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 17 863 16 832
Suma emisji bezpośrednich 13 773 702 13 702 825
Emisja biogenna 421 333 646 531

Emisja gazów cieplarnianych [t CO2 e]
TAURON Wytwarzanie** TAURON Ciepło TAURON Wydobycie* Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Dystrybucja TAURON Nowe Technologie Energetyka Cieszyńska*** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 11 213 700 10 907 441 690 038 909 119 32 063 20 901 3 227 11 939 028 11 837 461
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 332 598 331 916 691 689 830 048 8 700 7 394 564 637 0 0 15 563 1 049 115 1 169 995
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii oraz emisja bezpośrednia towarzysząca wydobyciu węgla 472 533 0 0 764 779 675 537 0 0 2 445 2 467 0 0 0 767 696 678 537
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 1 665 1 284 962 843 605 365 4 349 4 253 10 144 9 951 134 136 4 17 863 16 832
Suma emisji bezpośrednich 11 548 435 11 241 174 1 382 689 1 740 010 765 384 675 902 13 049 11 647 13 153 13 055 32 197 21 037 18 794 13 773 702 13 702 825
Emisja biogenna 146 041 344 440 275 292 302 091 421 333  646 531
* Emisja metanu pochodząca z wentylacji kopalni, której celem jest zapewnienie bezpieczeństw pracowników, nie jest ograniczana w technicznie uzasadniony sposób ze względu na ochronę klimatu i stanowi tzw. pozabilansową emisję metanu. Jest ona wyliczana i uwzględniana celem poniesienia należnych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Emisja metanu towarzysząca wydobyciu kopalin, zgodnie ze standardem raportowania GHG Protocol jest zaliczana do emisji bezpośrednich Scope 1 i tak została przypisana od 2021 r. Emisja ekwiwalentna CO2e dla metanu wyliczona na podstawie wskaźnika potencjału tworzenia efektu cieplarnianego wg GHG Protocol - AR5 (GWP-25 dla CH4 => CO2e) stanowiła ok. 5% całkowitych emisji bezpośrednich Scope 1 w roku 2022 oraz ok. 5% w roku 2021 i ok. 7% w roku 2020. W ZG Brzeszcze funkcjonuje również zakład odmetanowania kopalni, w którym w skali roku 2022 pozyskano i zagospodarowano (sprzedaż) 100% metanu w ilości ok. 50 mln Nm3, przez co ujęty metan nie stanowił źródła emisji bezpośredniej do atmosfery, lecz stanowił źródło energii pierwotnej dla zewnętrznych odbiorców oraz dla spółki TAURON Nowe Technologie. TAURON Nowe Technologie w 2021 r. uruchomił układy kogeneracyjne (CHP) w oparciu o cztery silniki gazowe o łącznej mocy 10,8 MWe zlokalizowane w pobliżu kopalni ZG Brzeszcze i w pobliskich Brzeszczach-Jawiszowicach.
** Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
*** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.
 • 305-2

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych [tCO2e]

  2022  

Wyjaśnienia

 

Emisja pośrednia związana z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej oraz stratami (różnica bilansowa) związanymi z dystrybucją energii Obejmuje całość energii elektrycznej zakupywanej przez spółki Grupy i ilości energii elektrycznej związanej ze stratami (różnica bilansowa) w związku  z prowadzoną działalnością przez TAURON Dystrybucja S.A
Market–based * 1 552 932
Location–based ** 1 655 163
Suma emisji pośrednich (Scope 2) Market-based 1 552 932  
Suma emisji pośrednich (Scope 2) Location-based 1 655 163  
* (Scope 2) Market–based: emisja pośrednia GHG wynikająca ze zużycia zakupionej energii elektrycznej i strat sieciowych, liczona na podstawie wskaźnika publikowanego przez konkretnego sprzedawcę energii spółek sprzedażowych Grupy TAURON.
** (Scope 2) Location–based: emisja pośrednia GHG, wynikająca ze zużycia zakupionej energii elektrycznej i strat sieciowych, liczona na podstawie wskaźnika średniego dla Polski. Wskaźnik ten jest publikowany na stronach KOBiZE na koniec 2022, stąd do wyliczeń przyjęto wartość wskaźnika prognozowaną’22 (0,680 Mg CO2/MWh), wyliczoną na podstawie danych PSE o generacji energii elektrycznej w KSE i strukturze miksu paliwowego w 2022 r.
 • 305-3

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych [tCO2e]

  2022 Wyjaśnienia
Emisja pośrednia związana z wykorzystaniem sprzedawanej energii elektrycznej przez klienta końcowego (Kategoria 3. Emisje związane z energią i paliwami) 19 860 940 Obejmuje całość energii elektrycznej sprzedawanej przez spółki sprzedażowe Grupy1)

Nie ujmowano wolumenu sprzedaży do klienta końcowego, który został wytworzony w źródłach spółek należących do Grupy.

Emisja pośrednia związana z wykorzystaniem sprzedawanego paliwa gazowego przez klienta końcowego (Kategoria 3. Emisje związane z energią i paliwami) 824 467 Obejmuje wolumen paliw gazowych sprzedawanej przez spółki sprzedażowe Grupy1) oraz sprzedaż gazu kopalnianego z odmetanowania ZG Brzeszcze do odbiorców końcowych spoza Grupy1)
Emisja pośrednia związana z transportem paliw (w tym biomasy) oraz z zakupionych usług w zakresie transportu produktów i odpadów z głównych procesów produkcyjnych (Kategoria 4. Upstream – Transport i Dystrybucja) 60 879 Obejmuje transport węgla i biomasy do spółek 2): TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło i Nowe Jaworzno Grupa TAURON 3) oraz transport produktów i odpadów z głównych procesów produkcyjnych realizowany przez podmioty zewnętrzne na rzecz dedykowanego podmiotu spółki Bioeko Grupa TAURON
Emisja pośrednia z podróży służbowych (Kategoria 6. Podróże służbowe) 2 661 Obejmuje wybrane spółki Grupy. Obliczenia na podstawie zużycia paliw
Emisja pośrednia z dojazdów pracowników do pracy (Kategoria 7. Dojazdy pracowników do pracy) 35 062 Obliczenia na podstawie liczby zatrudnionych i wskaźnika odległości dla dojazdu do pracy
Suma emisji pośrednich (Scope 3) 20 784 008
(Kategoria 4. Upstream – Transport i Dystrybucja) 60 879 Obejmuje transport węgla i biomasy do spółek 2): TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło i Nowe Jaworzno Grupa TAURON 3) oraz transport produktów i odpadów z głównych procesów produkcyjnych realizowany przez podmioty zewnętrzne na rzecz dedykowanego podmiotu spółki Bioeko Grupa TAURON
Emisja pośrednia z podróży służbowych (Kategoria 6. Podróże służbowe) 2 661 Obejmuje wybrane spółki Grupy. Obliczenia na podstawie zużycia paliw
Emisja pośrednia z dojazdów pracowników do pracy (Kategoria 7. Dojazdy pracowników do pracy) 35 062 Obliczenia na podstawie liczby zatrudnionych i wskaźnika odległości dla dojazdu do pracy
Suma emisji pośrednich (Scope 3) 20 784 008
1) Wskaźnik do wyliczenia pośrednich emisji GHG związana z wykorzystaniem sprzedawanej energii elektrycznej w oparciu o dane źródłowe spółek sprzedażowych Grupy TAURON. Dla paliwa gazowego i gazu kopalnianego z odmetanowania ZG Brzeszcze Wskaźnik do wyliczenia pośrednich emisji GHG przyjęto w oparciu o dane źródłowe KOB i ZE dla rozliczania emisji GHG za rok 2022 w systemie handlu EU ETS.
2) Wskaźniki do wyliczenia pośrednich emisji GHG dla transportu materiałów przyjęto zgodnie z danymi źródłowymi: „Guidelines for Measuring and Managing CO2 Emission from Freight Transport Operations. A. McKinnon (UK)” odpowiednio:
 • ciężarowy transport paliw samochodowy - 62 g CO2e / tona-km (wartość średnia dla dwóch źródeł danych) oraz łączną ilość tonokilometrów wyliczoną na bazie rzeczywistych mas ładunków paliw oraz produktów i uśrednionej długości tras drogowych,
 • kolejowy transport - 22 g CO2e / tona-km oraz łączną ilość tonokilometrów wyliczoną na bazie rzeczywistych mas ładunków paliw oraz produktów i uśrednionej długości tras kolejowych.
Tonokilometry uwzględniają masę przewożonych materiałów z miejsca początkowego załadunku do miejsca przeznaczenia (spółki Grupy) w tym import. Dla importu paliw przyjęto fracht morski i wskaźnik do wyliczenia pośrednich emisji GHG w wielkości 7 g CO2e / tona-km. Tonokilometry dla transportu biomasy uwzględniają uśrednioną odległość dla całego wolumenu biomasy od wytwórcy do miejsca przeznaczenia. Nie uwzględniano transportów rozpoczętych pod koniec 2021 r.3) W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.
 • 305-1
 • 305-2
 • 305-3

Ślad węglowy Grupy Kapitałowej TAURON za 2022 r. [tCO2e]
Emisja związana z wytwarzaniem energii elektrycznej 11 939 028
Emisja związana z wytwarzaniem ciepła 1 049 115
Emisja z wycieków gazów, w tym związana z wystąpieniem awarii oraz emisja bezpośrednia towarzysząca wydobyciu węgla 767 696
Emisje związane z transportem materiałów, produktów i odpadów 17 863
Suma emisji bezpośrednich (Scope 1) 13 773 702
Emisja pośrednia związana z wykorzystaniem zakupionej energii elektrycznej oraz stratami (różnica bilansowa) związanymi z dystrybucją energii
Suma emisji pośrednich (Scope 2) Market-based * 1 552 932
Suma emisji pośrednich (Scope 2) Location-based ** 1 655 163
Emisja pośrednia (Scope 3) związana z wykorzystaniem sprzedawanej energii elektrycznej przez klienta końcowego (Kategoria 3. Emisje związane z energią i paliwami) 19 860 940
Emisja pośrednia (Scope 3) związana z wykorzystaniem sprzedawanego paliwa gazowego przez klienta końcowego (Kategoria 3. Emisje związane z energią i paliwami) 824 467
Emisja pośrednia (Scope 3) związana z transportem paliw (w tym biomasy) oraz z zakupionych usług w zakresie transportu produktów i odpadów z głównych procesów produkcyjnych (Kategoria 4. Upstream – Transport i Dystrybucja) 60 879
Emisja pośrednia (Scope 3) z podróży służbowych (Kategoria 6. Podróże służbowe) 2 661
Emisja pośrednia (Scope 3) z dojazdów pracowników do pracy (Kategoria 7. Dojazdy pracowników do pracy) 35 062
Suma emisji pośrednich (Scope 3) 20 784 008
Łącznie (Scope 1+ Scope 2+Scope 3) Market-based * 36 110 642
Łącznie (Scope 1+ Scope 2+Scope 3) Location-based ** 36 212 873
Emisja biogenna 421 333
* (Scope 2) Market–based: emisja pośrednia GHG wynikająca ze zużycia zakupionej energii elektrycznej i strat sieciowych, liczona na podstawie wskaźnika publikowanego przez konkretnego sprzedawcę energii spółek sprzedażowych Grupy TAURON oraz wskaźnika dla sieci.
** (Scope 2) Location–based: emisja pośrednia GHG, wynikająca ze zużycia zakupionej energii elektrycznej i strat sieciowych, liczona na podstawie wskaźnika średniego dla Polski. Wskaźnik ten jest publikowany na stronach KOBiZE na koniec 2022, stąd do wyliczeń przyjęto wartość wskaźnika prognozowaną’22 (0,680 Mg CO2/MWh), wyliczoną na podstawie danych PSE o generacji energii elektrycznej w KSE i strukturze miksu paliwowego w 2022 r

Poprawa efektywności w całym łańcuchu wartości

Działania podejmowane na rzecz klimatu znajdują również odzwierciedlenie w różnego rodzaju inwestycjach prowadzonych przez spółki Grupy TAURON w roku 2022 i latach poprzednich, które wpływają bezpośrednio i pośrednio na zmniejszenie jednostkowego zużycia paliw i energii oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji gazów do atmosfery.

Spółki Grupy podejmują szereg działań związanych z poprawą efektywności energetycznej, czego wyrazem jest wdrożenie na poziomie operacyjnym zarządzania majątkiem działań wspierających wstępny audyt efektywności energetycznej dla planowanych inicjatyw związanych z modernizacją lub wymianą majątku produkcyjnego. W wyniku tych działań zadania inwestycyjne będą oceniane pod kątem szacowanego potencjału do pozyskiwania praw majątkowych tzw. „białych certyfikatów”, w zagregowanej ilości min. 10 toe. Spółki Grupy o najwyższym potencjale oszczędności energii pierwotnej przygotowują się do wdrożenia systemu zarządzania energią.

W 2022 r. wzrosła liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych podłączonych do sieci energetycznej spółki Grupy o kolejne 72 stacje.

Spółka TAURON Nowe Technologie dedykowana do obsługi i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie objętym działalnością Grupy w 2022 r. kontynuowała program wymiany oświetlenia na energooszczędne (ok. 32,6 tys. szt.), co pozwoli na roczne oszczędności w zużyciu energii finalnej u odbiorców (ponad 20 gmin) w szacowanej wielkości
ok. 9,5 tys. MWh/rok.

W 2022 r. brane pod uwagę są efekty z produkcji nowych farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych:

 • oddanej pod koniec 2020 r. w TAURON Wytwarzanie i zarządzanej obecnie przez spółkę Grupy (TAURON Inwestycje) farmy fotowoltaicznej w Jaworznie (5 MWe),
 • oddanej pod koniec 2020 r. i zarządzanej operacyjnie przez spółkę TAURON Ekoenergia farmy fotowoltaicznej w Choszcznie I (6 MWe),
 • oddanej pod koniec 2022 r. i zarządzanej operacyjnie przez spółkę TAURON Ekoenergia farmy fotowoltaicznej w Choszcznie II (8 MWe),
 • oddanej pod koniec 2022 r. i zarządzanej operacyjnie przez spółkę TAURON Ekoenergia farmy wiatrowej w Majewie (6 MWe),
 • oddanej pod koniec 2022 r. i zarządzanej operacyjnie przez spółkę TAURON Ekoenergia farmy wiatrowej w Piotrkowie Trybunalskim (30 MWe).
ok. 1
mln szt.
liczba liczników typu „smart-metering” w wymienionych
TAURON Dystrybucja jest w trakcie realizacji wieloletniego programu wymiany liczników energii na nowego typu „smart-metering”. W 2022 r. liczba liczników typu „smart-metering” wynosiła ok. 1 miliona sztuk.

Przygotowanie i przystosowanie infrastruktury uwzględniającej działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu stanowi jedną ze znaczących pozycji w nakładach inwestycyjnych Grupy TAURON. W ramach tych działań prowadzono m.in. przebudowy i wymiany sieci (w tym dostosowanie do przyłączeń OZE), modernizacje stacji w celu podwyższenia ich sprawności, wymiany oświetlenia na energooszczędne, budowy infrastruktury „e-mobility” i inteligentnej infrastruktury dystrybucyjnej. Nakłady na realizacje związane z działaniami na rzecz łagodzenia zmian klimatu przedstawiono w ramach tabeli poniżej (nakłady inwestycyjne w ujęciu Taksonomii środowiskowej UE).

Pozytywny wpływ na klimat ma opierająca się w całości na produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych działalność spółki TAURON Ekoenergia (wraz ze spółkami zarządzanymi lub zależnymi). W wyniku optymalizacji majątku produkcyjnego aktywów farm wiatrowych i sprzyjających warunków w lokalizacjach, w których one się znajdują, osiągnięto bardzo dobre rezultaty, zarówno w postaci znaczącego zmniejszenia wskaźnika potrzeb własnych (efektywność), jak i w przyroście wyprodukowanej energii OZE. Tabele poniżej przedstawiają ilość wyprodukowanej energii przez jednostki Grupy TAURON w 2022 r., w podziale na jej główne źródła.

Energia elektryczna [GWh] Ciepło [GJ]
2022 2021 2022 2021
Węgiel kamienny 12 360 12 248 8 428 9 643
Muł 177 187 464 450
Paliwa ciekłe 118 94 422 475
Gaz ziemny i koksowniczy oraz inne gazy energetyczne (gaz z odmetanowania kopalni ZG Brzeszcze) 82,9 50 59 148
Biomasa 340 434 452 547
Energia wiatru 854 831 0 0
Energia wodna 317 402 0 0
Energia słoneczna 15 11 0 0
Suma 14 264 14 257 9 825 11 263

TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia NOWE Aktywa „Zielony Zwrot TAURONA” TAURON Nowe Technologie Energetyka Cieszyńska**  Łącznie
Energia elektryczna [GWh] Ciepło [TJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [TJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [TJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [TJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [TJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [TJ] Energia elektryczna [GWh] Ciepło [TJ]
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Węgiel kamienny 11 373 11 063 2 492 2 588 979 1 186 5 783 7 055 8 153 12 360 12 248 8 428 9 643
Muł 100 101 149 137 77 85 315 313 177 187 464 450
Paliwa ciekłe 116 93 317 385 2 1 104 90 118 94 422 475
Gaz ziemny i koksowniczy oraz inne gazy energetyczne 0 1 0 0 0 0 59 148 83 50 0 0 83 50 59 148
Biomasa 145 216 79 174 195 218 373 373 340 434 452 547
Energia wiatru 412 402 442 414 854 831 0 0
Energia wodna 317 417 317 402 0 0
Energia słoneczna 0 0 15 11 15 11 0 0
Suma 11 733 11 473 3 038 3 284 1 254 1 491 6 634 7 979 729 825 457 414 83 50 8 153 14 264 14 257 9 825 11 263
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.

Podejście Grupy Kapitałowej TAURON do zrównoważonego rozwoju

Realizując wizję zrównoważonego rozwoju, Grupa TAURON, w roku 2022 kontynuowała działania w zakresie wzrostu mocy instalowanej źródeł wytwarzania nisko i zeroemisyjnych. Dzięki temu Grupa TAURON będzie tworzyć wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy w kolejnych latach, czerpiąc jednocześnie korzyści z obranego kierunku transformacji energetycznej swoich aktywów i ograniczając związane z tym ryzyka (ryzyka przejścia).

W roku 2022 TAURON Polska Energia dołączyła do United Nations Global Compact (UN Global Compact), największej inicjatywy ONZ działającej na rzecz zrównoważonego biznesu. UN Global Compact jest integralną częścią systemu ONZ z centralą w Nowym Jorku, działającą w ponad 160 krajach. To największa na świecie inicjatywa zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, zainaugurowana przez Sekretarza Generalnego ONZ w 2000 r. Skupia firmy współpracujące z ONZ oraz tworzące strategie i działania w oparciu o polityki ONZ, w szczególności w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju i 10 Zasad United Nations Global Compact dotyczących czterech obszarów: prawa człowieka, standardy pracy, ochrona środowiska, przeciwdziałanie korupcji.

UN Global Compact Network Poland jest biurem krajowym oraz lokalnym punktem kontaktowym i informacyjnym dla polskich członków UN Global Compact. Swoją misję realizuje poprzez działania w czterech programach parasolowych: Climate Positive, Business and Human Rights, Anticorruption Programme oraz United Business for Ukraine. Biuro krajowe zajmuje się także koordynacją współpracy z rządem polskim, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innymi agendami i programami ONZ działającymi w Polsce lub na terenie Polski, wspierając wysiłki centrali UN Global Compact na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Grupa TAURON stawia w centrum swoje zobowiązanie do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju – SDG 13 „Działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu”. TAURON dąży do tego, by być jednym z liderów transformacji energetycznej w Polsce i stąd w 2021 r. dokonał rewizji wieloletniego planu inwestycyjnego w kierunku zwiększenia i zapewnienia odpowiednich środków, aby stale rozwijać energetykę odnawialną (cel 7 SDG). W 2021 r. zmodyfikowany został Program rozwoju fotowoltaiki z wykorzystaniem przemysłowych terenów własnych, przekształcając takie tereny do nowej funkcjonalności.

Ponadto, zgodnie z celem SDG 9 „Przemysł, innowacje i infrastruktura” oraz celem SDG 11 „Zrównoważone miasta i gminy”, Grupa zamierza promować elektryfikację i wzrost konsumpcji energii elektrycznej z OZE oraz rozwój nowych usług dla klientów końcowych, koncentrując się na zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury.

Głównym celem Grupy TAURON w perspektywie średnioterminowej jest przyspieszenie procesu dekarbonizacji – zmiana miksu paliwowego segmentu wytwarzania energii (zdynamizowanie działań na rzecz budowy nowych źródeł OZE) i promocja elektryfikacji – konsumpcja energii ze źródeł OZE, umożliwiając tym samym powstrzymanie globalnego ocieplenia i realizację celów do osiągnięcia zgodnie z Porozumieniem Paryskim.

Zielony Zwrot TAURONA, stanowiąc swoisty plan zrównoważonego rozwoju, uwzględnia wyniki analizy istotności oraz synergie z kierunkami Strategii. Grupa TAURON określiła kierunki działań związanych ze zrównoważonym rozwojem i wyszczególnia w ich ramach konkretne cele do realizacji w okresie 2021-2025. Każdego roku cele te będą aktualizowane, aby zapewnić zgodność ze strategią biznesową i osiąganymi wynikami, aby w coraz większym stopniu integrować zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości. Przewidując światowe trendy, Grupa TAURON stara się identyfikować takie szanse biznesowe które dają przewagę, podążając za zmianami energetyki w kierunku zrównoważonego rozwoju w oparciu o zmianę miksu na nisko i zeroemisyjny.

Plan zrównoważonego rozwoju oparty na jasnych i ambitnych celach potwierdza wiodącą rolę Grupy TAURON w promowaniu i przyspieszaniu transformacji energetycznej, tworząc długoterminowo wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy.

Cele średnio i długoterminowe - zrównoważony rozwój Grupy TAURON

Zarówno założenie globalnego ocieplenia na poziomie najwyżej 2°C, jak i dążenie do niespowodowania ocieplenia o więcej niż 1,5°C, przełożą się na model biznesowy i strategię Grupy TAURON. Ich spodziewane konsekwencje mogą być natomiast inne w czasie. Zmianie będzie musiał stopniowo ulegać tzw. miks energetyczny wytwarzanej energii. Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju, które będą odzwierciedlać proces transformacji oznaczają: Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZE (pokazany w poniżej) oraz Wskaźnik Redukcji Emisji (pokazany w tabeli poniżej).

Poziom Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju w danym roku kalendarzowym
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju Cel 2020 Cel 2025 Cel 2027 Cel 2030
Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZE 8% 8% 8% 8%
Wartość osiągnięta 2020 2021 2022
27% 19% 18%

Wskaźnik Zwiększenia Mocy OZEoznacza wskaźnik średniorocznego przyrostu mocy zainstalowanej w OZE, obliczany w następujący sposób:

gdzie:

JWZMOZE_r [%] oznacza jednostkowy wskaźnik zwiększenia mocy OZE w roku r,

WMOZE_r [%] oznacza wskaźnik zmiany mocy zainstalowanej,

r oznacza rok kalendarzowy,

2018 stanowi rok bazowy (kalkulacja została przyjęta w ślad za przyjęciem Polityki Klimatycznej Grupy TAURON w listopadzie 2019, a więc przed rozliczeniem roku 2019 w rozumieniu systemu handlu uprawnieniami do emisji).

Wskaźnik zmiany mocy zainstalowanej jest obliczany w następujący sposób:

gdzie:

WMOZE_r [%] oznacza wskaźnik zmiany mocy zainstalowanej,

MOZE_r [MWe] oznacza moc zainstalowaną z jednostek OZE w roku r, z wyłączeniem jednostek wykorzystujących biomasę, w roku r; oraz jednostek TAURON Ciepło,

MOZE_2018 [MWe] oznacza moc zainstalowaną z jednostek OZE, w roku bazowym, z wyłączeniem jednostek wykorzystujących biomasę oraz jednostek TAURON Ciepło.

Poziom Wskaźnika Zrównoważonego Rozwoju w danym roku kalendarzowym
Wskaźnik Zrównoważonego Rozwoju 2020 2025 2027 2030
Wskaźnik Redukcji Emisji 2% 2% 2% 2%
Wartość osiągnięta 2020 2021 2022
6% 3% 2%

Wskaźnik Redukcji Emisji oznacza wskaźnik średniorocznej redukcji emisyjności CO2 przypadającej na produkcję energii elektrycznej brutto, obliczany w następujący sposób (z wyłączeniem jednostek TAURON Ciepło):

gdzie:

JWREr [%]oznacza jednostkowy wskaźnik redukcji emisji CO2 w roku r,

WECO2_r [MgCO2/MWh] oznacza wskaźnik emisji CO2 w roku r. rozliczanej w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,

WECO2_2018 [MgCO2/MWh] oznacza wskaźnik emisji CO2 w roku bazowym rozliczanej w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, r oznacza rok kalendarzowy,

2018 stanowi rok bazowy (kalkulacja została przyjęta w ślad za przyjęciem Polityki Klimatycznej w listopadzie 2019, a więc przed rozliczeniem roku 2019 w rozumieniu systemu handlu uprawnieniami do emisji).

Wskaźnik emisji CO2 jest obliczany w następujący sposób:

gdzie:

WECO2_r [MgCO2/MWh] oznacza wskaźnik emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej brutto,

ECO2(ee)r [MgCO2] oznacza emisje CO2 w roku r przypadające na produkcję energii elektrycznej brutto z paliw kopalnych i biomasy oraz OZE w roku r,

Pee(brutto)r [MWh] oznacza produkcję energii elektrycznej brutto z paliw kopalnych i biomasy oraz OZE w roku r.

Cele długoterminowe w zakresie zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON prezentowane są również w sekcji Neutralność klimatyczna 2050.

Wykorzystanie kapitału naturalnego, realizacja celów, wyniki i rezultaty w 2022 r.

 • 301-1
 • 302-1
 • 302-3

Zależność Grupy od kapitału naturalnego jest różna w różnych obszarach biznesowych. Obszar Wydobycia, Wytwarzania i Ciepła jest uzależniony od zasobów paliw kopalnych, które są mało wrażliwe na zmiany klimatu. Ich fizyczna dostępność nie jest bowiem uzależniona od tempa ocieplenia klimatu.

Zdefiniowane przez Grupę TAURON kapitały naturalne, z których korzysta i na które ma wpływ - kopaliny (węgiel, gaz, wapień), powietrze, woda, energia słoneczna, biomasa - są wykorzystywane w całym łańcuchu działalności.

Zależność Grupy TAURON od poszczególnych rodzajów kapitału naturalnego w latach 2020-2022 przedstawiona została w tabeli poniżej oraz w latach 2021-2022 przedstawiona została w tabelach poniżej.

 • 301-1

Łącznie 2022 2021 2020
SUROWCE NIEODNAWIALNE *
Węgiel netto [tony] 6 518 851 6 419 493 4 888 015
Węgiel produkcja netto [tony] 5 007 348 5 146 853 4 541 216
Muł [tony] 203 775 248 142 249 980
Gaz ziemny [m3] 41 940 767 30 057 357 12 067 032
Olej opałowy [tony] 40 924 40 340 26 324
Olej napędowy [m3] 7 105 6 796 6 289
Wapień [tony] 266 639 269 563 197 288
Wapień produkcja [tony] 2 108 880 2 011 529 1 722 376
SUROWCE ODNAWIALNE
Biomasa agro [tony] 58 946 82 283 124 203
Biomasa leśna [tony] 356 885 435 137 553 537
* Obejmuje zużycie i produkcję w spółkach Grupy.
 • 302-1

[GJ] TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia + „Zielony Zwrot TAURONA” Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Nowe Technologie Energetyka Cieszyńska** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
węgiel 117 937 237 114 853 757 13 384 332 17 052 882 218 840 131 540 409 131 906 639
gaz ziemny i koksowniczy 0 5 636 91 481 171 197 70 769 71 858 736 897 377 146 899 147 625 837
muł 1 200 174 1 231 319 837 442 1 007 697 2 037 616 2 239 016
olej opałowy 1 583 158 1 573 022 135 780 118 006 1 718 938 1 691 027
paliwa ciekłe 22 467 17 322 12 981 11 373 24 523 15 706 1 846 1 716 58 695 57 395 120 512 103 512
SUMA 120 743 035 117 681 056 14 462 016 1 125 703 24 523 15 706 1 846 1 716 129 464 129 253 736 897 377 146 218 840 136 316 621 136 566 032
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** W ramach przejętej w 2022 roku spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy

[GJ] TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia + „Zielony Zwrot TAURONA” Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Nowe Technologie Energetyka Cieszyńska** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
biomasa 1 566 681 2 469 496 2 559 783 2 846 271 0 0 4 126 464 5 315 766
energia wiatrowa 122 661 116 135 0 0 122 661 116 135
energia wodna 16 709 20 920 0 0 16 709 20 920
energia słoneczna 52 911 40 331 52 911 40 331
SUMA 1 566 681 2 469 496 2 559 783 2 846 271 192 281 177 386 0 0 4 318 745 5 493 152
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy

[GJ] TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia + „Zielony Zwrot TAURONA” Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Nowe Technologie Energetyka Cieszyńska** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
energia elektryczna 4 631 200 4 627 467 784 376 920 715 980 078 995 141 150 798 142 081 90 422 84 012 4 773 2 875 4 807 6 646 455 6 772 290
energia cieplna 695 060 801 089 229 954 249 281 167 723 183 672 996 1 124 5 384 6 755 3 746 1 102 863 1 241 921
SUMA 5 326 260 5 428 556 1 014 330 1 169 996 1 147 801 1 178 813 151 794 143 205 95 806 90 767 4 773 2 875 8 553 7 749 318 8 014 211
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.

[GJ] TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia + „Zielony Zwrot TAURONA” Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Nowe Technologie Energetyka Cieszyńska** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
energia elektryczna 41 588 734 40 710 727 4 515 880 5 366 004 4 251 498 2 946 901 0 0 298 337 179 115 24 186 50 678 635 49 202 747
energia cieplna 3 038 459 3 283 555 6 634 071 7 979 075 0 0 130 282 9 802 812 11 262 629
SUMA 44 627 193 43 994 282 11 149 951 13 345 078 0 0 4 251 498 2 946 901 0 0 298 337 179 115 154 468 60 481 447 60 465 376
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.

[GJ] TAURON Wytwarzanie* TAURON Ciepło Tauron Wydobycie TAURON Ekoenergia + „Zielony Zwrot TAURONA” Kopalnia Wapienia „Czatkowice” TAURON Nowe Technologie Energetyka Cieszyńska** Łącznie
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
całkowite zużycie energii przez organizację 82 986 317 81 584 826 6 886 178 9 032 343 1 172 324 1 609 637 -3 905 576 -2 624 594 225 270 220 020 443 333 200 905 72 925 87 880 770 89 955 315
* Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). Dane obejmują niepełny 4 kwartał 2022 r. W roku 2021 spółka spoza Grupy.

Obszar OZE, w zakresie generowania energii w elektrowniach wodnych jest silnie narażony na ryzyka postojów lub ograniczania produkcji w wyniku długotrwałych susz, przekładających się na zmniejszanie się zasobów wód powierzchniowych w dorzeczach, gdzie zlokalizowane są elektrownie wodne. TAURON Ekoenergia na bieżąco monitoruje te zjawiska i posiada inwentaryzację aktywów najbardziej narażonych na takie ograniczenia.

Grupa na bieżąco monitoruje również poziom energochłonności związanej ze swoją działalnością, co pokazano we wskaźnikach w tabeli poniżej.

 • 302-3

TAURON Wytwarzanie** TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Ekoenergia
Nowe Aktywa Wiatrowe
Energetyka Cieszyńska***
2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021
Wskaźnik energochłonności [%] (zużycie energii na potrzeby własne / produkcja energii brutto) 10,67% 11,03% 8,62%* 8,10% * 5,02% 4,64% 0,83% 0,81% 4,74%
Wskaźnik energochłonności – energia elektryczna, ee [%] (zużycie ee na potrzeby własne / produkcja ee brutto) 10,41% 10,54% 15,98% 14,80% 5,02% 4,64% 0,83% 0,81% 17,24%
Wskaźnik energochłonności – ciepło [%] (zużycie ciepła na potrzeby własne / produkcja ciepła brutto) 14,09% 16,99% 3,35%* 3,03%* 2,45%
* Nie uwzględnia uzupełniania strat czynnika w sieciach ciepłowniczych.
** Dane dla TAURON Wytwarzanie w wyniku przeprowadzonej konsolidacji uwzględniają oddział Nowe Jaworzno Grupa TAURON, który w poprzednim roku raportowym stanowił oddzielną spółkę Grupy.
*** W ramach przejętej w 2022 r. spółki Energetyka Cieszyńska (stan na koniec 31.12.2022 r.). W roku 2021 spółka spoza Grupy.

Grupa TAURON posiada, zinwentaryzowane w trakcie audytów energetycznych, możliwe zadania związane ograniczeniem energochłonności. Na podstawie tych działań wyznaczone zostały cele związane z energochłonnością, które przedstawiają tabele poniżej.

 • 302-3

Spółka Cel 2019 2020 Cel 2025 Cel 2030
Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Wskaźnik zużycia energii elektrycznej [kWh/t] 22,7 22,7 21,1 20,0
Wartość osiągnięta – 2022 * 23,6
TAURON Wydobycie Wskaźnik zużycia energii elektrycznej* [kWh/t] 70,9 60,0 50,8 48,3
Wartość osiągnięta – 2022 ** 65,0
* Wyższa od zakładanej na rok 2022 wartość wskaźnika spowodowana innymi od zakładanych warunków produkcji zmielonych sorbentów (znaczny wzrost produkcji sorbentów na potrzeby energetyki w stosunku do założeń produkcyjnych na rok 2022).
** Z wyłączeniem dodatkowego zużycia wynikającego z budowy Szybu Grzegorz (inwestycja „zamrożona”). Wyższa od zakładanej na rok 2022 wartość wskaźnika spowodowana innymi od zakładanych warunkami geologiczno-górniczymi.  

TAURON Wytwarzanie TAURON Ciepło
2020 2025 2030 2020 2025 2030
Wskaźnik energochłonności [%] (zużycie energii na potrzeby własne / produkcja energii brutto) 10,9% 11,1% 9,1% 8,88%* 8,44%* 8,73%*
Wartość osiągnięta – 2022 10,67% 8,62%*
Wskaźnik energochłonności – energia elektryczna, ee [%] (zużycie ee na potrzeby własne / produkcja ee brutto) 10,7% 10,8% 10,5% 15,61% 17,09% 15,05%
Wartość osiągnięta – 2022 10,41% 15,98%
Wskaźnik energochłonności – ciepło [%] (zużycie ciepła na potrzeby własne / produkcja ciepła brutto) 12,6% 13,9% 9,2% 2,98%* 2,89%* 2,77%
Wartość osiągnięta – 2022 14,09% 3,35%*
* Nie uwzględnia uzupełniania strat czynnika w sieciach ciepłowniczych. Wahania wskaźnika dla spółki TAURON Ciepło w perspektywie 2025 i 2030 wynikają ze zmiany: planowanego wzrostu zapotrzebowania na ciepło o ok. 1,6 TJ i oddanie do eksploatacji nowych gazowych źródeł wytwarzania ciepła, które uzupełnią dotychczasową infrastrukturę wysokosprawnej kogeneracji węglowej (nastąpi obniżenie jednostkowych wskaźników emisji).
** Cel wyznaczony przy założeniu średniorocznego obciążenia jednostki wytwarzania powyżej 70% nominalnej mocy znamionowej. Cele na 2025 i 2030 będą podlegały rewizji w kolejnym roku raportowym

Osiągnięte wartości wskaźników energochłonności dla spółek TAURON Wytwarzanie i TAURON Ciepło w 2022 r. były wyższe od wartości zakładanych na ścieżce osiągnięcia wyznaczonych celów (cele 2020) w zakresie wskaźników energochłonności na produkcję energii elektrycznej. Można tu wskazać następujące przyczyny:

 • konieczność pracy bloków TAURON Wytwarzanie jako jednostek wytwórczych centralnie sterowanych, które stabilizowały system energetyczny w rejonie polski południowej w bardzo zmiennych warunkach przepływów energii, również w wymianie międzynarodowej (import / eksport). Skutkowało to pracą bloków w nieoptymalnych punktach pracy (duża zmienność wydajności pojedynczych jednostek wytwórczych),
 • dużo częstsze, niż zakładane, liczby uruchomień i odstawień jednostek wytwórczych TAURON Wytwarzanie,
 • wysoka produkcja ciepła w połączeniu z ograniczeniem pracy w kondensacji w TAURON Ciepło przełożyło się na nieznacznie lepszy wynik wskaźnika energochłonności na produkcję ciepła i gorszy od zakładanego na produkcję energii elektrycznej

Spółka

Nazwa wskaźnika

Cel 2020 Cel 2025 Cel 2030 2025 2030
TAURON Dystrybucja Wartość wskaźnika różnicy bilansującej * 4,14% 3,96% 3,90% 8,44%* 8,73%*
Wartość osiągnięta (w 2022 r.) 3,52%
* Wskaźnik rozliczany na dzień 31.12 za ostatnie 12 miesięcy, jako iloraz energii utraconej w sieci do wartości energii wprowadzonej do sieci.

Możliwości związane z klimatem

Ryzyko związane z klimatem może zostać przekształcone w możliwości (szanse) dla Grupy poprzez oferowanie produktów i usług, które przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu lub przystosowania się do nich. Grupa TAURON obserwuje wyraźny trend następującego przekierowania wyborów konsumentów i klientów biznesowych na produkty i usługi, które są mniej szkodliwe dla klimatu. Jest to kluczowy czynnik wpływający na rozwój w  portfelu produktów tzw. linii EKO. Taka oferta zwiększa odporność portfela produktów na zmianę klimatu. Dodatkowo w ramach sprzedaży certyfikowanych produktów tzw. Linii produktowej EKO obejmujących kontraktacje sprzedaży „certyfikowanej z uwagi na pochodzenie” energii elektrycznej do odbiorców biznesowych w 2022 r. zakontraktowano łącznie ok. 794 GWh zielonej energii pochodzącej ze źródeł własnych Grupy TAURON.

Linie produktowe EKO (klienci biznesowi i indywidualni) to produkty pozwalające m.in. na świadomy zakup przez klientów Grupy energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach OZE lub w niskoemisyjnych źródłach wytwórczych i potwierdzonej odpowiednimi certyfikatami niezależnych instytucji (Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, TUV Sud). Wyniki sprzedaży produktów EKO przedstawiono w tabeli poniżej.

Sprzedaż wybranych produktów i usług Linii EKO Rodzaj miernika Dynamika zmian (+/-)
Linia produktowa EKO EKO Premium Zmiana wolumenu wydanych Certyfikatów pochodzenia – r/r 37,0%
EKO Biznes
EKO Standard
EKO prąd klient indywidualny Zmiana liczby klientów wybierających produkt na koniec okresu – r/r 44,3%
Fotowoltaika Zmiana ilości sprzedanych instalacji -30,6%
Kompensacja Mocy Biernej Zmiana ilości sprzedanych usług (narastająco) na koniec okresu – r/r 51,5%
Audyt Energetyczny Przedsiębiorstw Zmiana ilości sprzedanych usług (narastająco) na koniec okresu – r/r 27,4%
Realizacja wymiany oświetleń ulicznych na niskoenergetyczne szt. 32 611 szt. vs. 15 682 szt.

Programy eko - efektywności dla klientów

Szeroka gama działań programowych w zakresie efektywności energetycznej jest wdrażana za pośrednictwem programów energetycznych spółek Grupy TAURON. Programy te są skierowane do wielu segmentów klientów, w tym klientów indywidualnych, przemysłu, samorządów lokalnych. Są to:

 • kampanie edukacyjne i narzędzia informatyczne promujące efektywność energetyczną w TAURON Sprzedaż, TAURON Dystrybucja oraz TAURON Ciepło,
 • Audyt Energetyczny Przedsiębiorstw,
 • realizacja wymiany oświetleń ulicznych na energooszczędne, również z możliwością sterowania natężeniem strumienia światła.

Grupa TAURON od kilku lat realizuje program poprawy efektywności energetycznej, który zakłada m.in. wdrożenie w najbliższym czasie certyfikowanego systemu zarządzania energią (w oparciu o najwyższe standardy lub normy), efektywne podejście do szacowania potencjału oszczędności energii pierwotnej (tzw. „białe certyfikaty”) w ramach modernizacji aktywów wytwórczych i systemów dystrybucji ciepła sieciowego i energii elektrycznej oraz w zakresie sprzedaży towarów i usług promujących oszczędzanie energii dla klientów.

Jednym z celów bezwzględnych jest obowiązkowe sprawdzenie warunków dla każdej inicjatywy modernizacji o szacowanej oszczędności energii pierwotnej powyżej 10 toe (również agregowanie projektów i zadań) oraz wyznaczony został cel pośredni pozyskania corocznie praw majątkowych efektywności energetycznej w celu pokrycia własnych zobowiązań Grupy w tym zakresie.

Przykładami programów realizowanych w Grupie TAURON w zakresie efektywności energetycznej są:

W ramach programu właściciele budynków mogą starać się o dofinansowanie na likwidację starego kotła na paliwo stałe i zastąpienie go pompą ciepła. Jest on skierowany do mieszkańców województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego

Program edukacyjno – informacyjny, który skierowany jest do różnych grup odbiorców (dzieci i młodzieży, osób dorosłych, seniorów oraz firm remontowo-budowalnych). Program obejmuje tematy związane m.in. z transformacją i realizowany jest poprzez:

 • Scenariusze lekcji, których tematyka związana jest z oszczędzaniem energii oraz racjonalnym wykorzystaniem i kształtowaniem świadomości użytkownika oraz konsumenta. Obejmowały one następujące tematy: „Ekosposoby na oszczędzanie prądu”, „Etykiety energetyczne i elektrośmieci”, „Jesteśmy strażnikami energii”, „Odnawialne – życiodajne”, „Ogniwo fotowoltaiczne i źródła światła”, „Zielona energia daje moc”, „Zielona energia i oszczędzanie prądu”, „Źródła prądu”, czy „Praca i moc prądu elektrycznego. Przemiany energii elektrycznej”.
 • Teksty poradnikowe dla rodziców, obejmujące następujące tematy: „Jak oszczędnie korzystać z urządzeń AGD?”, „Smart home czyli jak sterować domem?”, „Jak dbać o instalację elektryczną?”, „Instalacje elektryczne w domu”, „Jak oszczędzać energię elektryczną?”, „Elektrośmieci? Będzie z nich pożytek”, „Etykieta ma znaczenie”, „Jak zostać prosumentem?”, czy „Jak obliczyć ile energii zużywają urządzenia elektryczne?”.
 • Gry online np. „Wyrzuć elektrośmieci”, „Zbieraj zieloną energię”, „Młody ekodoradca (etykiety energetyczne)”, czy „Poszukiwacze elektroskarbów (elektrośmieci)”.
 • Filmy np. „Zielony prąd. Jak go wyprodukować i oszczędzać?”, „Źródła prądu”, „Jak czytać etykiety energetyczne?”, „Gdzie wyrzucić elektrośmieci?”, „Energia ze słońca”, „Bezpieczniki”, czy „Ile energii zużywają domowe urządzenia elektryczne?”.

Kopalnia Wapienia „Czatkowice” wraz z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach była organizatorem spotkań/szkoleń dla rolników, które miały charakter edukacyjny. Spotkania szkoleniowe kierowane były głównie do środowiska rolniczego z terenu województwa małopolskiego, śląskiego oraz podkarpackiego. Głównym przesłaniem szkoleń było propagowanie wiedzy na temat  skutecznego i naturalnego rozwiązywania problemów związanych z zakwaszeniem gleb w Polsce, efektom prawidłowego wapnowania gleb, a także wpływowi wapnowania na plonowanie roślin uprawnych w zmieniających się warunkach klimatycznych. Podczas szkoleń prezentowany był również produkt kopalni, wapno nawozowe Gruntcal.

Chętni klienci mają możliwość skorzystania z kalkulatora wapnowania, który na stronie internetowej spółki pomaga rozwiązać kwestie dozowania wapna. Po wybraniu typu oraz pH gleby, kalkulator określa potrzebną dawkę wapna Gruntcal (ilość ton/hektar).

Co do zasady, TAURON nie zaciąga finansowania celowego, z którego środki są dedykowane wprost na dane zadanie inwestycyjne, a pozyskuje środki umożliwiają finansowanie działalności Grupy w łańcuchu wartości. Zgodnie z warunkami części umów, TAURON jest zobowiązany do realizacji wskazanych inwestycji, dotrzymania określonych wskaźników zrównoważonego rozwoju, a także działania zgodnie z zasadami polityki środowiskowej, klimatycznej i społecznej, których wykonanie potwierdza stosownymi raportami przekazywanymi do instytucji finansowych. Dodatkowo, w części umów finansowania, TAURON zobowiązuje się, że nie przeznaczy środków
z tego finansowania na finansowanie działalności związanej z działalnością obszaru wytwarzania (źródła konwencjonalne) i wydobycia.

W tabeli poniżej wskazano przeznaczenie środków pochodzących z poszczególnych źródeł finansowania Grupy TAURON na cele inwestycji służących minimalizowaniu negatywnego wpływu działalności Grupy na klimat

Finansujący Instrument finansowania Kwota kredytu wynikająca z umowy Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. Cel finansowania
Europejski Bank Inwestycyjny obligacje podporządkowane 190 000 000,00 EUR 190 000 000,00 EUR Finansowanie inwestycji w celu rozwoju i modernizacji infrastruktury sieci elektroenergetycznej w Polsce w latach 2016−2020 zgodnie ze swoim planem inwestycji strategicznych.
Europejski Bank Inwestycyjny obligacje podporządkowane 350 000 000,00 PLN 350 000 000,00 PLN Finansowanie inwestycji w sieć dystrybucji energii elektrycznej w południowej i południowo-zachodniej Polsce w latach 2018-2022.
Europejski Bank Inwestycyjny obligacje podporządkowane 400 000 000,00 PLN 400 000 000,00 PLN Finansowanie inwestycji w sieć dystrybucji energii elektrycznej w południowej i południowo-zachodniej Polsce w latach 2018-2022.
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 295 000 000,00 PLN 132 750 000,00 PLN Finansowanie projektu inwestycyjnego, obejmującego dwa Elementy Składowe w obszarze rozbudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej, wdrożenia programu inteligentnych pomiarów oraz modernizacji i remontów istniejących niewielkich elektrowni wodnych.
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 900 000 000,00 PLN 143 181 818,35 PLN Finansowanie realizacji 5-letniego programu inwestycyjnego (2011-2015), mającego na celu wzmocnienie, modernizację oraz rozbudowę sieci elektrycznych spółki TAURON Dystrybucja.
Europejski Bank Inwestycyjny kredyt 2 800 000 000,00 PLN 1 600 000 000,00 PLN Finansowanie programu inwestycyjnego w zakresie sieci dystrybucji energii elektrycznej w Polsce południowej i południowo-zachodniej w latach 2022-2026.
Intesa Sanpaolo S.P.A. działająca za pośrednictwem Intesa Sanpaolo S.P.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce kredyt 750 000 000,00 PLN 750 000 000,00 PLN Pokrycie wydatków związanych z realizacją inwestycji lub grup zadań inwestycyjnych Grupy TAURON obejmujących (i) szeroko pojętą energetykę oparta na odnawialnych źródłach energii oraz (ii) dystrybucję energii elektrycznej, w tym m. in. rozwój i modernizację sieci oraz przyłączanie nowych klientów, a także na refinansowanie istniejącego Zadłużenia Finansowego.
Emisja obligacji serii A (TPE1025) obligacje 1 000 000 000,00 PLN 1 000 000 000,00 PLN Środki pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na: (i) finansowanie kosztów budowy/nabycia projektów OZE, (ii) finansowanie dystrybucji jak i ogólnej działalności korporacyjnej Grupy związanej z OZE lub transformacją energetyczną na zeroemisyjną oraz (iii) refinansowanie zadłużenia Grupy zaciągniętego w celu sfinansowania powyższych przedsięwzięć.Środki emisji obligacji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych, działalności TAURON Wydobycie S.A. oraz działalności TAURON Wytwarzanie S.A. (w przypadku innych przedsięwzięć niż wskazane w akapicie powyżej).
Erste Group Bank AG kredyt 500 000 000,00 PLN 500 000 000,00 PLN Finansowanie lub refinansowanie rozwoju w obszarze odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej oraz rozbudowy infrastruktury związanej e-mobilnością.Cele finansowania muszą być zgodne z kryteriami określonymi w taksonomii Unii Europejskiej służącymi ustaleniu, czy oraz w jakim stopniu dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo.
Konsorcjum banków: BHW, PKO, Pekao, CaixaBank, Erste, ICBC, Santander, CCB kredyt 4 000 000 000,00 PLN

2 750 000 000,00 PLN

Środki w ramach Kredytu mogą być przeznaczone na: (i) refinansowanie Istniejącego Kredytu Konsorcjalnego, (ii) finansowanie wydatków inwestycyjnych Grupy TAURON, w tym segmentu OZE, z wyłączeniem finansowania jakichkolwiek projektów związanych z aktywami węglowymi, lub odpowiednio (iii) finansowanie wydatków ogólno-korporacyjnych Grupy TAURON, w tym refinansowanie zadłużenia Grupy TAURON, z wyłączeniem wydatków dotyczących aktywów węglowych
NFOŚiGW dofinansowanie zwrotne 82 500 000,00 PLN 0,00 PLN Budowy farmy fotowoltaicznej na terenie kwatery zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach–Dziećkowicach wraz z budową linii kablowej 110kV oraz stacji 110/20kV
WFOŚiGW pożyczka TW 40 000 000,00 PLN 0,00 PLN Budowa Jednostki Wytwórczej OZE w PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III – Elektrowni II
WFOŚiGW pożyczka TW 11 318 300,00 PLN 8 260 000,00 PLN Budowa farmy fotowoltaicznej w Jaworznie
WFOŚiGW pożyczka KWC 292 955,60 PLN 53 688,60 PLN Termomodernizacja Stacji Obsługi Samochodów w Kopalni Wapienia „Czatkowice” sp. z o.o.

Wyniki wyszukiwania