Pozostałe wskaźniki

Wskaźniki własne Grupy Kapitałowej TAURON
1. Kluczowe dane dotyczące kapitału finansowego Kluczowe dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON
2. Pomoc humanitarna dla uchodźców z Ukrainy Grupa Kapitałowa TAURON w obliczu wojny w Ukrainie
3. Wysokość szacowanych do uiszczenia opłat z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska Grupa TAURON w obszarze środowisko – działalność, wpływ, ochrona, rezultaty
4. Koszty i nakłady na realizację związane z ochroną środowiska (bez nakładów związanych z klimatem)
5. Struktura wprowadzania na rynek popiołów, żużli, gipsu i kruszyw wydobywczych
6. Struktura i ilości wprowadzanych na rynek ubocznych produktów spalania i wydobycia
7. Podejście do rekultywacji terenów po działalności przemysłowej
8. Identyfikacja i klasyfikacja determinujących obszarów związanych z klimatem w działalności biznesowej Grupa TAURON a klimat i zrównoważony rozwój biznesowy – działalność, wpływ, trendy, rezultaty
9. Zainstalowana moc wytwórcza w podziale na główne rodzaje surowca oraz typy jednostek wytwarzania
10. Udział awarii masowych w awariach ogółem w TAURON Dystrybucja
11. Częstotliwość przerw w dostawie energii do odbiorców spółki TAURON Dystrybucja
12. Przeciętny czas trwania przerw w dostawie energii dystrybuowanej przez spółkę TAURON Dystrybucja
13 Cele i realizacje w zakresie adaptacji majątku dystrybucyjnego do zmian klimatu poprzez zwiększenie udziału linii kablowych SN w stosunku do sumarycznej długości linii SN (%) kabli/linii napowietrznych
14. Ilość energii elektrycznej i cieplnej wyprodukowanej netto w podziale na główne źródła energii
15. Cele w zakresie minimalnego deklarowanego średniorocznego przyrostu mocy w OZE w latach 2020-2030 (audyt strony trzeciej)
16. Minimalna deklarowana redukcja wskaźnika emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej brutto planowana w latach 2018-2030 [Mg CO2/MWh] (audyt strony trzeciej)
17. Cel i uzyskany wynik w zakresie strat przesyłowych określone do osiągnięcia w spółce TAURON Dystrybucja
18. Dynamika zmian dla roku 2022 vs. 2021 sprzedaży produktów realizujących cel neutralności klimatycznej
19. Zestawienie zaangażowania pozyskanego w zakresie inwestycji proklimatycznych
20. Taksonomia środowiskowa UE. Ujawnienie w zakresie udziału procentowego obrotu (Przychodu) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką
21. Taksonomia środowiskowa UE. Ujawnienie w zakresie udziału procentowego nakładów inwestycyjnych (CapEx) z tytułu produktów lub usług powiązanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką
22. Taksonomia środowiskowa UE. Ujawnienie w zakresie udziału procentowego wydatków operacyjnych (OpEx) z tytułu produktów lub usług związanych z działalnością gospodarczą zgodną z systematyką
23. „Mapa drogowa” i cele pośrednie (2025) w dążeniu do osiągniecia neutralności klimatycznej 2050 Neutralność klimatyczna 2050
24. Odsetek pracowników zatrudnionych przez wykonawców i podwykonawców, którzy przeszli powyższe szkolenia BHP Polityka BHP Grupy TAURON
25. Liczba klientów indywidualnych i biznesowych PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON
26. Badania zrealizowane w ramach procedur należytej staranności PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON
27. Najważniejsze działania edukacyjne skierowane do wszystkich klientów PRO Kliencka Polityka Społeczna Grupy TAURON
28. Najważniejsze działania edukacyjne skierowane w szczególności do grup defaworyzowanych
29. Wyniki badania lojalności (NPS) wśród klientów z grupy gospodarstwa domowe
30. Wyniki badania wysiłku (CES) wśród klientów z grupy gospodarstwa domowe
31. Badania i inwestycje w roku 2022 mające na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii oraz promocję zrównoważonego rozwoju System Zarządzania Ochroną Własności Intelektualnej

Zasady United Nations Global Compact (raportowanie działań od 2023 r.)
GC – 1. Przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON
GC – 2. Eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę
GC – 3. Popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji Polityka Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON
Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON
GC – 4. Wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON
GC – 5. Przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci
GC – 6. Przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia Polityka Różnorodności w Grupie TAURON
Polityka Poszanowania Praw Człowieka w Grupie TAURON
GC – 7. Wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego Polityka Środowiskowa Grupy TAURON
Polityka Klimatyczna Grupy TAURON
GC – 8. Podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową Grupa TAURON w obszarze środowisko – działalność, wpływ, ochrona, rezultaty
Grupa TAURON a klimat i zrównoważony rozwój biznesowy – działalność, wpływ, trendy, rezultaty
GC – 9. Wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku. Grupa TAURON w obszarze środowisko – działalność, wpływ, ochrona, rezultaty
GC – 10. Przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom Polityka antykorupcyjna Grupy TAURON
Polityka Compliance Grupy TAURON
Mechanizm zgłaszania nadużyć

Wyniki wyszukiwania