Zmiany w zasadach zarządzania TAURON Polska Energia S.A. oraz Grupą Kapitałową TAURON​

gri
  • 2-11

Zmiany w zasadach zarządzania Spółką

W 2022 r. dokonywane były zmiany w Regulaminie Organizacyjnym polegające na utworzeniu Obszaru Korporacyjnego, do którego zadań należy formalny nadzór właścicielski, zarządzanie procesowe w Grupie TAURON oraz stanowienie regulacji wewnętrznych i wewnątrzkorporacyjnych w Grupie TAURON. Ponadto przedmiotowe zmiany obejmowały jednoznaczne i precyzyjne określenie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych Obszarów biznesowych, samodzielnych stanowisk pracy i Zespołów podlegających bezpośrednio Członkom Zarządu.

Schemat organizacyjny spółki TAURON Polska Energia S.A

15
września 2022 r.
Zarząd Spółki w drodze uchwały dokonał przyporządkowania Członkom Zarządu Spółki, w sposób bezpośredni, poszczególnych Obszarów biznesowych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

Podział odpowiedzialności członków Zarządu TAURON Polska Energia S.A

Zmiany w zasadach zarządzania Grupą Kapitałową TAURON

Obowiązujący Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON określa model zarządzania Grupą Kapitałową TAURON, podkreślając rolę ESG jako coraz bardziej istotnego narzędzia komunikacji z otoczeniem w celu zapewnienia elastyczności, odporności i dostosowania Grupy Kapitałowej TAURON do zmian otoczenia, w szczególności wynikających ze zmian klimatycznych.

Na przestrzeni roku 2022 Model Biznesowy i Operacyjny Grupy TAURON został dwukrotnie zaktualizowany uwzględniając zmieniające się potrzeby i uwarunkowania funkcjonowania Grupy.

Wyniki wyszukiwania