19. Przychody i koszty finansowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Przychody i koszty finansowe obejmują głównie przychody i koszty dotyczące:

  • odsetek i odwijania dyskonta oraz przychodów z tytułu udziału w zyskach innych jednostek,
  • aktualizacji wartości instrumentów finansowych, z wyłączeniem aktualizacji instrumentów finansowych ujmowanej w pozostałych całkowitych dochodach i odnoszonej na kapitał z aktualizacji wyceny oraz pochodnych towarowych instrumentów finansowych objętych zakresem MSSF 9 Instrumenty finansowe, z których zyski/straty z tytułu zmiany wyceny i realizacji prezentowane są w działalności operacyjnej, w której ujmowane są wyniki na powiązanym z nimi obrocie towarami,
  • różnic kursowych, za wyjątkiem różnic kursowych ujętych w wartości początkowej środka trwałego, w stopniu w jakim są uznawane za korektę kosztów odsetek,
  • pozostałych pozycji związanych z działalnością finansową.

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na moment początkowego ujęcia na walutę funkcjonalną według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień. Na dzień bilansowy pozycje pieniężne są przeliczane przy zastosowaniu kursu zamknięcia (dla jednostek, których walutą funkcjonalną jest PLN za kurs zamknięcia przyjmuje się kurs średni ustalony dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień).

Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:

Waluta 31 grudnia 2022 roku 31 grudnia 2021 roku
EUR 4,6899 4,5994
USD 4,4018 4,06
CZK 0,1942 0,185

Powstałe z rozliczenia oraz z przeliczenia na dzień bilansowy różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w wyniku finansowym w pozycji przychodów (kosztów) finansowych, z wyjątkiem przypadku gdy są kapitalizowane w wartości aktywów.

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Przychody i koszty z tytułu instrumentów finansowych (931) (221)
Koszty odsetkowe (591) (365)
Wynik na instrumentach pochodnych (219) 116
Różnice kursowe (124) 15
Prowizje związane z kredytami i papierami dłużnymi (24) (25)
Aktualizacja wartości udzielonych pożyczek (14) 1
Przychody odsetkowe 75 25
Przychody z tytułu dywidendy 14 10
Pozostałe (48) 2
Pozostałe przychody i koszty finansowe (28) (14)
Odsetki od świadczeń pracowniczych (31) (9)
Odsetki z tytułu dyskonta pozostałych rezerw (8) (2)
Pozostałe przychody finansowe 22 6
Pozostałe koszty finansowe (11) (9)
Razem, w tym w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: (959) (235)
Koszty odsetkowe od zadłużenia (591) (365)
Przychody finansowe i pozostałe koszty finansowe (368) 130

Wzrost kosztów odsetkowych w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku w stosunku do okresu porównywalnego wynika z poziomu wykorzystania finansowania zewnętrznego oraz wzrostu stóp bazowych. Zmiana stóp bazowych jest częściowo kompensowana poprzez zawarte instrumenty zabezpieczające IRS. Kwota kosztów odsetkowych wykazana w tabeli uwzględnia powyższy efekt zabezpieczenia.

Strata na instrumentach pochodnych związana jest w głównej mierze ze spadkiem wyceny walutowych instrumentów pochodnych na koniec 2022 roku.

Wyniki wyszukiwania