42. Rezerwy na świadczenia pracownicze

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zgodnie z zakładowymi systemami wynagradzania pracownicy spółek Grupy mają prawo do następujących świadczeń po okresie zatrudnienia:

  • odpraw emerytalno-rentowych – wypłacanych jednorazowo, w momencie przejścia na emeryturę lub rentę,
  • odpraw pośmiertnych,
  • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Powyższe rezerwy stanowią program określonych świadczeń po okresie zatrudnienia.

Pracownicy spółek Grupy są również uprawnieni do nagród jubileuszowych, które są wypłacane po przepracowaniu określonej liczby lat.

Wartość bieżąca rezerw na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz rezerw na nagrody jubileuszowe na każdy dzień bilansowy jest obliczana przez niezależnego aktuariusza przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Rezerwy obliczane są metodą indywidualną, dla każdego pracownika osobno. Naliczone zobowiązania są równe zdyskontowanym płatnościom, które w przyszłości zostaną dokonane, z uwzględnieniem rotacji zatrudnienia i dotyczą okresu do dnia bilansowego. Informacje demograficzne oraz informacje o rotacji zatrudnienia oparte są o dane historyczne.

Zyski i straty aktuarialne z wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia ujmowane są w całości w pozostałych całkowitych dochodach (skumulowana kwota ujmowana jest w zyskach zatrzymanych), natomiast zyski i straty aktuarialne od nagród jubileuszowych odnoszone są do wyniku finansowego.

Pozostałe zwiększenia i zmniejszenia stanu rezerw ujmowane są w kosztach operacyjnych w przypadku pracowników, pozostałych kosztach/przychodach operacyjnych w przypadku emerytów i rencistów oraz w ciężar kosztów finansowych w części dotyczącej odsetek stanowiących rozwinięcie dyskonta rezerw.

Zgodnie z MSR 19 Świadczenia pracownicze Grupa ujmuje również rezerwy na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy w następstwie programów dobrowolnych odejść. Wycena świadczeń opiera się na przewidywanej liczbie pracowników, którzy przyjmą propozycję rozwiązania stosunku pracy oraz oszacowanej wartości odprawy

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe zostały oszacowane przy wykorzystaniu metod aktuarialnych. Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzień bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są następujące:

31 grudnia 2022 roku 31 grudnia 2021 roku
Stopa dyskontowa (%) 6,73% 3,60%
Przewidywany długoterminowy wskaźnik inflacji (%) 2,50% 2,50%
Wskaźnik rotacji pracowników (%) 0,5% – 11,0% 0,99% – 8,60%
Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 12,5% w 2023, 4,2% w 2024, 2,5% w kolejnych latach 5,8% w 2022, 3,6% w 2023, 2,5% w kolejnych latach
Przewidywana stopa wzrostu wartości odpisu na ZFŚS (%) 4,80% 3,50%
Pozostały średni okres zatrudnienia 7,71 – 20,21 11,93 – 20,92

Stan na 31 grudnia 2022 Stan na 31 grudnia 2021
Rezerwa na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe 572 874
Rezerwa na świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz pozostałe rezerwy pracownicze 14 19
Razem 586 893
Długoterminowe 494 789
Krótkoterminowe 92 104

 

Rezerwy na świadczenia pracownicze po okresie zatrudnienia oraz na nagrody jubileuszowe

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021

Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne

ZFŚS Nagrody jubileuszowe Rezerwy razem

Rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe i podobne

ZFŚS Nagrody jubileuszowe Rezerwy razem
Bilans otwarcia 352 118 404 874 403 172 459 1 034
Koszty bieżącego zatrudnienia 22 3 28 53 28 7 34 69
Zyski i straty aktuarialne, w tym: (52) (30) (76) (158) (59) (59) (47) (165)
powstałe na skutek zmian założeń finansowych (45) (23) (41) (109) (67) (55) (59) (181)
powstałe na skutek zmian założeń demograficznych (1) (11) 6 (6) 1 4 5
powstałe na skutek innych zmian (6) 4 (41) (43) 8 (5) 8 11
Wypłacone świadczenia (25) (6) (46) (77) (24) (4) (47) (75)
Koszty odsetek 15 5 17 37 4 2 5 11
Reklasyfikacja do zobowiązań związanych z aktywami do zbycia (60) (2) (95) (157)
Bilans zamknięcia 252 88 232 572 352 118 404 874
Długoterminowe 208 83 198 489 309 114 358 781
Krótkoterminowe 44 5 34 83 43 4 46 93

 

Analiza wrażliwości

Tytuł rezerwy Wartość bilansowa na dzień Stopa dyskontowa Planowane wzrosty podstaw
-1,0 p.p. +1,0 p.p. -1,0 p.p. +1,0 p.p.
saldo odchylenie saldo odchylenie saldo odchylenie saldo odchylenie
Odprawy emerytalne, rentowe i pośmiertne 252 268 16 236 (16) 239 (13) 265 13
Koszty odpisu na ZFŚS 88 100 12 78 (10) 77 (11) 101 13
Nagrody jubileuszowe 232 244 12 219 (13) 220 (12) 243 11
Razem 572 612 40 533 (39) 536 (36) 609 37
wpływ na wynik finansowy (12) 13 12 (11)
wpływ na pozostałe całkowite dochody (28) 26 24 (26)

 

Podziału rezerw na długo i krótkoterminowe Grupa dokonuje na podstawie szacunków dotyczących rozkładu wypłat w czasie przygotowanego przy pomocy technik aktuarialnych.

Okresy zapadalności rezerw na świadczenia pracownicze

Rok Odprawy emerytalne, rentowe i podobne ZFŚS

Nagrody jubileuszowe

Razem rezerwy

2023 44 5 34 83
2024 19 5 27 51
2025 19 5 24 48
2026 19 4 21 44
2027 18 4 19 41
Pozostałe lata 133 65 107 305
Razem 252 88 232 572

Wyniki wyszukiwania