Podstawy prawne i metodyka

gri
 • 2-1
 • 2-2
 • 2-3
 • 2-4

Prezentowany Raport Zintegrowany za 2022 r. zawiera dane i wskaźniki dotyczące Grupy Kapitałowej TAURON (nazywanej dalej zamiennie Grupą, Grupą TAURON oraz TAURON), a także będącej jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej TAURON, spółki TAURON Polska Energia S.A. (dalej TAURON Polska Energia, Spółka). Spółka z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. P. Ściegiennego 3, została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 stycznia 2007 r. pod firmą Energetyka Południe S.A. Zmianę firmy Spółki na obecną, tj. TAURON Polska Energia S.A. zarejestrowano w dniu 16 listopada 2007 r. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. TAURON działa jako spółka akcyjna, kapitał zakładowy wynosi 8 762 746 970,00 zł i dzieli się na 1 752 549 394 akcje. Główni akcjonariusze to: Skarb Państwa 30,06%, KGHM Polska Miedź S.A. 10,39%, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 5,06%. Pozostali akcjonariusze posiadają 54,49% akcji. Grupa TAURON działa w Polsce oraz w niewielkim stopniu w Czechach.

Raport został przygotowany zgodnie z:

 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) zatwierdzonymi przez Unię Europejską („UE”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej.
 • Art. 49b ust. 1-8 i art. 55 ust. 2b-e Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz.U.2023.0.120 t.j.), która implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. w zakresie ujawniania informacji niefinansowych.
 • Art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/2088 oraz aktami delegowanymi do tego rozporządzenia, tj.:
  • Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych;
  • Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 przez sprecyzowanie treści i prezentacji informacji dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej, które mają być ujawniane przez przedsiębiorstwa podlegające 29a dyrektywy 2013/34/UE, oraz określenie metody spełnienia tego obowiązku ujawniania informacji.
 • Komunikatem Komisji Europejskiej z dnia 20.06.2019 r. „Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem” (2019/C 209/01).
 • GRI Standards.
 • Wytycznymi GPW do raportowania ESG.
 • Wytycznymi <IR> Framework – najbardziej znanym globalnie standardem dotyczącym zintegrowanego raportowania.

Dane pozafinansowe zostały opracowane na podstawie dialogu z interesariuszami przeprowadzonego według standardu AA1000SES.

Model biznesowy, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności, polityki oraz stosowane procedury zachowania należytej staranności, a także potencjalne ryzyka i system zarządzania nimi, zostały zaprezentowane w niniejszym Sprawozdaniu z perspektywy całej Grupy TAURON i ujęte w sposób skonsolidowany.

Zasięg podmiotowy Sprawozdania nie uległ istotnym zmianom w porównaniu z 2021 r. W Sprawozdaniu ujęto spółki: TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, Nowe Jaworzno Grupa TAURON, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, TAURON Dystrybucja, TAURON Nowe Technologie, TAURON Dystrybucja Pomiary, Bioeko Grupa TAURON, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta, Kopalnia Wapienia “Czatkowice”, Spółka Usług Górniczych, TAURON Serwis, Energetyka “Cieszyńska”, TAURON Inwestycje, Usługi Grupa TAURON Taki zestaw spółek, ujętych również w Sprawozdaniu finansowym, jest reprezentatywny dla całości obszarów biznesowych Grupy. Umożliwia to zrozumienie ich funkcjonowania, ale także wpływu wywieranego na otoczenie. Sprawozdanie nie obejmuje podmiotów nad którymi Grupa TAURON nie ma kontroli.

Proces raportowania niefinansowego w Grupie TAURON odbywa się w cyklu rocznym, a data publikacji pokrywa się z publikacją sprawozdania finansowego. Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za 2022 r. zostało opublikowane 29 marca 2023 r. Dane kontaktowe dla interesariuszy dostępne są na stronie internetowej: https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/kontakt.

Ze względu na rosnącą wagę danych niefinansowych, po raz czwarty w historii Grupy TAURON, zostało sporządzone Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych, stanowiące niezależny, samodzielny dokument. W Sprawozdaniu za rok 2022 nie dokonano istotnych korekt i uzupełnień danych za poprzednie okresy raportowania.

W ramach procesu tworzenia Sprawozdania przeanalizowane zostały dokumenty, polityki, procedury zachowania należytej staranności, zasady zarządzania ryzykiem oraz inne materiały informacyjne, związane z działalnością Grupy TAURON.

Treści dotyczące ESG bazują w dużej mierze na Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2022 rok. Dane zostały zebrane w następujących etapach:
 • przeprowadzenie procesu strategicznego mapowania interesariuszy oraz wyznaczenie istotnych aspektów raportowania,
 • przeprowadzenie analizy istotności zagadnień do zaraportowania w Sprawozdaniu,
 • zebranie danych obrazujących realizację polityk w ujęciu modelu biznesowego, Strategii oraz celów społecznej odpowiedzialności biznesu, a także zasad należytej staranności i zarządzania ryzykiem oraz ich prowadzenia w Grupie Kapitałowej TAURON,
 • przygotowanie treści w oparciu o dane zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi w zakresie raportowania informacji niefinansowych (GRI Standards, Wytycznymi GPW do raportowania ESG).

Wyniki wyszukiwania