Notowania akcji ​

Akcje TAURON są notowane na Rynku Głównym GPW od 30 czerwca 2010 roku.

W 2022 r. kurs akcji TAURON kształtował się w przedziale od 1,745 PLN do 3,562 PLN (według cen zamknięcia). Podczas ostatniej sesji w 2022 r. cena akcji wyniosła 2,119 PLN.

2022 r. upłynął pod znakiem agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wydarzenie to istotnie wpłynęło na większość sektorów gospodarek na całym świecie, w tym w szczególności na sytuację na rynkach energii elektrycznej i paliw. Na większości światowych giełd odnotowano spadki. Gwałtowna zmiana kierunków dostaw, spowodowana embargiem na rynku surowców, problemy z dostępnością i w konsekwencji rosnące ceny paliw i energii doprowadziły do znaczącego wzrostu poziomu inflacji, która w 2022 r. w Polsce wyniosła średnio 14,4%. Wysoka inflacja zaowocowała licznymi, wysokimi podwyżkami stóp procentowych, które negatywnie odbiły się na koniunkturze na GPW.

Po nastrajającym optymistycznie 2021 r. warszawski parkiet doświadczył zatrzymania dobrej koniunktury i odwrócenia trendów wzrostowych. Po gwałtownym załamaniu spowodowanym rozpoczęciem przez Federację Rosyjską działań wojennych, w IV kwartale 2022 r. nastroje zaczęły ulegać stopniowej, powolnej poprawie, jednak w skali całego 2022 r. polska giełda znalazła się wśród najsłabszych na świecie. Większość indeksów zanotowała dwucyfrowe spadki, największe w ciągu ostatnich lat – indeks WIG spadł w trakcie 2022 r. o 17,08%, WIG20 o 20,95%, mWIG40 o 21,49%, a indeks WIG-Energia, grupujący spółki z sektora energetycznego zanotował 12,68% spadek.

Pomimo trudnej sytuacji na giełdzie, polska gospodarka notowała kwartalne wzrosty. W I kwartale 2022 r. krajowy PKB wzrósł o 8,6%, w II kwartale o 5,8%, w III kwartale o 3,6% r/r, a w IV kwartale o 2,0 %, co przełożyło się na 4,9% wzrost gospodarczy w skali całego 2022 r.

Na notowania akcji TAURON i całego sektora elektroenergetycznego w 2022 r., oprócz ww. czynników makroekonomicznych, wpływały przede wszystkim informacje dotyczące sytuacji na rynku energii elektrycznej, cen i problemów z dostępnością węgla, trwającej transformacji sektora elektroenergetycznego, realizowanej w ramach Rządowej Koncepcji NABE, przestojów bloku 910 MW w Jaworznie, jak również zakończonego na koniec 2022 r. procesu sprzedaży aktywów wydobywczych Grupy Kapitałowej TAURON na rzecz Skarbu Państwa.

Indeksy giełdowe

Według stanu na 31 grudnia 2022 roku akcje TAURON wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych:

  • WIG – indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG: 0,7448%,
  • WIG-Poland – indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. Udział TAURON w indeksie WIG-Poland: 0,7783%,
  • WIG30 – indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. Udział TAURON w indeksie WIG30: 1,0377%,
  • WIG40 – indeks obejmujący 40 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW. Udział TAURON w indeksie WIG40: 4,0121%,
  • WIG-Energia – indeks sektorowy, w którego skład wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG
    i jednocześnie zakwalifikowane do sektora energetyki. Udział TAURON w indeksie WIG-Energia: 17,153%,
  • WIG-ESG – indeks obejmujący akcje spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego. Udział TAURON w WIG-ESG: 0,6026%.

Kluczowe dane dotyczące akcji TAURONA w latach 2011-2022

Rok Kurs maksymalny (PLN) Kurs minimalny (PLN) Kurs ostatni (PLN) Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) Kapitalizacja na koniec okresu (%) Wartość księgowa (mln PLN) Cena/Zysk
2011 6,81 4,65 5,35 9 376 2,1 15 922 8,1
2012 5,61 4,08 4,75 8 325 1,59 16 839 5,5
2013 5,39 3,85 4,37 7 659 1,29 17 675 5,5
2014 5,69 4,04 5,05 8 850 1,5 18 107 7,8
2015 5,29 2,37 2,88 5 047 0,98 18 837 4,2
2016 3,19 2,31 2,85 4 995 0,9 16 349
2017 4,12 2,75 3,05 5 345 0,8 17 880 3,02
2018 3,28 1,67 2,19 3 838 0,66 18 967 3,7
2019 2,44 1,43 1,64 2 874 0,52 19 168 13,9
2020 3,26 0,82 2,72 4 770 0,89 18 071
2021 3,82 2,495 2,654 4 651 0,66 16 497
2022 3,562 1,745 2,119 3 714 0,65 17 235 13,5

Rok Cena/Wartość Księgowa Stopa zwrotu od początku roku (%) Stopa Dywidendy (%) Wartość obrotów (mln PLN) Udział w obrotach (%) Średni wolumen na sesję (szt.) Średnia liczba transakcji na sesję (szt.)
2011 0,59 -16,73 2,8 5 575 2,21 3 721 539 1 373
2012 0,49 -5,03 6,5 3 199 1,7 2 667 725 960
2013 0,43 -3,64 4,6 3 104 1,41 2 793 020 1 022
2014 0,49 20,07 3,8 3 135 1,53 2 489 329 1 106
2015 0,27 -40,78 5,2 3 063 1,5 3 190 195 1 431
2016 0,31 -1,04 3 199 1,69 4 662 087 1 465
2017 0,31 7,02 2 737 1,16 3 261 765 1 323
2018 0,2 -28,2 3 104 1,52 5 622 737 1 769
2019 0,15 -25,11 2 001 1,04 4 508 965 1 699
2020 0,26 65,98 3 233 1,09 6 807 622 2 523
2021 0,28 -2,50 3 015 0,96 3 883 666 2 167
2022 0,22 -20,16 2 651 0,93 4 086 822 2 026

Po sesji 18 marca 2022 roku została przeprowadzona rewizja roczna portfela indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40, mWIG40TR, sWIG80, sWIG80TR, WIG30 oraz WIG30TR, w wyniku której TAURON opuścił indeks WIG20 i wszedł w skład indeksu mWIG40.

Poniższe wykresy przedstawiają historyczne kształtowanie się kursu akcji TAURON oraz wartości obrotów, w tym na tle indeksów WIG20, mWIG40 i WIG-Energia.

Wyniki wyszukiwania