Tabela GRI

NUMER WSKAŹNIKA NAZWA WSKAŹNIKA
GRI 101 Założenia i podstawy raportowania
STRATEGIA I ANALIZA
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk
PROFIL ORGANIZACJI
GRI 102-1 Nazwa organizacji
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, usługi i/lub produkty
GRI 102-3 Lokalizacja głównej siedziby organizacji
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej – w tym liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionymi w raporcie
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
GRI 102-6 Obsługiwane rynki
GRI 102-7 Skala działalności
GRI 102-8 Informacja o pracownikach i współpracownikach
GRI 102-9 Łańcuch dostaw organizacji
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
GRI 102-11 Zasada ostrożności
GRI 102-12 Zewnętrzne inicjatywy popierane przez organizację
ETYKA
GRI 102-16 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania
GRI 102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dotyczącej zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji
ZARZĄDZANIE
GRI 102-18 Struktura zarządcza organizacji
GRI 102-22 Skład najwyższego organu zarządzającego
GRI 102-23 Najwyższy organ zarządzający
GRI 102-24 Sposób wybierania najwyższych organów zarządczych
GRI 102-25 Konflikt interesów
GRI 102-26 Rola najwyższego organu zarządzającego w otoczeniu, cel, wartości i strategia
GRI 102-28 Ocena wyników najwyższego organu zarządzającego
GRI 102-32 Rola najwyższego organu zarządzającego w raportowaniu
ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy organizacji
GRI 102-41 Układy zbiorowe pracy
GRI 102-42 Proces identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez Interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji również poprzez ich zaraportowanie
PRAKTYKA RAPORTOWANIA
GRI 102-45 Jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów
GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
GRI 102-48 Korekty informacji z poprzednich raportów
GRI 102-49 Zmiany w raportowaniu (znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące istotnych tematów i granic aspektów)
PROFIL RAPORTU
GRI 102-50 Okres raportowania
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu
GRI 102-52 Cykl raportowania
GRI 102-53 Osoba kontaktowa w zakresie treści raportu
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive
GRI 102-55 Indeks treści GRI
GRI 102-56 Potwierdzenie wiarygodności
PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA TEMATAMI UZNANYMI ZA ISTOTNE
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów identyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: środowiskowym, społecznym, praw człowieka, przeciwdziałaniu korupcji, HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru
WSKAŹNIKI TEMATYCZNE
WYNIKI EKONOMICZNE
WYDAJNOŚĆ EKONOMICZNA
GRI 201-1 Wartość dodana wygenerowana i dystrybuowana
GRI 201-2 Finansowe implikacje i inne ryzyka i szanse związane ze zmianami klimatycznymi
GRI 201-4 Wsparcie ze strony rządu – udział właścicielski państwa
POŚREDNI WPŁYW EKONOMICZNY
GRI 203-1 Wspierane inwestycje infrastrukturalne i usługi na rzecz społeczeństwa poprzez działania komercyjne, przekazywanie towarów oraz działania pro-bono. Wpływ tych działań na  społeczeństwo
PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
GRI 205-1 Operacje chronione przed ryzykiem korupcji
GRI 205-2 Komunikacja i treningi antykorupcyjne
GRI 205-3 Potwierdzone incydenty korupcyjne
ZACHOWANIA OGRANICZAJĄCE KONKURENCJĘ
GRI 206-1  Działania antymonopolowe
WYNIKI ŚRODOWISKOWE
MATERIAŁY
GRI 301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości
ENERGIA
GRI 302-1 Całkowite zużycie lub produkcja energii ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych
GRI 302-3 Energochłonność
GRI EU1 Zainstalowana moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca oraz wymogi regulacyjne
GRI EU2 Ilość energii wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii
WODA
GRI 303-3 Łączny pobór wody wg źródła
BIORÓŻNORODNOŚĆ
304-4 Liczba gatunków znajdujących się w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i krajowych listach gatunków zagrożonych, zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji według stopnia zagrożenia wyginięciem
EMISJE
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych
GRI 305-5 Redukcja emisji gazów cieplarnianych
GRI 305-7 Emisje związków NOx, SOx i innych istotnych związków do powietrza
ŚCIEKI I ODPADY
GRI 306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i miejsca przeznaczenia
GRI 306-2 Odpady według metody zagospodarowania
GRI EU-DMA Podejście zarządcze w zarządzaniu odpadem
WYNIKI SPOŁECZNE
ZATRUDNIENIE
GRI 401 Podejście zarządcze w zakresie zatrudnienia
GRI 401-3 Urlop rodzicielski
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
GRI 403 Podejście zarządcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
GRI 403-9 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą według regionów i płci
GRI 416-1 Liczba zdarzeń wypadkowych
GRI EU18 Odsetek pracowników, wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli szkolenie BHP
SZKOLENIA I EDUKACJA
GRI 404-1 Liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na pracownika
GRI 404-2 Programy zwiększania kompetencji
RÓŻNORODNOŚĆ I RÓWNOŚĆ SZANS
GRI 405 Podejście zarządcze w zakresie równości i różnorodności
GRI 405-1 Skład kadry pracowniczej w podziale na wiek i płeć oraz mniejszości
PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI
GRI 406-1 Incydenty związane z dyskryminacją i akcje korekcyjne
WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ
GRI 403-1 Liczba pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych
ODPOWIEDZIALNA SPRZEDAŻ I MARKETING
GRI 417 Podejście zarządcze w zakresie marketingu i etykietowania
GRI 417-2 Przypadki niezgodności produktów i usług w zakresie informacji i etykietowania
GRI 417-3 Przypadki niezgodności dotyczące komunikacji marketingowej
GRI EU 3 Liczba klientów indywidualnych i biznesowych
PRYWATNOŚĆ KLIENTÓW
GRI 418 Podejście zarządcze w zakresie prywatności klienta
GRI 418-1 Istotne skargi dotyczące naruszenia prywatności klientów i utraty danych klienckich
BADANIA I INWESTYCJE
GRI EU-DMA Podejście zarządcze w zakresie badań i rozwoju
GRI EU-DMA Badania i inwestycje mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju

Wyniki wyszukiwania