Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

Nota Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Przychody ze sprzedaży 15 36 311 25 164
Rekompensaty 16 484 (9)
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług 17 (34 854) (22 928)
Zysk brutto ze sprzedaży 1 941 2 227
Koszty sprzedaży 17 (528) (485)
Koszty ogólnego zarządu 17 (558) (490)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne 18 86 76
Udział w zyskach/(stratach) wspólnych przedsięwzięć 29 128 32
Zysk operacyjny 1 069 1 360
Koszty odsetkowe od zadłużenia 19 (591) (365)
Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe 19 (368) 130
Zysk przed opodatkowaniem 110 1 125
Podatek dochodowy 21 (319) (293)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (209) 832
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 22 75 (447)
Zysk (strata) netto (134) 385
Wycena instrumentów zabezpieczających 39.4 187 455
Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 17 16
Podatek dochodowy 21 (36) (88)
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 168 383
Zyski aktuarialne 42 68 104
Podatek dochodowy 21 (12) (18)
Pozostałe całkowite dochody z działalności kontynuowanej nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 56 86
Pozostałe całkowite dochody z działalności zaniechanej 22 18 11
Pozostałe całkowite dochody netto 242 480
Łączne całkowite dochody 108 865
Zysk (strata) netto przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej (134) 338
Udziałom niekontrolującym 47
Całkowity dochód przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 108 818
Udziałom niekontrolującym 47
Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych): 23
z zysku (straty) netto za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,08) 0,19
z zysku (straty) netto z działalności kontynuowanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (0,12) 0,45

Wyniki wyszukiwania