Rynki zbytu i źródła zaopatrzenia​

Rynki zbytu

Sprzedaż węgla wyprodukowanego przez TAURON Wydobycie była w 2022 r. realizowana w następujących kierunkach:

 1. sprzedaż miałów i mułów węglowych o znaczeniu strategicznym do elektrowni i elektrociepłowni wchodzących w skład Grupy TAURON, realizowana na podstawie wieloletnich umów sprzedaży,
 2. sprzedaż pozostałych sortymentów, zwłaszcza sortymentów grubych i średnich w tym ekogroszku oraz ewentualnych nadwyżek miałowych, realizowana na podstawie umów z autoryzowanymi sprzedawcami węgla, stanowiącymi sieć handlową spółki,
 3. sprzedaż do odbiorców finalnych, głównie z sektora energetyki i przemysłu, miałów węglowych oraz sortymentów średnich,  realizowana  poprzez  umowy  zawierane  na  podstawie  indywidualnie wynegocjowanych warunków lub też w wyniku prowadzonych postępowań ofertowych i przetargowych,
 4. sprzedaż bezpośrednio do klientów masowych poprzez własny kanał internetowy oraz punkty obsługi klienta w zakładach górniczych Spółki.

Sprzedaż węgla do jednostek wytwórczych Grupy TAURON, w niemalże całym 2022 r., odbywała się za pośrednictwem TAURON. W IV kwartale 2022 r., w związku z planowanym wydzieleniem z Grupy TAURON węglowych aktywów wytwórczych w ramach realizowanej Rządowej Koncepcji NABE rozpoczęto proces cedowania umów sprzedaży węgla energetycznego z TAURON na rzecz TAURON Wytwarzanie, pozostawiając w Spółce odpowiedzialność za zakupy paliwa węglowego w ramach zapotrzebowania dla TAURON Ciepło.

Grupa TAURON w ramach prowadzonej działalności sprzedała do odbiorców zewnętrznych 1,59 mln Mg węgla, co stanowiło 32% sprzedanego wolumenu wyprodukowanego przez zakłady górnicze Grupy. Sprzedaż w 2022 r. z tego tytułu była niższa o 15% od poziomu sprzedaży zrealizowanego w 2021 r. Natomiast do spółek Grupy, TAURON Wydobycie dostarczyła 3,31 mln Mg węgla energetycznego, tj. o 8% mniej w porównaniu do 2021 r. Niższa całkowita sprzedaż węgla z własnych zasobów wynika z niższej produkcji węgla handlowego, co jest wypadkową znacząco mniejszego wydobycia w ZG Sobieski spowodowanego trudnościami geologiczno-górniczymi, które uniemożliwiły normalny bieg ściany i spowodowały konieczność prowadzenia profilaktyki górniczej na odcinku występowania zaburzeń przy jednoczesnym wzroście produkcji przez ZG Janina i ZG Brzeszcze, co wynikało z korzystniejszego układu frontów ścianowych, niż to miało miejsce w 2021 r.

W zależności od sortymentu węgiel posiada następujące parametry handlowe:

 1. kaloryczność od 19 MJ/kg do 30 MJ/kg,
 2. zawartość popiołu od 6,5% do 31,5%,
 3. zawartość siarki od 0,2% do 1,2%.

W 2023 r., z uwagi na fakt zbycia prawa własności 100% akcji spółki TAURON Wydobycie na rzecz Skarbu Państwa, Grupa nie prowadzi działalności w zakresie produkcji węgla handlowego, co wpisuje się w aktualną Strategię.

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w ramach Grupy Kapitałowej TAURON realizowane jest w:

 1. elektrowniach i elektrociepłowniach opalanych węglem kamiennym oraz biomasą,
 2. elektrowniach wodnych,
 3. farmach wiatrowych,
 4. farmach fotowoltaicznych,
 5. silnikach gazowych.

Ponadto w ramach działalności spółki TAURON Nowe Technologie S.A. (TAURON Nowe Technologie) produkowana jest energia elektryczna przez silniki gazowe opalane metanem nabywanym z ZG Brzeszcze.

W ramach Segmentu Wytwarzanie prowadzone są również obrót, dystrybucja i przesył ciepła.

Łączna moc elektryczna zainstalowana jednostek wytwórczych Grupy Kapitałowej TAURON wyniosła na koniec 2022 r. 5,1 GWe mocy elektrycznej i 2,4 GWt mocy cieplnej.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę mocy elektrycznej zainstalowanej w jednostkach wytwórczych Grupy TAURON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

W 2022 r. spółki Grupy Kapitałowej TAURON wyprodukowały 15,55 TWh energii elektrycznej (w tym 1,57 TWh z OZE), tj. na poziomie nieznacznie niższym niż w 2021 r., w którym produkcja energii elektrycznej wyniosła 15,59 TWh (w tym z OZE 1,71 TWh). Niższa produkcja z OZEjest wypadkową niższej produkcji z biomasy oraz w elektrowniach wodnych przy jednocześnie wyższej produkcji w farmach wiatrowych i fotowoltaicznych. Spadek produkcji przez elektrownie wodne wynika z gorszych warunków hydrologicznych, a wzrost produkcji z farm wiatrowych i fotowoltaicznych jest efektem wzrostu mocy zainstalowanej oraz lepszych warunków meteorologicznych.

W 2022 r. wytworzona przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON energia elektryczna została sprzedana na rynku krajowym, przede wszystkim do spółek Segmentu Sprzedaż Grupy Kapitałowej TAURON (67%), jak również na Rynku Bilansującym (RB) do PSE (33%).

Sprzedaż ciepła przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. wyniosła 13,80 PJ i była o 9% niższa w stosunku do 2021 r. W 2022 r. udział sprzedaży ciepła wytwarzanego w źródłach własnych w łącznej wielkości sprzedaży ciepła wynosił 77%.

Rynek sprzedaży ciepła przez TAURON Ciepło obejmuje następujących zróżnicowanych odbiorców: sektor spółdzielczy (40,2%), sektor prywatny – wspólnoty mieszkaniowe oraz domy jednorodzinne (17,3%), sektor komunalny (14,5%), urzędy i instytucje (14,4%) oraz sektor przemysłowy i pozostałe (13,5%).

W 2022 r. TAURON Ciepło przejęła spółkę Energetyka Cieszyńska, której moc cieplna wynosi 70 MWt, w tym 23 MW pochodzi z kogeneracji. System dystrybucji ciepła obejmuje ponad 55 kilometrów sieci ciepłowniczej oraz 434 węzły cieplne. Spółka Energetyka Cieszyńska zapewnia dostawy ciepła do mieszkańców Cieszyna, osiedla Pogwizdów oraz na terenie Gminy Hażlach.

Ponadto spółki wytwórcze Grupy Kapitałowej TAURON uzyskują świadectwa pochodzenia z tytułu produkcji energii elektrycznej z OZE, które są następnie nabywane przez spółki Segmentu Sprzedaż i przedstawiane Prezesowi URE do umorzenia.

TAURON Dystrybucja działa na rynku regulowanym, na którym funkcjonuje 5 dużych przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej i 183 innych mniejszych przedsiębiorstw tego rodzaju. Działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej jest prowadzona w warunkach monopolu naturalnego, co sprawia że jest koncesjonowana przez Prezesa URE, a zakres prowadzonej działalności jest ograniczony do sieci dystrybucyjnych znajdujących się na ściśle określonym obszarze (gminy i/lub miasta w całości lub w części). Zasady określania uzasadnionego przychodu uzyskiwanego przez przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej (przychód alokowany na stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej) zostały zdefiniowane w modelach regulacyjnych opracowanych i wdrożonych przez Prezesa URE.

TAURON Dystrybucja świadczy usługi dystrybucji energii elektrycznej dla ok. 5 836 tys. odbiorców końcowych. Spółka obejmuje swoją działalnością obszar o powierzchni ok. 57 tys. km2, położony głównie w województwach: dolnośląskim, małopolskim, opolskim i śląskim, a także łódzkim, podkarpackim i świętokrzyskim. Funkcje operacyjne realizuje 11 oddziałów zlokalizowanych w Bielsku-Białej, Będzinie, Częstochowie, Gliwicach, Jeleniej Górze, Krakowie, Legnicy, Opolu, Tarnowie, Wałbrzychu i Wrocławiu.

W wolumenie dostawy usług dystrybucyjnych 96,0% stanowi sprzedaż odbiorcom taryfowym w zakresie poszczególnych poziomów napięć: wysokiego (grupa A), średniego (grupa B) i niskiego (grupy C, G). Całkowity wolumen energii elektrycznej dostarczonej, w ramach sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom taryfowym, przyłączonym do sieci TAURON Dystrybucja, wyniósł w 2022 r. 53,68 TWh i był niższy w porównaniu do 2021 r. o 0,29 TWh, tj. o 0,5%.

Poniższy rysunek przedstawia strukturę dystrybucji energii elektrycznej według grup taryfowych w 2022 r.

Sprzedaż usług dystrybucji realizowana jest na podstawie zawartych z odbiorcami umów kompleksowych oraz umów o świadczenie usług dystrybucji. Pierwszy typ umowy obejmuje zarówno sprzedaż energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż, jak też dostawy tej energii przez spółkę pełniącą funkcję OSD. Drugi typ umowy reguluje wyłącznie dostawy energii elektrycznej przez spółkę pełniącą funkcję OSD. W przypadku tego rodzaju umów zakup energii elektrycznej uregulowany jest w odrębnych umowach sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorcę z wybranym przez niego sprzedawcą.

Działalność w zakresie handlu hurtowego prowadzona przez TAURON, obejmuje głównie obrót energią elektryczną oraz gazem ziemnym. Działania te wykonywane są przede wszystkim na potrzeby zabezpieczenia pozycji zakupowych i sprzedażowych podmiotów z Grupy Kapitałowej TAURON. Spółka działa na rynkach hurtowych w kraju i za granicą, jak również realizuje obrót we wszystkich segmentach krajowego rynku energii, tj.: na rynku dnia bieżącego, rynku dnia następnego oraz na rynku terminowym. Spółka jest aktywnym uczestnikiem TGE.

W zakresie hurtowego obrotu paliwami gazowymi Spółka jest aktywnym uczestnikiem na rynku gazu prowadzonym przez TGE, realizuje transakcje na rynku bieżącym SPOT, jak i na produktach Rynku Terminowego Towarowego (RTT). Prowadzi działalność w zakresie proprietary trading na międzynarodowej giełdzie gazu POWERNEXT Pegas, która od 1 stycznia 2020 r. została przejęta przez The European Energy Exchange, do którego Spółka posiadała już dostęp. Spółka obecna jest w hubach: GASPOOL, New Connect Germany i Tittle Transfer Facility. TAURON działa na zagranicznych rynkach dzięki umowom zawartym przez Spółkę z niemieckimi operatorami systemów przesyłowych: GASCADE Gastransport oraz ONTRAS Gastransport GmbH oraz czeskiego NET4GAS s.r.o.

Ponadto Spółka jest uczestnikiem giełdy Intercontinental Exchange na hubie National Balancing Point. Dostęp do hubów jest konsekwencją działania mającego na celu zwiększenie kompetencji gazowych TAURON i dostępu do nowych źródeł. Sukcesywnie zwiększa się też wolumen transakcji zawieranych przez Spółka na rynku pozagiełdowym OTC. Działając na rynku gazu Spółka zabezpiecza dostawy surowca dla podmiotów z Grupy Kapitałowej TAURON, ponadto na RTT prowadzona jest działalność proptradingowa wykorzystująca zmienność cen gazu do generowania dodatkowych marż.

TAURON jest również uczestnikiem europejskiej platformy handlu przepustowościami PRISMA European Capacity Platform GmbH, gdzie dokonuje się zakupów przepustowości międzysystemowych. W zakresie rezerwacji przepustowości na rynku krajowym, Spółka działa jako uczestnik platformy aukcyjnej GSA GAZ-SYSTEM Aukcje.

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej i gazu ziemnego do klientów końcowych prowadzona jest przez TAURON Sprzedaż i TAURON Sprzedaż GZE.

Stosowana przez Grupę Kapitałową TAURONsegmentacja klientów (klienci strategiczni, biznesowi i masowi), uzależniona od wielkości zużywanej energii elektrycznej, ma na celu dostosowanie oferty produktowej, kanałów sprzedażowych i komunikacji marketingowej do oczekiwań występujących w danym segmencie klientów.

Poniższa tabela prezentuje kategorie klientów końcowych Grupy Kapitałowej TAURON wynikające ze stosowanej segmentacji i specyfiki prowadzonej przez nich działalności.

Kategorie klientów końcowych Grupy Kapitałowej TAURON

Grupa klientów Opis klientów
1. Klienci strategiczni Klienci o rocznym potencjale zużycia energii nie mniejszym niż 40 GWh lub będący strategicznymi partnerami biznesowymi Grupy Kapitałowej TAURON, tj. podmioty głównie z sektora przemysłu ciężkiego, np.: hutniczego, chemicznego, wydobywczego, samochodowego.
2. Klienci biznesowi Klienci o rocznym potencjale zużycia powyżej 250 MWh (nie będący konsumentami) lub dokonujący zakupu energii w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. podmioty z pozostałych sektorów przemysłu, wytwórcy sprzętu, odbiorcy z przemysłu spożywczego, sektora publicznego, przemysłu budowlanego oraz sektora usług komunalnych.
3. Klienci masowi – małe i średnie przedsiębiorstwa Klienci zajmujący się działalnością sprzedażową, usługową, bankową, gastronomiczną i drobni przedsiębiorcy.
4. Klienci masowi – gospodarstwa domowe Gospodarstwa domowe.

W 2022 r. spółki sprzedażowe działały w otoczeniu rynkowym, w którym poziom konkurencyjności w poszczególnych segmentach nie zmienił się znacząco w porównaniu z latami poprzednimi. W 2022 r. rynek gospodarstw domowych (klient indywidualny) pozostawał objęty obowiązkiem zatwierdzania cen sprzedaży energii elektrycznej przez Prezesa URE.

Według danych URE, od połowy 2007 r. do listopada 2022 r., tj. od początku okresu liberalizacji rynku energii, odnotowano ok. 740 tys. gospodarstw domowych oraz ponad 230 tys. podmiotów instytucjonalnych, które zmieniły sprzedawcę energii elektrycznej.

W segmencie instytucji i podmiotów gospodarczych (klient biznesowy) konkurencja jest znaczna, a firmy już od kilku lat korzystają z uwolnienia cen energii elektrycznej. Postęp liberalizacji spowodował, że coraz lepiej uświadomiony klient biznesowy oczekuje konkurencyjnych rozwiązań. Wzmożona aktywność sprzedażowa firm energetycznych wywiera coraz większą presję cenową. Klienci biznesowi chętnie korzystają z możliwości zmiany sprzedawcy. Efektem tej sytuacji są działania z zakresu ochrony własnej bazy klientów przed działaniami konkurencji poprzez wprowadzenie umów lojalizujących.

W segmencie gospodarstw domowych, w którym ilość zmian sprzedawcy stanowi niewielki odsetek, upatrywany jest duży potencjał. W 2022 r. zmiany sprzedawcy dokonało ponad 28,2 tys. odbiorców energii elektrycznej (w tym: ok. 6,4 tys. podmiotów instytucjonalnych oraz ok. 21,9 tys. gospodarstw domowych). W 2022 r. dynamika zmian sprzedawcy spadła względem 2021 r., w przypadku gospodarstw domowych o 17,4%, a w przypadku podmiotów instytucjonalnych o 7,2%.

W 2022 r. oferta sprzedażowa TAURON Sprzedaż dla segmentu biznesowego obejmowała energię elektryczną i paliwo gazowe. Spółka kontynuowała działania ukierunkowane na budowanie lojalności klientów, przy czym szczególny nacisk położony był na budowę oferty w oparciu o Zielony zwrot TAURONA. Klientom zaoferowano do wyboru szereg produktów uwzględniających ich potrzeby oraz specyfikę poboru energii elektrycznej, wśród nich produkty ekologiczne, giełdowe i techniczne. Kontynuowano działania związane z promowaniem i sprzedażą produktów linii ekologicznej „EKO” – TAURON EKO PREMIUM (TEP), TAURON EKO BIZNES oraz Gwarancje Pochodzenia. W ramach tych działań w produkcie TEP w 2022 r. zostały zawarte umowy na blisko 500 GWh. Produkt TAURON EKO Biznes również cieszył się dużym zainteresowaniem klientów, Spółka sprzedała energię w tym produkcie w wolumenie rzędu 1,3 TWh. Na poziomie ponad 0,6 TWh ukształtowała się również sprzedaż Gwarancji pochodzenia. W 2022 r. aż 78% klientów biznesowych, liczonych wolumenem sprzedaży, skorzystało z dodatkowych produktów z oferty TAURON Sprzedaż.

W 2022 r. obserwowany był również proces migrowania klientów segmentu masowego (klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa) z obszaru taryfowego do produktowego. Na koniec 2022 r. Grupa Kapitałowa TAURON sprzedawała energię na podstawie umów gwarantujących warunki handlowe w ustalonym okresie do 49% klientów segmentu (umowy lojalizujące), a 51% klientów kupowało energię po cenach taryfowych.

Kluczowym elementem oferty handlowej dla klientów masowych w 2022 r. były produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance, z których skorzystało ponad 1,8 mln klientów. Produkty assistance będą stanowiły podstawę oferty także w 2023 r.

Ponadto w 2022 r. kontynuowano sprzedaż produktów specjalistycznych, w szczególności instalacji fotowoltaicznych, których sprzedaż w 2022 r. wyniosła ponad 1,2 tys. sztuk. W 2022 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż, w tym również przez TAURON Czech Energy, na rzecz około 5,7 mln klientów wyniosła 31,13 TWh, czyli 93% poziomu osiągniętego w 2021 r., w którym sprzedaż wyniosła 33,39 TWh. Spadek wolumenu sprzedaży zanotowano zarówno na Rynku Klientów Biznesowych, jak i Masowych, co było głównie wynikiem ograniczonego zużycia energii przez klientów w obliczu bardzo wysokich, rynkowych  cen energii.

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat wolumenu sprzedanej w 2022 r. energii elektrycznej przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON prowadzące działalność w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej oraz liczby klientów, w rozbiciu na poszczególne ich segmenty.

Wolumen sprzedanej energii elektrycznej detalicznej oraz liczba klientów w 2022 r.

Rodzaj klientów Wolumen sprzedanej energii elektrycznej (TWh) Liczba klientów (tys.)
1. Klienci strategiczni 3,6 1
2. Klienci biznesowi 12,8 190
3. Klienci masowi, w tym: 11,5 5 507
gospodarstwa domowe 9,5 5 128
4. Sprzedaż do TAURON Dystrybucja na pokrycie różnic bilansowych 2,9 0,001
5. Pozostałe (eksport, potrzeby własne) 0,3
Segment Sprzedaż 31,13 5 698

Ponadto w 2022 r. TAURON Sprzedaż zrealizowała sprzedaż gazu do 120 tys. klientów Rynku Biznesowego i Masowego. Wolumen sprzedaży tego paliwa wyniósł ponad 2,3 TWh. Pod koniec 2022 r. spółka , w związku z dynamicznymi zmianami na rynku surowców energetycznych skutkującymi kilkukrotnym wzrostem cen gazu, zdecydowała się wypowiedzieć umowy sprzedaży gazu ponad 40 tys. klientom indywidualnym rozliczanym według cennika taryfowego.

W latach obrotowych zakończonych dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r., Grupa Kapitałowa TAURON uzyskała przychody ze sprzedaży paliw do Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. stanowiące odpowiednio 16% łącznych przychodów Grupy w Segmentach Sprzedaż i Wytwarzanie i 11% łącznych przychodów Grupy w Segmencie Sprzedaż.

Źródła zaopatrzenia – paliwa

W 2022 r. 50% dostaw węgla do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem z własnych zakładów górniczych TAURON Wydobycie, co stanowiło 3,31 mln Mg. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta na podstawie umów zawartych z następującymi dostawcami spoza Grupy Kapitałowej TAURON:

 1. Polska Grupa Górnicza S.A. (20%1),
 2. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (7,0%1),
 3. Węglozbyt S.A. (2,0%*),
 4. Pozostali dostawcy.

* Udziały dostawców w całkowitej wartości dostaw węgla.

Poniższy rysunek przedstawia ilość zakupionego węgla oraz mułu węglowego w Grupie Kapitałowej TAURON w 2022 r.

 

Spółka jest aktywnym uczestnikiem na rynku gazu prowadzonym przez TGE, realizuje transakcje na rynku bieżącym SPOT, jak i na produktach RTT.

TAURON prowadzi też działalność w zakresie proprietary trading na międzynarodowej giełdzie gazu POWERNEXT Pegas (od dnia 1 stycznia 2020 r. The European Energy Exchange) oraz jest obecna w hubach: GASPOOL, New Connect Germany i Tittle Transfer Facility.

Ponadto Spółka jest uczestnikiem giełdy Intercontinental Exchange w hubie National Balancing Point. Sukcesywnie zwiększa się też wolumen transakcji zawieranych przez Spółkę na rynku pozagiełdowym OTC.

Działając na rynku gazu Spółka zabezpiecza dostawy surowca dla podmiotów z Grupy Kapitałowej TAURON.

W latach obrotowych zakończonych dnia 31 grudnia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r., Grupa Kapitałowa TAURON nie zidentyfikowała pojedynczych dostawców spoza Grupy Kapitałowej TAURON, z którymi zrealizowałaby transakcje zakupu węgla i gazu przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TAURON.

Wyniki wyszukiwania