Ryzyka związane z kapitałem ludzkim​

Do głównych ryzyk związanych z kapitałem ludzkim w Grupie TAURON zalicza się:

 • ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim,
 • ryzyko komunikacji wewnętrznej,
 • ryzyko BHP.

Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim zidentyfikowane w Grupie TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko zarządzania kapitałem ludzkim Ryzyko związane z zagadnieniami pracowniczymi, w tym również z kwestią różnorodności, partycypacji, warunkami zatrudnienia i pracy, stosunkami ze związkami zawodowymi oraz poszanowaniem prawa wolności do zrzeszania się, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania ścieżkami kariery i rekrutacją, systemami szkoleń, zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy jak również, w dłuższej perspektywie, koniecznością restrukturyzacji zatrudnienia powodowaną zmianami klimatycznymi wymuszającymi zmianę profilu działalności. Skutkiem materializacji ryzyka mogą być przerwy lub zakłócenia w pracy operacyjnej, skargi pracownicze, spory zbiorowe, strajki, utrata wyspecjalizowanej kadry i trudności w jej odtworzeniu.
 1. Przyjęcie i realizacja Zasad rekrutacji w Grupie TAURON
 2. Realizacja Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON.
 3. Realizacja Polityki przestrzegania Zasad Etyki oraz przeciwdziałania Mobbingowi i dyskryminacji
  w Grupie TAURON.
 4. Dbałość o rozwój kompetencji pracowników, w tym poprzez udział w szkoleniach rozwojowych.
 5. Prowadzenie konsultacji
  z organizacjami społecznymi w Grupie Kapitałowej TAURON.
 6. Realizacja Polityki Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Grupie TAURON w oparciu o Model Kompetencyjny oraz obowiązujące regulacje w zakresie wynagrodzeń
  i prawa pracy (Regulamin Wynagradzania, ZUZP, Regulamin Pracy).
 7. Stosowanie zapisów Polityki Różnorodności.
 8. Realizacja postanowień Polityki Poszanowania Praw Człowieka.

Ryzyko komunikacji wewnętrznej zidentyfikowane w Grupie TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko komunikacji wewnętrznej Ryzyko związane z przekazywaniem wewnątrz organizacji błędnej lub niesprawdzonej informacji, formułowania niejasnego/niepełnego komunikatu, nieprzekazywaniu pracownikom informacji o istotnym znaczeniu powodujące wprowadzenie w błąd odbiorców informacji lub niedopełnienie obowiązków informacyjnych skutkujące podejmowaniem niewłaściwych decyzji biznesowych w wyniki braku rzetelnej informacji, utratę zaufania wobec pracodawcy lub kary administracyjne.
 1. Budowanie relacji ze stroną społeczną w Grupie Kapitałowej TAURON i ścisła współpraca
  z Rzecznikiem Dialogu Społecznego.
 2. Wykorzystywanie i rozwój dostępnych narzędzi komunikacji
  w celu przekazywania istotnych informacji do pracowników Grupy Kapitałowej TAURON.
 3. Przy przekazywaniu istotnych informacji – organizacja spotkań bezpośrednich kadry zarządzającej z pracownikami.
 4. Bieżące monitorowanie sytuacji
  i zdarzeń w spółkach Grupy Kapitałowej TAURON mogących wywołać niepokój społeczny.
 5. Cykliczne spotkania
  z przedstawicielami spółek zajmującymi się komunikacją wewnętrzną w celu wymiany informacji.
 6. Stosowanie zapisów Strategii komunikacji Grupy TAURON.

Ryzyko BHP zidentyfikowane w Grupie TAURON

Lp. Nazwa ryzyka Opis ryzyka Trend i istotność ryzyka Reakcja na ryzyko
1. Ryzyko BHP Ryzyko związane z zapewnieniem zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Skutkiem materializacji ryzyka jest uraz pracownika, utrata zdrowia lub nadmierna ekspozycja pracownika na czynniki szkodliwe dla zdrowia, odszkodowania wypłacane z tytułu uszczerbku na zdrowiu.
 1. Priorytetyzacja bezpieczeństwa pracowników, klientów, wykonawców i interesariuszy w podejmowanych działaniach biznesowych
 2. Stosowanie postanowień Polityki BHP Grupy TAURON.
 3. Zapewnianie optymalnych warunków pracy.
 4. Prowadzenie aktywnego monitorowania warunków pracy oraz poprawności jej organizacji.
 5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy.
 6. Prowadzenie szkoleń, wdrażanie i doskonalenie systemu zarządzania BHP.
2. Ryzyko pandemii Ryzyko związane z utrzymywaniem się stanu pandemii powodującym zakłócenia w systemie gospodarczym i administracyjnym w kraju oraz wywołującym istotne zmiany w otoczeniu rynkowym, wpływającym na warunki funkcjonowania spółek Grupy TAURON. Przyrost zachorowań oddziałuje na ograniczenie aktywności gospodarczej wpływając na poziom zapotrzebowania na produkty oferowane przez spółki Grupy TAURON w tym w szczególności wolumeny dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.
 1. Monitoring stanu zagrożenia epidemiologicznego w Grupie TAURON.
 2. Gromadzenie informacji
  o zagrożeniach oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników spółek Grupy TAURON.
 3. Opracowywanie i rekomendowanie rozwiązań zmierzających do obniżenia poziomu zagrożenia dla zasobów Grupy TAURON.
 4. Bieżące monitorowanie ryzyka dostępności pracowników i usług świadczonych przez spółki Grupy TAURON.
 5. Rekomendowanie rozwiązań zmierzających do ograniczenia skutków materializacji zagrożenia dla zasobów Grupy TAURON.
 6. Przygotowywanie i opiniowanie treści komunikatów rozpowszechnianych na poziomie Grupy TAURON
  i TAURON Polska Energia S.A.
 7. Stosowanie testów przesiewowych.
 8. Przygotowywanie planów awaryjnych na wypadek utraty kluczowych pracowników Grupy.
 9. Opracowanie rezerwowych planów utrzymania ciągłości działania.
 10. Analiza i w razie potrzeby wprowadzenie dodatkowych wytycznych w zakresie podejmowania ryzyka kredytowego
  i rozszerzenie zakresu badania kondycji finansowej klientów.
 11. Analiza i w razie potrzeby wprowadzenie mechanizmu monitoringu i limitowania wydatków.

Wyniki wyszukiwania