20. Koszty wynikające z leasingu

Poniższa tabela prezentuje całkowite obciążenie wyniku finansowego z działalności kontynuowanej i zaniechanej z tytułu umów leasingu, w których leasingobiorcą są spółki Grupy.

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
Koszty leasingu ujętego zgodnie z MSSF 16 Leasing, w tym: (180) (159)
Amortyzacja aktywów z tytułu prawa do użytkowania (124) (106)
Koszty odsetek od zobowiązań z tytułu leasingu (56) (53)
Koszty leasingu, co do którego zastosowano praktyczne wyłączenie z MSSF 16 Leasing, w tym: (11) (14)
Koszty leasingów krótkoterminowych (6) (11)
Zmienne opłaty leasingowe nieujęte w wycenie zobowiązań z tytułu leasingu (5) (3)
Razem (191) (173)

Wyniki wyszukiwania