Czynniki wewnętrzne​

Na działalność i wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej TAURON w 2022 r. wpływały czynniki wewnętrzne przedstawione w poniższej tabeli:

 1. działania w zakresie optymalizacji procesów w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON,
 2. decyzje w zakresie realizacji kluczowych projektów inwestycyjnych oraz intensywne działania z zakresu poszukiwania nowych projektów źródeł wytwórczych,
 3. działania lojalnościowe w zakresie utrzymania obecnych klientów oraz działania marketingowe w zakresie pozyskiwania nowych klientów,
 4. scentralizowany obszar zarządzania finansami w Grupie Kapitałowej TAURON, wspomagany takimi narzędziami, jak: korporacyjny model finansowania, polityka zarządzania płynnością finansową z cash pool, polityka zarządzania ryzykiem w obszarze finansowym, polityka ubezpieczeniowa,
 5. zarządzanie przez TAURON procesami zakupowymi, w szczególności zakupami paliw na potrzeby podmiotów wytwórczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej TAURON,
 6. oczekiwania dotyczące wzrostu wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej TAURON,
 7. warunki geologiczno-górnicze wydobycia węgla kamiennego,
 8. decyzja o rozwoju Obszaru ciepłowniczego w ramach Grupy Kapitałowej TAURON,
 9. realizacja działań związanych ze sprzedażą 100% akcji TAURON Wydobycie, w związku z transformacją sektora górnictwa węgla kamiennego,
 10. realizacja działań wynikających z transformacji sektora elektroenergetycznego w Polsce, w tym realizacja porozumienia pomiędzy TAURON, PGE, Enea S.A. (Enea), Energa S.A. (Energa) i Skarbem Państwa dotyczącym współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach NABE, w tym włączenie spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON w struktury spółki TAURON Wytwarzanie,
 11. awarie urządzeń, instalacji i sieci należących do Grupy kapitałowej TAURON (w tym prace związane z naprawą awarii instalacji bloku energetycznego 910 MW w Jaworznie i koniecznością przeprowadzenia prac dodatkowych oraz ponowna synchronizacja bloku z siecią),
 12. realizacja ugody pomiędzy EC Stalowa Wola i Abener Energia (Abener Energia), w tym dokonanie wzajemnych rozliczeń,
 13. nabycie projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych w fazie do realizacji, o łącznej mocy 224 MW,
 14. przyjęcie i realizacja Strategii Grupy TAURON na lata 2022-2030 z perspektywą do 2050 r.,
 15. utworzenie rezerwy na umowy rodzące obciążenia w Segmencie Wytwarzanie,
 16. przyjęcie Polityki Zarządzania OT w Grupie TAURON.

Rok 2022 cechował się ponadprzeciętną zmiennością otoczenia, w którym funkcjonowała nie tylko Grupa TAURON, ale również cała branża energetyczna. Na początku 2022 r. miała miejsce agresja Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, która w głównej mierze przyczyniła się do istotnych zaburzeń funkcjonowania otoczenia makroekonomicznego nie tylko w Polsce, ale również w Europie i na świecie. W konsekwencji wywołany został kryzys energetyczny powodujący zmiany poziomu cen energii i paliw w niespotykanej dotychczas zmienności oraz zakresie. Dla Grupy TAURON był to rok bardzo wysokiej ekspozycji na ryzyka wynikające z sytuacji rynkowej, makroekonomicznej, jak również regulacyjnej i geopolitycznej.

Szczegółowa informacja dotycząca wpływu powyższych czynników na osiągnięty w 2022 r. wynik finansowy została przedstawiona w sekcji „Wyniki„. Efekty tego wpływu widoczne są zarówno w krótkiej, jak i  dłuższej perspektywie.

Na 31 grudnia 2022 roku przeprowadzono testy na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości firmy, uwzględniając następujące przesłanki:

 1. długotrwałe utrzymywanie się kapitalizacji Grupy na poziomie poniżej wartości bilansowej aktywów netto,
 2. istotny wzrost cen w zakresie światowych surowców energetycznych, energii elektrycznej oraz cen uprawnień do emisji CO2,
 3. ograniczona podaż paliw kopalnych powodująca wzrosty ich cen,
 4. duża zmienność cen energii na rynku terminowym (wraz z niską płynnością) i utrzymujące się wysokie ceny na rynku bieżącym,
 5. wprowadzenie mechanizmu ograniczania ofert na rynku bilansującym energii elektrycznej,
 6. publikacja pakietu RePowerEU mającego przyśpieszyć uniezależnienie się Europy od rosyjskich paliw kopalnych przed 2030 r., czasowo ograniczyć zużycie energii oraz zdywersyfikować źródła dostaw surowców,
 7. prace nad reformą rynku EU ETS, mające na celu dostosowanie tego systemu do nowych, wyższych celów redukcji emisji CO2,
 8. dynamiczny rozwój OZE, w szczególności podsektora prosumentów i mikroinstalacji fotowoltaicznych,
 9. skutki wprowadzenia zapisów pakietu zimowego, w tym standardu emisyjnego, niekorzystnie wpływającego na możliwość uczestnictwa w rynku mocy jednostek węglowych po 1 lipca 2025 r.,
 10. zaostrzanie norm emisyjności i utrzymujące się niekorzystne warunki rynkowe z punktu widzenia rentowności energetyki konwencjonalnej,
 11. wzrost poziomu inflacji,
 12. wzrost stopy wolnej od ryzyka.

W konsekwencji w wynikach Grupy Kapitałowej TAURON za 2022 r. w Skonsolidowanym Sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. zgodnym z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku (Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TAURON) ujęto utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 75 mln PLN.

Ponadto w ramach przeprowadzonego testu na 31 grudnia 2022 roku zidentyfikowano utratę wartości firmy w spółce Energetyka Cieszyńska należącej do Segmentu Wytwarzanie w kwocie 18 mln PLN.

Wyniki wyszukiwania