Strategia zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON​

System Zarządzania ryzykiem korporacyjnym (System ERM) regulowany jest poprzez Strategię Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie TAURON, która definiuje ramy i zasady zarządzania ryzykiem korporacyjnym w organizacji oraz ma na celu zapewnienie spójności zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka, które zostały uszczegółowione w odrębnych regulacjach, dostosowanych do specyfiki poszczególnych grup zagrożeń.

W Grupie TAURON, w ramach Systemu ERM, wyodrębnia się następujące Ryzyka specyficzne, dla których określane są odrębne Polityki dostosowane do charakteru i specyfiki danej grupy zagrożeń.

Podstawową klasyfikację ryzyka korporacyjnego przedstawiono na rysunku poniżej.

Opis ryzyk specyficznych w systemie ERM w Grupie Kapitałowej TAURON

Wszystkie powyższe ryzyka specyficzne uwzględniają szanse i ryzyka klimatyczne.

Role i odpowiedzialności uczestników systemu zarządzania ryzykiem

Kluczowym założeniem systemu ERM jest jasny i precyzyjny podział zadań oraz odpowiedzialności, zapewniający brak powstawania konfliktu interesów. W szczególności system gwarantuje niezależność funkcji podejmowania ryzyka od jego kontroli i monitoringu. Jest to realizowane poprzez centralizację funkcji kontrolnej na poziomie Spółki dominującej w organizacyjnym i funkcjonalnym odseparowaniu funkcji podejmowania ryzyka.

W ramach procesu ERM szczegółowo zdefiniowano role i odpowiedzialności wszystkich uczestników systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej TAURON.

Powiązanie poszczególnych ról oraz dokumentów szczegółowo regulujących System ERM w Grupie Kapitałowej TAURON przedstawiono na rysunku poniżej.

Powiązanie poszczególnych ról w kontekście Strategii ERM oraz dokumentów regulujących System

Wszystkie powyższe ryzyka specyficzne uwzględniają szanse i ryzyka klimatyczne.

Narzędzia zarządzania ryzykiem

Podstawowym narzędziem kontroli ryzyka jest zatwierdzany przez Zarząd Spółki apetyt na ryzyko oraz tolerancja na ryzyko określające maksymalną dopuszczalną wartość ekspozycji na ryzyko w Grupie Kapitałowej TAURON. Poziom tolerancji na ryzyko wyrażony jest w postaci zestawu mierników oraz warunków brzegowych ograniczających ekspozycję na ryzyko. Tolerancja na ryzyko stanowi praktyczne przełożenie apetytu na ryzyko, w szczególności z uwzględnieniem podziału na kluczowe kategorie ryzyk specyficznych i związane z nimi limity globalne. Na bazie przyjętej wartości tolerancji na ryzyko, jak również zatwierdzonych limitów globalnych, Komitet Ryzyka zatwierdza zestawy limitów operacyjnych dedykowanych do poszczególnych ryzyk lub ich grup.

Realizując Proces Zarządzania Ryzykiem (ERM) dokonuje się szacowania prawdopodobieństwa oraz wpływu ryzyka (zarówno zagrożeń jak i szans) wyrażając wartościowo wpływ poszczególnych czynników ryzyka na planowany poziom EBITDA lub innych istotnych w punktu widzenia działalności Grupy TAURON wielkości ekonomicznych. Wyceny, o których mowa stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie są publicznie dostępne.

Ponadto istnieje możliwość wydzielania i agregacji poszczególnych grup czynników ryzyka (oraz szans biznesowych) w celu ich wyceny i szacowania prawdopodobieństwa oraz wpływu, w szczególności w zakresie związanym ze zmianami klimatu i transformacją energetyczną aktywów (ryzyka i szanse przejścia).

Model ryzyk

Model ryzyka określa spójną klasyfikację ryzyka, umożliwiając jego jednolite i kompleksowe ujęcie na poziomie całej Grupy Kapitałowej TAURON. Każde zidentyfikowane ryzyko przyporządkowywane jest do określonych kategorii i podkategorii. Do głównych kategorii i podkategorii ryzyk, zgodnie z obowiązującym Modelem ryzyk
w Grupie Kapitałowej TAURON zaliczyć należy:

Ryzyko operacyjne, w ramach którego wyodrębniono:

  • otoczenie – ryzyka określające wpływ otoczenia zewnętrznego na realizację celów Grupy TAURON,
  • technologia infrastruktura i bezpieczeństwo – ogół zdarzeń mających niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, informacji oraz infrastrukturę wytwarzającą, przesyłową, wydobywczą czy informatyczną,
  • pracownicy i kultura organizacyjna – ryzyka związane z zagadnieniami pracowniczymi i kulturą organizacji oraz ryzyko pandemii,
  • ryzyko Compliance – ryzyka związane z brakiem zgodności, nadużyciami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jak również zachowaniami nieetycznymi,
  • klienci i kontrahenci – ryzyka związane ze zmiennością rynku dostaw/usług, niewywiązywanie się klienta/kontrahenta z zobowiązań umownych oraz niekorzystnych zmian lub wypowiadania umów handlowych przez klientów wpływających zarówno na wolumen, jak i marżę.

Ryzyko finansowe i kredytowe, w ramach którego wyodrębniono:

  • finanse i kredyt – ryzyka związane ze zmianami kursów walut, stóp procentowych, jak również ryzyko niewywiązania się kontrahentów Grupy TAURON ze zobowiązań kontraktowych.

Ryzyko handlowe, w ramach którego wyodrębniono:

  • handel – ryzyka związane z rynkową zmiennością cen rynku energii elektrycznej i produktów powiązanych, na którą narażone jest przedsiębiorstwo.

Ryzyko regulacyjne, w ramach którego wyodrębniono:

  • regulacje – ryzyka określające niekorzystny wpływ zmian legislacji na poziomie krajowym oraz europejskim mających bezpośredni wpływ na działalność Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania