Istotne aspekty raportowania​

gri
  • 3-1
  • 3-2

Punkt wyjścia dla procesu wyboru istotnych aspektów raportowania w Sprawozdaniu Niefinansowym stanowią:

  • macierz Johnsona&Scholesa (Mapowanie interesariuszy) będąca wynikiem mapowania interesariuszy, przygotowana jesienią 2022 r.,
  • standard AA1000 Stakeholder Engagement Standard – 2015 Edition (tzw. standard AA1000 SES) oraz Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej) (2017/C 215/01).

Przy współpracy z ekspertami z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Instytutu Rachunkowości i Podatków, w okresie styczeń – początek lutego 2023 r. został przeprowadzony proces doboru istotnych aspektów raportowania przez Grupę TAURON, z zaangażowaniem kluczowych interesariuszy (zewnętrznych i wewnętrznych), wydzielonych w macierzy Johnsona&Scholesa.

Zgodnie z zasadami analiz rynkowych oraz standardem AA1000 SES, na proces definiowania istotnych aspektów raportowania złożyły się:

  • badania ilościowe – ankiety,
  • badania jakościowe – warsztaty i wywiady.

Były one realizowane w dwóch grupach interesariuszy z kategorii interesariuszy kluczowych:

  • interesariuszy wewnętrznych – budujących perspektywę Grupy TAURON,
  • interesariuszy zewnętrznych – budujących perspektywę otoczenia Grupy TAURON.

Badania ilościowe posłużyły do wstępnego, statystycznego określenia wagi zagadnień do raportowania. Badania jakościowe miały natomiast za zadanie potwierdzenie przez przedstawicieli interesariuszy z kluczowych grup, wagi zagadnień określonych w wyniku badania ilościowego.

W celu dotarcia do jak najszerszej liczby osób oba typy badań były prowadzone on-line. Badania ilościowe oparto na ankietach internetowych, zaś badania jakościowe na indywidualnych wywiadach z ekspertami, prowadzonych w aplikacjach elektronicznych, a także na warsztatach on-line, realizowanych z użyciem platform internetowych. Ich przygotowaniem i realizacją zajęła się niezależna jednostka naukowo-badawcza z AGH.

W przypadku interesariuszy wewnętrznych badania ilościowe i jakościowe objęły kadrę menadżerską oraz pracowników Grupy TAURON. Zbudowana w ten sposób perspektywa uwzględnia opinie całej Grupy. Nie zostały zatem wyszczególnione odrębne punkty widzenia poszczególnych spółek, gdyż Grupa traktowana jest jako całość. W jej ramach można jednak wydzielić poszczególne obszary (Wytwarzanie, Ciepło, OZE, Dystrybucja, Obsługa Klienta i Sprzedaż), dla których zostały wybrane i zaraportowane te wskaźniki, które są najistotniejsze z punktu widzenia prowadzonej w ich ramach działalności.

W oparciu o kwestionariusz on-line zebrano 539 odpowiedzi interesariuszy wewnętrznych, obejmujących opinie pracowników (w tym menadżerów) Grupy TAURON. W ramach badań jakościowych w dniu 10.01.2023 r. odbyły się natomiast warsztaty z kadrą menadżerską Grupy. W spotkaniu uczestniczyli menadżerowie Grupy, głównie z zakresu strategii.

W zakresie interesariuszy zewnętrznych proces badawczy objął następujące grupy kluczowych interesariuszy: administrację publiczną, banki i dostawców kapitału, inwestorów, akcjonariuszy i analityków, klientów, media, organizacje branżowe (w tym związane z odpowiedzialnym biznesem oraz organizacje ekologiczne), regulatorów, społeczności lokalne, a także władze lokalne. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone pomiędzy 18.01.2023 r. a 1.02.2023 r. Na jego podstawie uzyskano 30 888 odpowiedzi interesariuszy. Na tej bazie w dniu 3.02.2023 r. doszło do kilkugodzinnego panelu interesariuszy, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich wymienionych powyżej grup kluczowych interesariuszy, a dodatkowo reprezentanci uczelni wyższych (AGH).

Poziom istotności poszczególnych zagadnień niefinansowych dla Grupy TAURON i dla jej otoczenia

Na bazie wyników wskazań interesariuszy zestawiono 21 zagadnień niefinansowych istotnych o wadze 4 (ważne) i wyższej (bardzo ważne)) wydzielonych spośród 52 zgłoszonych, w czterech obszarach obejmujących sferę niefinansową: Rynek, Środowisko, Miejsce pracy, Społeczeństwo, do zaraportowania przez Grupę TAURON za rok 2022. Przedstawia je tabela poniżej.

Zagadnienia niefinansowe wybrane przez interesariuszy podczas analizy istotności do raportowania przez Grupę Kapitałową TAURON

Numer w grupie rozważanych zagadnień Zagadnienia wybrane podczas analizy istotności Obszar
1 Zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego – efektywne zapewnianie dostępu do energii elektrycznej i ciepła rynek
2 Inwestycje na rzecz zwiększenia dostępu klientów do dostaw energii (inwestycje w nowe moce wytwórcze, modernizacja posiadanych aktywów i rozbudowa portfolio mocy wytwórczych w oparciu o OZE) rynek
3 Przejrzystość oferty i odpowiedzialny proces sprzedaży (dostęp do informacji na temat produktów i usług, zrozumiały język sprzedaży, czytelny rachunek/faktura, bezpieczeństwo danych klientów) rynek
5 Etyka w marketingu, przestrzeganie wysokich standardów etycznych w komunikacji rynek
6 Dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb klientów i rozwiązania dla grup wrażliwych (dostęp dla poszczególnych grup w zależności od potrzeb, specjalne rozwiązania dla mniej zamożnych konsumentów, osób starszych, samotnie wychowujących dzieci itd.) rynek
7 Standardy obsługi klienta, wdrażanie nowych kanałów obsługi oraz istotnych rozwiązań technologicznych, system obsługi reklamacji, serwis konsumencki rynek
8 Bezpieczeństwo danych klientów rynek
11 Polityka stosowana wobec prosumentów przez firmę rynek
12 Istnienie prosumentów rynek
15 Wzrost cen paliw i energii rynek
16 Wzrost poziomu inflacji w Polsce rynek
18 Inwestycje na rzecz zwiększenia udziału wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych oraz wspierające zrównoważony rozwój środowisko
19 Minimalizacja negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne (poprzez podejmowane inwestycje, rozwiązania oszczędzania energii, wody, ograniczenie emisji, zagospodarowanie odpadów itd.) środowisko
22 Inwestowanie w projekty na rzecz ochrony środowiska, finansowanie projektów badawczych, w zakresie możliwości ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, inwestycje na rzecz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych środowisko
24 Efektywne zarządzanie zużyciem surowców wykorzystywanych w procesie produkcji energii środowisko
25 Efektywne zarządzanie zużyciem energią (pomiary, cele, zmniejszanie / optymalizacja zużycia) środowisko
26 Emisje do atmosfery (rodzaje i ilość emitowanych substancji – pomiary, cele) środowisko
32 Wykorzystanie innowacyjnych technologii, produktów, usług przyjaznych dla środowiska środowisko
33 Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (Przejrzysty system wynagrodzeń i benefitów, kontrola czasu pracy, elastyczne formy zatrudnienia) miejsce pracy
36 Promowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) miejsce pracy
52 Działania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej oraz bezpiecznego korzystania z energii i jej infrastruktury. społeczeństwo

Wyniki wyszukiwania