Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej TAURON realizowana jest w oparciu o sześć Obszarów Biznesowych: Wytwarzanie, Ciepło, Odnawialne Źródła Energii, Dystrybucja, Handel i Sprzedaż.

Obszary Biznesowe odpowiadają za realizację procesów podstawowych i wsparcia na poziomie Obszaru Biznesowego oraz uczestniczą w procesach zarządczych i procesach wsparcia, realizowanych na poziomie Grupy. Przedstawiono je, wraz z przyporządkowaniem do nich poszczególnych spółek Grupy TAURON, na rysunku poniżej.

*Usługi ochrony zostały wydzielone i zbyte w grudniu 2022 roku. Pozostała działalność WGT od 2023 roku realizowana jest w ramach spółki Usługi Grupa TAURON.
** Spółki zbyte do Skarbu Państwa w grudniu 2022 roku.
*** Przy spełnieniu wymogów unbundlingu.

Wyniki wyszukiwania