Kluczowe Polityki, Kodeksy i Zasady obowiązujące w Grupie

gri

Kluczowe Polityki, Kodeksy i Zasady obowiązujące w Grupie Kapitałowej TAURON w ramach ładu korporacyjnego:

 • 3-3

[2-24], [205-1], [205-2], [205-3], [206-1]

Grupa TAURON przyjmuje politykę zerowej tolerancji dla korupcji.

Podstawowym dokumentem regulującym obszar przeciwdziałania korupcji w Grupie Kapitałowej TAURON jest Polityka antykorupcyjna Grupy TAURON, której celem jest określenie jednolitych zasad i standardów postępowania, które pozwolą na zidentyfikowanie, przeciwdziałanie oraz mitygowanie ryzyka wystąpienia działań korupcyjnych, a także innych nadużyć.

Wdrożenie i przestrzeganie Polityki antykorupcyjnej ma zapewnić zgodność działalności spółek Grupy Kapitałowej TAURON z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i wewnątrzkorporacyjnymi, a także zasadami etycznymi, zapewniając tym samym należytą ochronę interesów, renomy oraz wizerunku spółek oraz całej Grupy Kapitałowej TAURON, a także transparentność działań wobec podmiotów zewnętrznych.

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników, członków zarządu i organów nadzorczych, a także prokurentów i pełnomocników spółek. Grupa TAURON wymaga również przestrzegania standardów zachowania określonych w Polityce przez podmioty zewnętrze.

Celem Polityki jest przeciwdziałanie nie tylko działaniom korupcyjnym, ale także innym nadużyciom, do których można zaliczyć np.:

 • kradzież lub przywłaszczenie mienia spółki (środków pieniężnych, materiałów, produktów, narzędzi, sprzętu) lub mienia podmiotów zewnętrznych, z którymi łączą pracownika relacje biznesowe,
 • umyślne fałszowanie dokumentów spółki lub wprowadzanie nieprawdziwych informacji i danych do ich treści,
 • prowadzenie dokumentacji spółki w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące działalności spółki,
 • umyślne podawanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym w sprawozdaniach finansowych,
 • wykorzystywanie zasobów spółki do prywatnych celów.

Do obszarów ryzyka działań korupcyjnych lub innych nadużyć związanych z działalnością Grupy Kapitałowej TAURON zalicza się w szczególności:

 • postępowania zakupowe,
 • współpracę z podmiotami zewnętrznymi,
 • realizację procesów inwestycyjnych,
 • transakcje z podmiotami powiązanymi,
 • wydatki związane z podróżami służbowymi lub rozrywką,
 • wydatki na reprezentację i reklamę, w tym zaproszenia i upominki,
 • wydatki na usługi marketingowe i konsultingowe,
 • transakcje obrotu gotówkowego,
 • darowizny oraz umowy sponsoringowe.

Określono następujące sposoby realizacji Polityki antykorupcyjnej przez Grupę Kapitałową TAURON:

 1. Grupa dochowuje należytej staranności, aby kontakty z podmiotami zewnętrznymi były otwarte i transparentne, tak by wykluczyć możliwość wystąpienia działań korupcyjnych i innych nadużyć.
 2. Zobowiązuje się do podejmowania właściwych (w szczególności zgodnych z przepisami prawa), adekwatnych i proporcjonalnych działań w odniesieniu do zaistniałych przypadków działań korupcyjnych i innych nadużyć. W szczególności Spółka powiadamia organy ścigania o wszelkich potencjalnych naruszeniach przepisów prawa w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia takich naruszeń.
 3. Zachęca się pracowników i podmioty zewnętrzne do przekazywania informacji w zakresie naruszeń Polityki antykorupcyjnej, a także innych nieprawidłowych zachowań.
 4. W umowach z podmiotami zewnętrznymi wprowadza się klauzule antykorupcyjne.
 5. Zapewnia się podnoszenie świadomości pracowników w zakresie identyfikowania działań korupcyjnych i innych nadużyć poprzez działania informacyjne, szkolenia, inicjatywy dotyczące eliminacji zdarzeń o charakterze korupcyjnym, umożliwiające właściwe zrozumienie Polityki oraz wykorzystanie jej zasad w codziennej pracy.
 6. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w celu eliminowania działań korupcyjnych i innych nadużyć.
Procedury należytej staranności

Pełnomocnik ds. Compliance oraz Koordynatorzy ds. Compliance w Grupie Kapitałowej TAURON opierają swoje działania na wytycznych przedstawionych w Standardach rekomendowanych dla systemu zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz systemu ochrony sygnalistów w spółkach notowanych na rynkach organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przyjętych 8 października 2018 r.

W ramach procedur należytej staranności prowadzony jest m.in. monitoring ryzyk compliance, w ramach którego zbierane są dane na temat przypadków korupcji oraz innych nadużyć w Spółkach Grupy TAURON.

Procedury należytej staranności obejmują także obowiązkowe szkolenie dla wszystkich pracowników Grupy TAURON posiadających dostęp do komputerowego stanowiska pracy pn. „System Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON”. W szkoleniu tym przedstawiane są kwestie związane m.in. z przeciwdziałaniem korupcji, przeciwdziałaniem konfliktowi interesów, zasadami przyjmowania oraz wręczania upominków.

W 2022 r. szkolenie e-learningowe dot. Systemu Zarządzania Zgodnością w Grupie TAURON odbyło 75% pracowników Grupy TAURON posiadających dostęp do platformy szkoleniowej.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Wśród działań podjętych w ramach Polityki antykorupcyjnej Grupy TAURON kluczową rolę odgrywa badanie i wyjaśnianie zgłoszonych potencjalnych działań korupcyjnych i innych nadużyć.

W 2022 r. nie stwierdzono przypadków korupcji.

Każdy pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Polityki antykorupcyjnej Grupy TAURON, bezwzględnego stosowania się do jej treści oraz podpisania stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z regulacją. Również nowoprzyjęci pracownicy zapoznawani są z Polityką antykorupcyjną.

Ponadto, TAURON Polska Energia zapewnia monitorowanie procedur postępowania oraz regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych obowiązujących w Grupie Kapitałowej TAURON, także pod kątem doskonalenia oraz rozwijania systemu przeciwdziałania działaniom korupcyjnym i innym nadużyciom.

Na stronie internetowej TAURON opublikowano broszurę przedstawiającą najważniejsze postanowienia Polityki antykorupcyjnej Grupy TAURON.

W 2022 r. w Grupie TAURON przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną pn. „Compliance na tropie korupcji” w ramach której nagrano podcast z udziałem Pełnomocnika ds. Compliance oraz Koordynatora ds. Compliance w TAURON Nowe Technologie.

W ramach Compliance Day 2022 Grupy TAURON przeprowadzony został panel szkoleniowy, w trakcie którego omówione zostały zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON.

[2-24]

Korporacyjna Polityka Zakupowa realizuje priorytety określone w Strategii Grupy TAURON, dotyczące zapewnienia stabilności finansowej. Strategii Grupy TAURON formułuje oczekiwania względem obszaru zakupów, jako kontynuację podejmowanych działań w celu poprawy efektywności procesów zakupowych i wzrostu poziomu dojrzałości procesów zakupowych w Grupie TAURON.

Korporacyjna Polityka Zakupowa Grupy TAURON służy realizacji celów strategicznych obszaru zakupów, w szczególności w zakresie:

 • centralizacji najistotniejszych procesów zakupowych w Grupie TAURON,
 • standaryzacji procedur i procesów zakupowych w Grupie TAURON,
 • wzrostu poziomu elektronizacji (cyfryzacji) procesów zakupowych w Grupie TAURON.
Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Do procedur należytej staranności w zakresie Korporacyjnej Polityki Zakupowej należy zaliczyć wszelkie działania mające na celu stałe usprawnianie procesów zakupowych, zarówno w obszarze pozyskiwania dóbr, jak i w zakresie operacyjnej obsługi zamówień. Aby móc pełniej realizować powyższy cel, wdrożone zostały Regulamin Udzielania Zamówień oraz dokument Strategii Zakupu, której wzór stanowi załącznik do Korporacyjnej Polityki Zakupowej.

Regulamin Udzielania Zamówień

W Grupie TAURON od wielu lat funkcjonuje wspólny regulamin zakupów wraz ze wzorcami dokumentacji przetargowych. Regulamin określa zasady planowania, przygotowywania oraz sposób procedowania i udzielania zamówień, a także zapewnia transparentność zakupów w Grupie TAURON. Wydarzenia w 2022 r. tj. wojna w Ukrainie wymusiły wprowadzenie dodatkowej weryfikacji wykonawców, z którymi podejmowana jest współpraca  w oparciu o  tzw. przepisy sankcyjne. Zmieniające się otoczenie rynkowe, biznesowe i prawne wymaga elastycznego podejścia do regulacji zakupowej, czego wynikiem są jej kolejne aktualizacje. Obszar zakupów ściśle współpracuje z jednostkami organizacyjnymi odpowiedzialnymi za compliance, audyt i kontrolę wewnętrzną, ochronę danych osobowych i podatki w celu doskonalenia procesu zakupowego.

Zasada równego traktowania wykonawców powiązana z prawem zamówień publicznych nie pozwala na wykluczanie wykonawców z łańcucha dostaw ze względu na generowany przez ich działalność ślad węglowy i negatywny wpływ na klimat. Współpraca z dostawcami w celu poprawy efektywności środowiskowej w obecnym stanie prawnym odbywa się na zasadzie dobrowolności ze strony dostawców, którzy mogą wyrazić niewiążącą zgodę na ujawnienia informacji o wpływie ich działalności na środowisko i klimat.

Strategie Zakupu

Dla wybranych kategorii zakupowych opracowywana jest Strategia zakupu, która przedstawia plan działania ukierunkowany na optymalizację zakupu i obniżenie ryzyka danego zakupu, a także uzyskanie dostępu do rozwiązań i innowacji stosowanych przez dostawców. Umożliwia również tworzenie Bazy Wiedzy w Systemie Wsparcia Organizacji Zakupów (SWOZ) w zakresie rynku wykonawców. Z uwagi na zmieniające się warunki  rynkowe i pogarszającą się sytuację dostępności produktów lub usług, w niektórych obszarach podjęto decyzję o zmianie niektórych kategorii zakupowych lub ich decentralizację, w celu zwiększenia konkurencyjności poprzez dopuszczenie do realizacji zamówień mniejszych wykonawców.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Realizacja celów założonych w Korporacyjnej Polityce Zakupowej skutkowała uproszczeniem i standaryzacją procesu zakupowego. Kluczowym miernikiem efektywności procesu zakupowego jest zwiększenie liczbę składanych ofert w postępowaniach przetargowych, tzw. wzrost konkurencyjności postępowań, który przekłada się na redukcję kosztów, obniżenie ryzyka w obszarze łańcucha dostaw oraz uzyskanie dostępu do najlepszych rozwiązań na rynku. Wyższa konkurencyjność postępowań, to także pozytywny wizerunek zamawiającego na rynku, jako podmiotu transparentnego i profesjonalnego.

[2-24]

Ważną inicjatywą wdrożoną w Grupie Kapitałowej TAURON w ramach odpowiedzialnego łańcucha dostaw jest włączenie kryteriów zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Grupa TAURON promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców. Oczekuje współpracy z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne i klimat.

Kryteria dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu w stosunku do kontrahentów Grupy TAURON zostały zdefiniowane i zebrane w jeden dokument, tj. Kodeks Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON. Kodeks stanowi obowiązujący standard w Grupie Kapitałowej, promując odpowiedzialność wśród interesariuszy oraz zachęcając do wdrażania odpowiedzialnych praktyk wśród dostawców, w tym przestrzeganie norm środowiskowych zawartych w prawnie wiążących umowach z dostawcami.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

Celem Kodeksu Postępowania dla Kontrahentów Spółek Grupy TAURON jest określenie jednolitych standardów oraz transparentnych zasad postępowania w ramach prowadzonej przez spółki działalności biznesowej, w szczególności w zakresie relacji z kontrahentami. Kodeks obejmuje również zasady z zakresu obszaru pracownika (m.in. bezpieczeństwo i higiena prac, dyskryminacja, polityka personalna, praca przymusowa, zatrudnianie dzieci i nieletnich), środowiska naturalnego (ochrona środowiska, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami, dbałość o klimat), kontaktów z otoczeniem (m.in. uczciwa konkurencja, zwalczenie nadużyć, bezpieczeństwo i ochrona informacji, relacje inwestorskie).

Kodeks stosowany jest w relacjach z kontrahentami spółek należących do Grupy TAURON i obowiązuje wszystkich pracowników, członków zarządu i organów nadzorczych spółek, a także prokurentów i pełnomocników.

Kodeks jest powiązany z innymi dokumentami w Grupie Kapitałowej TAURON:

 • Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON,
 • Polityką Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON,
 • Polityką Antykorupcyjną Grupy TAURON,
 • Procedurą oceny wiarygodności kontrahentów TAURON Polska Energia S.A.,
 • Zasadami dotyczącymi organizowania przedsięwzięć we współpracy z podmiotami zewnętrznymi w Grupie TAURON,
 • Regulaminem Udzielania Zamówień w Grupie TAURON.
Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Kontrahent, który bierze udział w postępowaniu organizowanym przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON, zobligowany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Kodeksem Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON i przestrzegania jego postanowień.

[2-24]

Polityka Compliance Grupy TAURON określa podstawowe zasady funkcjonowania Systemu zarządzania zgodnością w Grupie TAURON, w szczególności: cel, strukturę, narzędzia, etapy oraz obszary zarządzania zgodnością.

Polityka Compliance obowiązuje wszystkich pracowników, członków zarządu i organów nadzorczych spółek,
a także prokurentów i pełnomocników Grupy TAURON.

Celem Systemu zarządzania zgodnością jest stworzenie w Grupie TAURON stanu faktycznego, w którym ryzyko compliance będzie ograniczone do minimum.

System zarządzania zgodnością służy ograniczeniu ryzyka sankcji, strat finansowych, a także utraty reputacji, przyczyniając się jednocześnie do budowy i utrwalenia pozytywnego wizerunku Grupy TAURON. System ten został stworzony z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki całej organizacji oraz obejmuje działalność wszystkich jednostek organizacyjnych spółek Grupy TAURON.

W Grupie TAURON System zarządzania zgodnością kreują:

 • Pełnomocnik ds. Compliance przy wsparciu Zespołu Compliance w TAURON Polska Energia,
 • Koordynatorzy ds. Compliance w spółkach Grupy TAURON,
 • Komisja Etyki.

Pełnomocnik ds. Compliance odpowiada za:

 • nadzór nad działaniami w zakresie zarządzania zgodnością (compliance) w Grupie TAURON,
 • zarządzanie ryzykiem braku zgodności (compliance),
 • zapewnienie zgodności działalności Grupy TAURON z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi i wewnętrznymi oraz standardami etycznymi,
 • nadzór i prowadzenie postępowań wyjaśniających (w tym przyjmowanie zgłoszeń oraz podejmowanie działań następczych) dotyczących naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych lub standardów etyki,
 • doradztwo oraz wydawanie wytycznych i komunikatów związanych z compliance,
 • nadzór nad prowadzeniem działań na rzecz przeciwdziałania oraz mitygowania ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, korupcji lub innych nieprawidłowości,
 • nadzór nad działaniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finasowaniu terroryzmu w Grupie TAURON,
 • koordynowanie działań związanych z podnoszeniem świadomości w zakresie compliance w Grupie TAURON,
 • raportowanie z zakresu zarządzania zgodnością w Grupie TAURON,
 • współtworzenie systemu kontroli wewnętrznej.

Należyta staranność w Grupie Kapitałowej TAURON może być wykazana na podstawie m.in.:

 • przyjęcia i stosowania Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON,
 • przyjęcia i stosowania Polityki Compliance Grupy TAURON,
 • przyjęcia i stosowania Polityki antykorupcyjnej Grupy TAURON,
 • przyjęcia i stosowania Polityki Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON,
 • przeprowadzania szkoleń i kampanii informacyjno-edukacyjnych z zakresu compliance,
 • wdrożenia klauzul antykorupcyjnych do stosowania w umowach,
 • przyjęcia i stosowania Zasad przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON,
 • uregulowania i wdrożenia Systemu Zgłaszania Nadużyć w Grupie TAURON oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających,
 • wdrożenia i stosowania Procedury Oceny Wiarygodności Kontrahentów w Grupie TAURON,
 • wdrożenia i stosowania Zasad postępowania w przypadku kontroli w spółkach Grupy TAURON,
 • wdrożenia i stosowania Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Grupie TAURON.

Pełnomocnik ds. Compliance wraz z Zespołem Compliance prowadzi cykliczny monitoring ryzyk compliance, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność Grupy TAURON. W ramach comiesięcznego monitoringu ryzyk agregowane są dane na temat nadużyć, zachowań nieetycznych, braku zgodności z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawa oraz korupcji.

Pełnomocnik ds. Compliance zbiera dane ze wszystkich spółek Grupy TAURON i przekazuje zbiorczą informację do Obszaru Ryzyka. W przypadku materializacji ryzyka, uruchamiany jest Plan reakcji na ryzyko, zgodnie z którym ma zostać osiągnięty stan akceptowany limitu dla tego ryzyka. Na podstawie agregowanych danych co kwartał przygotowywane jest sprawozdanie dla Komitetu Audytu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. (a co pół roku sprawozdania dla Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A.). Ww. raporty oraz sprawozdania zawierają informacje nt. zidentyfikowanych ryzyk.

Po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Pełnomocnik ds. Compliance sporządza Raport Compliance Grupy TAURON zawierający informację dot. funkcjonowania Systemu Zarzadzania Zgodnością w Grupie TAURON, w tym m.in. ocenę adekwatności i skuteczności systemu wraz z opisem istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem tego systemu. Raport zawiera także informacje w zakresie zidentyfikowanych ryzyk compliance.

Szkolenia Compliance

Należyta staranności obejmuje także działania szkoleniowo – informacyjne w Grupie TAURON.

​​​​​​Pełnomocnik ds. Compliance wraz z Zespołem Compliance w 2022 r. prowadzili szkolenia z zakresu zarządzania zgodnością w Grupie TAURON dla nowo zatrudnionych pracowników TAURON Polska Energia S.A., a także szkolenia ukierunkowane pod wybrane obszary merytoryczne Grupy TAURON.

W dniu 19.10. 2022 r. odbyła się kolejna edycja Compliance Day w ramach której odbyły się następujące szkolenia:

 • „Najnowsze trendy w compliance i związane z nimi wyzwania dla kadry zarządzającej”,
 • „Wszystkie twarze konfliktu interesu”, czyli co wchodzi w zakres konfliktu interesów w Grupie TAURON?,
 • ,,Weryfikacja kontrahentów na listach sankcyjnych”, czyli pigułka wiedzy nt. stosowania regulacji sankcyjnych w Grupie TAURON,
 • ,,Mogę czy nie mogę przyjąć?” – czyli zasady przyjmowania i wręczania upominków w Grupie TAURON,
 • Jak przebiega wdrożenie Ustawy o sygnalistach w Grupie TAURON?,
 • Czy sygnalista nie powinien się bać? – kilka uwag o Ustawie o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa,
 • Projekt Dyrektywy ws. należytej staranności, czyli jakie nowe obowiązki czyhają na przedsiębiorców?

W wydarzeniu wzięło udział ponad 650 pracowników z różnych spółek Grupy TAURON.

Compliance Awards 2021

W 2022 r. nagrodę w kategorii Projekt Whistleblowingowy Roku w konkursie Compliance Awards 2021 otrzymał raport  pn. „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu”, w którego powstanie zaangażowany był także Obszar Compliance w TAURON Polska Energia.

Projekt polegał na:

 • przeprowadzeniu cyklu czterech sesji dialogowych dotyczących tematyki ochrony sygnalistów, do której zaproszeni byli m.in., przedstawiciele biznesu, administracji oraz organizacji pozarządowych,
 • ankietowym badaniu rynku, którego celem była weryfikacja stanu whistleblowingu w Polsce na rok transpozycji dyrektywy.

Autorem raportu jest Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp.k. przy wsparciu United Nations Global Compact Network Poland oraz przy udziale​​​ przedstawicieli biznesu (w tym Grupy TAURON), strony publicznej, organizacji społecznych i ekspertów ds. whistleblowingu, prawa pracy, ochrony danych osobowych i compliance.

[2-15], [2-24]

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON stanowi: „Unikamy sytuacji, które mogłyby wywołać konflikt interesów. Konflikt interesów w przypadku pracownika Grupy TAURON ma miejsce wtedy, gdy działając w interesie własnym lub w interesie dowolnego podmiotu, pracownik ten działa jednocześnie wbrew interesom Grupy TAURON. Otwarcie komunikujemy przypadki, które stanowią lub mogą stanowić źródło konfliktu interesów, oraz podejmujemy działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów”.

Grupa TAURON prowadzi działalność w sposób transparentny z poszanowaniem przepisów prawa, postanowień regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych oraz najwyższych standardów etycznych, co przekłada się na działania mające na celu wyeliminowanie sytuacji mogących prowadzić do wystąpienia konfliktu interesów.

W Grupie TAURON obowiązują także Zasady przeciwdziałania konfliktowi interesów. Ich celem jest: wskazanie okoliczności, które stanowią konflikt interesów lub mogą powodować jego powstanie, określenie zasad zapobiegania, identyfikowania oraz zarządzania konfliktem interesów oraz podnoszenie poziomu świadomości wśród pracowników w zakresie identyfikowania, unikania oraz ujawniania konfliktu interesów.

Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia do bezpośredniego przełożonego oraz Pełnomocnika ds. Compliance w TAURON, a w Spółkach innych niż TAURON do Koordynatora ds. Compliance możliwości wystąpienia potencjalnego lub rzeczywistego konfliktu interesów.

Dodatkowo zgodnie z obowiązującym w TAURON Polska Energia Regulaminem Pracy, jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest poinformowanie swojego przełożonego o podjęciu dodatkowego zatrudnienia, działalności gospodarczej lub realizacji zleceń, których zakres może prowadzić do konfliktu interesów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

W przypadku zgłoszenia potencjalnego konfliktu interesów, Pełnomocnik ds. Compliance TAURON Polska Energia wydawał opinię w tym zakresie. W celu udokumentowania okoliczności lub zdarzeń mogących skutkować lub skutkujących powstaniem konfliktu interesów w spółkach, prowadzone są rejestry konfliktu interesów. Praktycznym przejawem przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON jest także składanie przez członków komisji przetargowych oraz biegłych, na potrzeby danego postępowania zakupowego, oświadczeń o nie pozostawianiu z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

W odniesieniu do Członków Zarządu TAURON Polska Energia wprowadzono obowiązek unikania podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów.

Konflikty interesów nie są ujawniane interesariuszom.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Pełnomocnik ds. Compliance w TAURON Polska Energia, a w pozostałych spółkach Grupy TAURON Koordynator ds. Compliance, zgodnie z zasadami przyjętymi w spółce, prowadzi działania informacyjne i szkolenia mające na celu podnoszenie świadomości pracowników w zakresie przeciwdziałania, zgłaszania oraz zarządzania konfliktem interesów.

W ramach Compliance Day 2022 dla zainteresowanych pracowników Grupy TAURON zostało przeprowadzone szkolenie dot. przeciwdziałania konfliktowi interesów w Grupie TAURON.

[2-24], [2-27], [418-1]

W Grupie Kapitałowej TAURON w obszarze ochrony danych osobowych obowiązuje Polityka ochrony danych osobowych dla podmiotów Grupy TAURON, a także procesy wewnętrzne dotyczące tej materii, w tym m.in. analizy ryzyka, oceny kontrahenta, informowania i doradzania, czy też realizacji audytu. Działania te są zgodne z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO.

Wskazana dokumentacja wyznacza zasady i zobowiązania Administratora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych oraz dostępu do informacji o ich przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. wycieku danych lub ich utraty), administratorzy Spółki w Grupie TAURON, na specjalnie przygotowanych formularzach, informują o takim zdarzeniu osoby, których dane osobowe TAURON przetwarza, czyniąc to w sposób zgodny z przepisami prawa.

Do procedur należytej staranności zawartych w opisywanej Polityce należą w szczególności:
 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych określonych w art. 5 RODO.
 2. Zasady zapewniające, aby dane przetwarzane były zgodnie z prawem – art. 6 – 11 RODO.
 3. Obowiązki Administratorów dotyczące przestrzegania praw osób, których dane są przetwarzane – art. 12-23 RODO.
 4. Regulacje wypełniania ogólnych obowiązków w zakresie przetwarzania danych ciążących na Administratorze i Podmiocie przetwarzającym (m.in. zaktualizowano wzorzec umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych dla podmiotu innego niż Spółki Grupy TAURON, umowy udostępnienia danych osobowych czy porozumienia dotyczące współadministrowania danymi osobowymi) – art. 24 – 31 RODO.
 5. Niezbędne działania bezpieczeństwa przetwarzania danych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych – art. 32 – 36 RODO.
 6. Mechanizmy kontroli nad przetwarzaniem danych w postaci monitorowania przestrzegania przepisów i przyjętych procedur przetwarzania przez Inspektora Ochrony Danych – art. 27 – 43.
 7. Wymagania w zakresie przekazywania danych do państw trzecich i instytucji międzynarodowych – art. 44 – 49 RODO.

W 2022 r. Grupa TAURON aktualizowała przyjęte środki, wynikające z RODO z uwagi na konieczność:

 • zapewnienia ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca ich przetwarzania,
 • realizacji analiz ryzyka dla oceny skutków ochrony danych osobowych,
 • obowiązkowej notyfikacji naruszeń ochrony,
 • zapewnienia domyślnej ochrony danych (data protection by default) i ochrony danych osobowych w fazie projektowania (data protection by design),
 • realizacji uprawnień dla klientów i kontrahentów, których dane przetwarza TAURON,
 • aktualizacji treści klauzul informacyjnych i zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 • dostosowania systemów informatycznych do nowych wymagań bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

W Polityce, zgodnie z art. 24 oraz art. 32 RODO, przy wykonywaniu wyżej wymienionych obowiązków w zakresie zapewniania zgodności, zaimplementowano środki uwzględniające stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, charakter, zakres, kontekst, cele przetwarzania, a także ryzyka dla osób, których dane dotyczą.

W Grupie Kapitałowej TAURON przestrzegane są następujące zasady:

 • legalność przetwarzania danych osobowych: dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, na podstawie ustalonej podstawy prawnej,
 • rzetelność: dane osobowe przetwarzane są w sposób rzetelny, adekwatnie, stosownie oraz niezbędnie do celów ich przetwarzania,
 • celowość: dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w konkretnych celach,
 • rozliczalność: Grupa TAURON skutecznie dokumentuje postępowanie z danymi osobami, tak aby rozliczyć się ze spełnienia obowiązków prawnych ich przetwarzania,
 • minimalizacja: Grupa TAURON minimalizuje przetwarzanie danych osobowych, przetwarzając je tylko w niezbędnych celach, wynikających z przepisów prawa,
 • prawidłowość: Grupa TAURON z najwyższą starannością dba o prawidłowość danych, dokonując ich weryfikacji i umożliwiając ich właścicielom (podmiotom praw RODO) np. aktualizację,
 • bezpieczeństwo: szczególny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w systemach IT, implementując narzędzia i procedury zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania danych. Procedury optymalizujące bezpieczeństwo danych są wdrażane i aktualizowane, a pracownicy Grupy TAURON szkoleni w przedmiotowym zakresie.
Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Grupa Kapitałowa TAURON w 2022 r. podjęła dalsze intensywne działania na rzecz dbałości o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, poprzez:

 1. Zapewnienie aktualizacji regulacji wewnętrznych obszaru ochrony danych osobowych (przygotowano aktualizacje Polityki, zaktualizowano procesy wewnętrzne Inspektora Ochrony Danych).
 2. Utrzymanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację.
 3. Podejmowanie działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
 4. Bezzwłoczne zmiany uprawnień, w przypadku zmiany zadań osób, o których mowa w pkt 4 (przegląd uprawnień użytkowników).
 5. Zapewnienie szkoleń osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:
  1. wymogi prawidłowego przetwarzania danych osobowych oraz redukcji zagrożenia bezpieczeństwa ich przetwarzania,
  2. skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna,
  3. stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.
 6. Zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami, poprzez:
  1. monitorowanie dostępu do informacji (przegląd uprawnień użytkowników),
  2. czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji,
  3. zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji.
 7. Ustanowienie i przestrzeganie podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość.
 8. Zabezpieczenie danych osobowych w sposób uniemożliwiający nieuprawnionej osobie ich ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie.
 9. Zawieranie w umowach ze stronami trzecimi zapisów gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji poprzez spełnienie określonych wymogów, zapewniających poufność powierzonych danych osobowych (umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych).
 10. Wyznaczenie zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji, w tym urządzeń mobilnych.
 11. Zaimplementowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:
  1. dbałości o aktualizację oprogramowania,
  2. minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
  3. ochronie przed błędami, utratą, nieuprawnioną modyfikacją,
  4. stosowaniu mechanizmów kryptograficznych przez użytkowników w sposób adekwatny
   do zagrożeń lub wymogów przepisu prawa,
  5. zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
  6. niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa.
 12. Przygotowanie do wdrożenie systemu bezzwłocznego zgłaszania incydentów, umożliwiający identyfikację i analizę naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, co pozwoli na szybkie podjęcie działań korygujących.

W 2022 r. nie odnotowano uzasadnionej skargi dotyczącej naruszenia prywatności klienta otrzymanej od organów regulacyjnych, natomiast łączna liczba stwierdzonych wycieków, kradzieży lub przypadków utraty danych klienta uległa zwiększeniu o 32 skarg w 2022 r. do poziomu 706 skarg, tj. wzrost o 4,7% ilości skarg w stosunku do analogicznego okresu 2021 r.

Wzrost operacji wykonania zakontraktowanych umów w 2022 r. przez TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o, w strategicznych spółkach sprzedażowych i dystrybucyjnych, tj. TAURON Sprzedaż Sp. z o. o, TAURON GZE Sp. o.o. oraz TAURON Dystrybucja. o c.a. 2 mln (do poziomu 12 mln) w stosunku do roku 2021 r. wygenerował dynamiczny wzrost liczby uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od podmiotów zewnętrznych i uznanych przez TAURON, który uległ  podwyższeniu o 76, w stosunku do 2021 r.  (dynamika 2021/2022 r. ponad 3800%), w wyniku błędów na operacjach przetwarzania danych osobowych (błąd ludzki), błędów operatora pocztowego TAURON tj. Poczty Polskiej (dostarczenie przesyłki do klienta TAURON na błędny adres) oraz aktualności danych osobowych klientów TAURON w operacjach ich przetwarzania (brak aktualizacji danych teleadresowych klientów TAURON).

Działania korygujące wzrost liczby uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od podmiotów zewnętrznych i uznanych przez TAURON, stanowić będzie priorytet dla obszaru ochrony danych osobowych TAURON w 2023 r.

Istotne skargi dotyczące naruszenia prywatności klientów i utraty danych klienckich w Grupie TAURON w 2022 r. przedstawiono w tabeli poniżej.

Istotne dane dotyczące prywatności klientów w 2022 r.
Łączna liczba stwierdzonych wycieków, kradzieży lub przypadków utraty danych klienta 706
Liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od podmiotów zewnętrznych i uznanych przez organizację 78
Liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od organów regulacyjnych 0
Łączna liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta 78

Centrum powstawania istotnych skarg naruszeń prywatności klientów i utraty danych klienckich w Grupie TAURON w 2022 r. są spółki: TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Dystrybucja.

[2-16], [2-24]

Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Grupie TAURON została wdrożona w lipcu 2018 r.
i obowiązuje we wszystkich spółkach Grupy TAURON. W 1Q 2022 r. została opublikowana aktualizacja postanowień dokumentu.

Polityka Bezpieczeństwa oraz powiązane z nią regulacje szczegółowe tworzą w  ramach Grupy TAURON jednolity, spójny i kompleksowy System Zarządzania Bezpieczeństwem, który:

 • zapewnia optymalny, adekwatny do występujących zagrożeń poziom bezpieczeństwa,
 • uwzględnia identyfikowane ryzyka,
 • zapewnia ustrukturyzowaną reakcję na zagrożenia minimalizujące skutki lub eliminujące ryzyko ich wystąpienia,
 • zapewnia, że podejmowane działania mają charakter systemowy, ukierunkowany na dążenie do osiągniecia planowanych celów bezpieczeństwa.

Polityka określa podejście Grupy TAURON do zapewnienia bezpieczeństwa w ramach prowadzonej działalności biznesowej oraz opisuje działanie w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, który jest utrzymywany przez Grupę TAURON.

Polityka określa standardy, zasady postępowania oraz struktury organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa
w ramach Grupy TAURON, z przypisaniem kompetencji i odpowiedzialności. We wspomnianej powyżej aktualizacji Polityki wdrożono m.in. nowe zasady przeprowadzania audytów bezpieczeństwa oraz wymagania bezpieczeństwa dla podmiotów zewnętrznych.

Zarządzanie bezpieczeństwem podzielono na merytoryczne obszary, są to m.in.:

 1. Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem.
 2. Bezpieczeństwo informacji.
 3. Bezpieczeństwo systemów IT/OT.
 4. Bezpieczeństwo fizyczne.
 5. Incydenty bezpieczeństwa.

W ramach każdego obszaru utworzone są szczegółowe regulacje wewnętrzne i wewnątrzkorporacyjne.

System Zarządzania Bezpieczeństwem oparto o międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji takie jak rodzina norm ISO 27000 oraz standardy NIST.

Procedury należytej staranności i wewnętrzne regulacje

W ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem powołano szereg regulacji wewnątrzkorporacyjnych szczegółowo regulujących określone aspekty bezpieczeństwa w danym obszarze działania:

 1. Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w Grupie TAURON – dokument generalny.
 2. Polityka Klasyfikacji i Postępowania z Informacją w Grupie TAURON.
 3. Polityka Bezpieczeństwa Fizycznego w Grupie TAURON, wraz z ze zbiorem wymagań szczegółowych dla Bezpieczeństwa fizycznego.
 4. Zasady Zarządzania Systemami IT w Grupie TAURON.
 5. Obszerny zbiór standardów bezpieczeństwa dla obszaru IT/OT.
 6. Zasady Zarządzania Incydentami w Grupie TAURON.
 7. Zasady współpracy w Grupie TAURON Zespołów zadaniowych w przypadku ogłoszenia stopni alarmowych CRP na wypadek wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych.
 8. Wymagania dla Projektantów i Wykonawców Systemów Zabezpieczenia Technicznego i Systemów Sygnalizacji Pożarowej w Grupie TAURON.
 9. Wytyczne w zakresie wykorzystywania Bezzałogowych Statków Powietrznych w Grupie TAURON.
 10. Zasady powtórnego wykorzystywania oraz bezpiecznego niszczenia nośników informacji w Grupie TAURON.

Na potrzeby doprecyzowania aspektów zarządzania bezpieczeństwem spółki mogą tworzyć wewnętrzne regulacje, stosując zasadę, że regulacje te nie mogą obniżać poziomu bezpieczeństwa usankcjonowanego regulacjami wewnątrzkorporacyjnymi.

W ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem funkcjonuje zbiór procesów odpowiedzialnych za różne aspekty zarządzania bezpieczeństwem, które realizowane są odpowiednio w całej Grupie TAURON.

Komunikacja krytycznych incydentów

Grupa TAURON jako incydent krytyczny definiuje incydent, który powoduje lub może spowodować poważne obniżenie jakości lub przerwanie ciągłości świadczenia usługi kluczowej (w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa). W przypadku wystąpienia takiego incydentu, informacje na jego temat są przekazywane do organów nadzorczych oraz zarządu zgodnie z obowiązującymi Zasadami zarządzania incydentami bezpieczeństwa w Grupie TAURON.

Podjęte działania i uzyskane rezultaty

Z uwagi na to, że bezpieczeństwo Grupy TAURON to w dużej mierze postawy i zachowania pracowników
i współpracowników, prowadzi się szereg działań edukacyjnych, mających na celu podnoszenie świadomości
i kompetencji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa:

 • szkolenia e-learningowe obowiązkowe dla wszystkich pracowników,
 • obowiązkowe szkolenia wstępne z podstawowych aspektów bezpieczeństwa dla nowozatrudnionych,
 • szkolenia z zakresu klasyfikacji i postępowania z Informacją dla pracowników Grupy TAURON, w tym ze stosowania dedykowanych rozwiązań technicznych,
 • szkolenia merytoryczne, dla pracowników odpowiedzialnych za różne aspekty bezpieczeństwa (bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo IT/OT, audyty bezpieczeństwa),
 • promowanie zasady obowiązujących w Polityce poprzez akcje informacyjne oraz treści dostępne na stronie intranetowej Grupy,
 • alerty i informacje bezpieczeństwa, jako reakcje na bieżące i pojawiające się zagrożenia dla Grupy TAURON.

Grupa TAURON podejmuje szereg działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury Grupy TAURON, m.in. poprzez:

 • utrzymywanie rozbudowanej infrastruktury monitorowania bezpieczeństwa, bezpieczeństwa fizycznego oraz IT/OT,
 • stosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych (bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo teleinformatyczne),
 • utrzymywanie struktur odpowiedzialnych za wykrywanie i szybką reakcję na incydenty bezpieczeństwa (własny Security Operation Center (SOC) pracujący 24 h na dobę którego pracownicy korzystają ze specjalnych narzędzi takich jak Security Information Event and Management Software (SIEM) i Security Orchestration Automation & Response (SOAR) oraz własny Zespół Computer Security Incident Response Team (CSIRT) z wysokimi kompetencjami w zakresie cyberbezpieczeństwa),
 • współpracę z organami i służbami państwa w zakresie identyfikowania, neutralizowania zagrożeń
  i ataków na systemy i infrastrukturę Grupy TAURON,
 • przeprowadzanie audytów i testów bezpieczeństwa realizowanych własnymi zasobami oraz z zaangażowaniem firm zewnętrznych,
 • stosowanie pryncypiów security by design oraz security by default w projektowaniu, zamawianiu, utrzymywaniu systemów, infrastruktury mających wpływ na bezpieczeństwo,
 • partycypowanie w strukturach Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa,
 • współpracę z podmiotami sektora elektro-energetycznego w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach, reakcji na incydenty, opiniowania i uzgadniania wspólnych standardów bezpieczeństwa.

Grupa TAURON podejmuje szereg działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i podniesienia świadomości klientów Grupy TAURON, m.in. poprzez:

 • przekazywanie informacji do klientów o zagrożeniach bezpośrednio ich dotyczących, np.: wyłudzenia, phishing, podszywanie się pod Grupę TAURON, fałszywe SMS-y, itd.,
 • utrzymywanie i aktualizację informacji o zagrożeniach bezpośrednio dotyczących klientów na witrynie Grupy TAURON.

[2-24]

Polityka Ciągłości Działania w Grupie TAURON została wdrożona w październiku 2020 r. W roku 2022 nastąpiła aktualizacja dokumentu i Polityka Ciągłości Działania w Grupie TAURON została zastąpiona dokumentem pod nazwą Polityka Zarządzania Ciągłością Działania w Grupie TAURON, bazującym na normie PN-EN ISO 22301:2020 – Bezpieczeństwo Powszechne: System Zarządzania Ciągłością Działania – Wymagania.

Zapewnienie dostępności, niezawodności i jakości dostaw produktów i usług do klienta oraz utrzymanie ciągłości działania jest dla Grupy TAURON priorytetem wpisującym się w Strategię Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.

Grupa TAURON jako podmiot odpowiedzialny za realizację kluczowych usług, jakimi są wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła, zobowiązała się do:

 • spełnienia wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) w Grupie TAURON, które wynikają m.in. z wymogów prawnych, regulacyjnych, organizacyjnych, branżowych i dobrych praktyk, uwzględniając je w regulacjach wewnątrzkorporacyjnych,
 • zidentyfikowania usług oraz procesów kluczowych z punktu widzenia ich dostępności (usługi kluczowe, procesy krytyczne) dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz przeprowadzenia dla nich Analizy wpływu na biznes (Business Impact Analysis – BIA) oraz określenia zagrożeń i ich oceny w ramach Analizy ryzyka (Risk Analysis – RA),
 • zapewnienia odpowiednich zasobów, mechanizmów i środków dla prawidłowego funkcjonowania SZCD w Grupie TAURON,
 • opracowania, utrzymywania, testowania, dokumentowania i doskonalenia Planów Ciągłości Działania oraz Planów Odzyskania po Awarii, zapewniających podmiotom Grupy TAURON niezakłócone kontynuowanie działalności w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych sytuacji zaburzających normalne funkcjonowanie, w tym sytuacji kryzysowych,
 • ciągłego doskonalenia SZCD w Grupie TAURON.

Opracowana w tym celu Polityka Zarządzania Ciągłością Działania w Grupie TAURON stanowi fundament SZCD, określając jego cele, zakres oraz podział kompetencji w Grupie TAURON. Opisana w niej struktura SZCD uwzględnia kontekst działalności Grupy TAURON i jej zaangażowani w budowaniu szeroko rozumianej odporności operacyjnej sektora energetycznego.

Dostęp do usług podstawowych

Zapewnienie dostępu do energii elektrycznej po rozsądnych cenach jest aktualnie jednym z podstawowych zobowiązań prawnych i społecznych podejmowanych przez Zarząd Grupy TAURON. Grupa TAURON zapewnia dostęp do sieci elektroenergetycznej dla ponad 5,8 mln gospodarstw domowych na około 18% powierzchni Polski. Spółka TAURON Dystrybucja pełni obowiązki Operatora Systemu Dystrybucyjnego tym samym bierze na siebie ciężar zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej dla przemysłu, gospodarstw domowych, szpitali, szkół, instytucji, itd. W zakresie zapewnienia niedyskryminowanego dostępu do sieci spełnia nie tylko wymogi prawa, ale podejmuje szersze działania zapewniające klientom wsparcie w realizacji procedur przyłączenia oraz w zakresie wyboru sprzedawcy energii oraz wyprzedza wymogi prawa realizując projekty wspierające poprawę efektywności swoich klientów (np. instalując liczniki zdalnego odczytu).

Zgodnie z prawem klienci wybierają dla siebie sprzedawcę energii. Wolnorynkowa sprzedaż energii elektrycznej i do 2022 roku gazu realizowana jest przez spółkę TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE. Obie spółki oferują klientom kompleksowe produkty (dystrybucja i sprzedaż) . TAURON Sprzedaż pełni rolę sprzedawcy z urzędu na wskazanym terenie działania. Oznacza to że w przypadku, w którym wybrany przez klienta inny sprzedawca nie może zrealizować sprzedaży (np. w przypadku upadłości) realizację sprzedaży w sposób automatyczny przejmuje TAURON Sprzedaż, zapewniając odbiorcom nieprzerwane dostawy energii elektrycznej. W ostatnim okresie było wiele przypadków upadłości firm zajmujących się sprzedażą energii i TAURON Sprzedaż zabezpieczał ciągłość zasilania dla kilkunastu tysięcy odbiorców. TAURON Sprzedaż wspiera swoich klientów w zakresie poprawy efektywności użytkowania energii poprzez działania edukacyjne oraz doradztwo i sprzedaż efektywnych energetycznie urządzeń, a także automatyki i inteligentnych systemów dzięki którym klienci oszczędzają energię. Doradztwo, sprzedaż, i wsparcie w zakresie realizacji procedur przyłączeniowych dla domowych instalacji fotowoltaicznych realizowane przez TAURON ułatwia klientom osiąganie indywidualnych celów w zakresie ograniczania zużycia energii elektrycznej systemowej prowadzące do obniżenia emisji CO2.

Spółka TAURON Ciepło zajmuje się produkcją ciepła systemowego i jego dystrybucją m.in. na obszarze konurbacji śląsko-dąbrowskiej, ale również na rynkach mniejszych miast takich jak Bielsko Biała, Zawiercie, Kamienna Góra, które nie są rynkami tak biznesowo rozwojowymi, jak duża aglomeracja powyżej 2 mln mieszkańców. Zapewnienie komfortu cieplnego w budynkach i obiektach infrastruktury miejskiej jest bez wątpienia usługą podstawową pozwalającą na funkcjonowanie społeczności lokalnej – zapewnienie dostaw ciepłej wody i ciepła ogrzewającego budynki jest gwarantem bezpieczeństwa termicznego nawet w razie ekstremalnych warunków pogodowych. TAURON produkuje i dostarcza ciepło dla  ponad 800 000 mieszkańców. Dostęp do ciepła systemowego zapewnia komfort użytkowania i sprzyja eliminacji niskiej emisji. Koszty ogrzewania mieszkań i budynków, dzięki efektywności procesu produkcji i dystrybucji są na rozsądnym poziomie.  W 2022 r. TAURON przejął 100% udziałów i zarządzanie spółką Energetyka Cieszyńska. Podjęto działanie naprawcze mające na celu zabezpieczenie produkcji i dostaw ciepła dla mieszkańców miasta w sytuacji wynikającego z utraty płynności.

Rozwój cywilizacyjny oraz powszechna cyfryzacja we wszystkich dziadzinach życia sprawia, że do usług podstawowych zaliczyć można dostęp do szerokopasmowego Internetu. Doświadczenia z okresu lock-downu w okresie pandemii coronavirusa zwiększyły zapotrzebowanie na wszelkie usługi i jednocześnie wymusiły zwiększenie ich dostępności z wykorzystaniem kanałów informatycznych. Dotyczy to możliwości załatwiania spraw urzędowych, edukacji, handlu dostępu do informacji oraz wszystkich pozostałych usług. Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu jest działaniem ograniczającym wykluczenie cyfrowe i w dzisiejszym świecie należy do usług podstawowych. TAURON Obsługa Klienta jako Operator Sieci Dostępowej zajmuje się zapewnieniem rozbudowy i zapewnieniem dostępu do Internetu na terenach o niższym stopniu urbanizacji, a więc trudniejszych i mniej atrakcyjnych biznesowo. W wielu obszarach w których występował niedobór sieci światłowodowej TAURON wybudował łącza zapewniając dostęp szerokopasmowy dla ponad 100 000 gospodarstw domowych. Nadal prowadzona jest rozbudowa i TAURON rozszerza dostęp dla coraz większej ilości klientów. Na uwagę zasługuje fakt, że działania te realizowane były z udziałem środków wsparciowych, gdyż komercyjnie działające firmy telekomunikacyjne nie były nimi zainteresowane. Dzięki realizacji tych działań zapewniony został dostęp do Internetu dla gospodarstw domowych, szkół i instytucji – ograniczając wykluczenie cyfrowe ludności zamieszkującej obszary pozbawione dostępu do łącza internetowego.

Jako pracodawca Grupa utrzymuje wysokie, europejskie standardy dostępu do usług podstawowych względem zarówno pracowników własnych, jak i upowszechnia wiedzę o oczekiwanych standardach względem swoich podwykonawców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracownicy Grupy TAURON, bez względu na rodzaj wykonywanej przez nich pracy, mają zapewniony w odpowiedniej ilości dostęp do wody zdatnej do picia.  Pracownicy korzystają zarówno z ogólnodostępnych dystrybutorów wody,  jak i wody butelkowanej przeznaczonej dla pracowników wykonujących pracę w terenie.

[2-24]

Grupa TAURON wdrożyła Procedurę Oceny Wiarygodności Kontrahentów w celu ochrony przed ryzykiem nawiązania współpracy z podmiotami działającymi wbrew przepisom prawa, dobrym obyczajom i praktykom handlowym, a w szczególności do ograniczenia zagrożenia uczestnictwa w:

 • procederze nadużyć podatkowych oraz w praniu brudnych pieniędzy,
 • współpracy z podmiotami: wpisanymi na Listy sankcyjne, objętymi sankcjami finansowymi lub szczególnymi środkami ograniczającymi.

Ocena wiarygodności kontrahentów dokonywana jest na podstawie:

 • charakterystyki prawnej i finansowej kontrahenta,
 • informacji o działalności kontrahenta,
 • warunków umowy,
 • powiązań kapitałowych oraz osobowych,
 • informacji na temat objęcia kontrahenta sankcjami.

 Procedury należytej staranności

Pełnomocnik ds. Compliance, a w spółkach Grupy TAURON Koordynatorzy ds. Compliance wydają raporty z badania wiarygodności kontrahentów. Ponadto w ramach prowadzonej oceny wiarygodności kontrahentów identyfikowane są potencjalne ryzyka nawiązania współpracy z kontrahentem bądź kontunuowania współpracy.

Obszar Compliance w 2022 r. wydał łącznie 1138 raportów z badania wiarygodności kontrahentów.

Informacje nt. podmiotów zewnętrznych, dla których zidentyfikowane zostały istotne ryzyka nawiązania współpracy były cyklicznie raportowane przez Pełnomocnika ds. Compliance TAURON Polska Energia do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia.

Dodatkowo w 2022 r. w Grupie TAURON przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną pn. „Poznaj swojego kontrahenta, czyli po co i jak weryfikować kontrahentów Grupy TAURON?” w ramach której opublikowano materiał przedstawiający najważniejsze informacje dot. procedury weryfikacji kontrahentów w Grupie TAURON oraz przeprowadzono szereg szkoleń dla zainteresowanych pracowników Grupy TAURON.

[2-24]

Celem zapewnienia przestrzegania w Grupie TAURON wymogów wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadzono Procedurę przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Grupie TAURON, która reguluje kwestie dotyczące wymiany oraz ochrony informacji w Grupie TAURON i obejmuje swoim zakresem wszystkie spółki Grupy.

Grupa TAURON nie akceptuje żadnych relacji biznesowych z podmiotami zaangażowanymi w proceder prania pieniędzy lub finasowania terroryzmu, w tym objętymi sankcjami finansowymi lub szczególnymi środkami ograniczającymi.

Instytucjami obowiązanymi w Grupie TAURON są:

 • TAURON Obsługa Klienta,
 • TAURON Ubezpieczenia.
Procedury należytej staranności

Spółki Grupy TAURON będące instytucjami obowiązanymi posiadają swoje wewnętrzne procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a co pół roku spółki te raportują w zakresie ich realizacji do TAURON Polska Energia.

Pełnomocnik ds. Compliance wraz Zespołem Compliance co roku organizują szkolenie z zakresu AML dla pracowników spółek Grupy TAURON będących instytucjami obowiązanymi.

Ponadto, procedury należytej staranności obejmują obowiązkowe szkolenie pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” znajdujące się na platformie e-learningowej dla wszystkich pracowników TAURON Obsługa Klienta oraz TAURON Ubezpieczenia.

Wyniki wyszukiwania