43. Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych

Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych dotyczy zakładów górniczych, w odniesieniu do których istnieje obowiązek likwidacji i przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu eksploatacji.

Rezerwa ustalana jest w oparciu o szacunki przyszłych kosztów likwidacji i przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu eksploatacji opracowywane przez niezależnych ekspertów z uwzględnieniem dyskonta oraz salda tworzonego zgodnie z odrębnymi przepisami Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych. Podstawą szacowania wielkości rezerwy są opracowania sporządzone w oparciu o prognozy eksploatacji złoża (dla obiektów górniczych) oraz analizy technologiczno-ekonomiczne.

W odniesieniu do kopalń węgla kamiennego rezerwa ujmowana jest drugostronnie zgodnie z MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe jako składnik wartości środków trwałych zakładu górniczego, a zmiany szacunków ujmowane są zgodnie z interpretacją KIMSF 1 Zmiany istniejących zobowiązań z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji i zobowiązań o podobnym charakterze, tj. jako korekty salda rezerwy oraz skapitalizowanych przyszłych kosztów likwidacji zakładów górniczych. Odwracanie dyskonta ujmowane jest w wyniku finansowym.

Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych

Grupa tworzy rezerwę na szacunkowe koszty demontażu, w tym w odniesieniu do farm wiatrowych i fotowoltaicznych, w oparciu o szacunki przyszłych kosztów likwidacji opracowywane przez niezależnych ekspertów z uwzględnieniem dyskonta, ale także na likwidację środków trwałych i koszty przeprowadzenia rekultywacji miejsca, w którym środki trwałe się znajdowały, w przypadku, gdy istnieje zobowiązanie wynikające z nabycia lub używania składników rzeczowego majątku trwałego.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa szacuje wysokość tworzonych rezerw w oparciu o przyjęte założenia, metodologię i sposób kalkulacji właściwy dla danego tytułu rezerw, oceniając prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz określając wiarygodny poziom kwoty niezbędnej do spełnienia obowiązku. Grupa tworzy rezerwy, gdy prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest większe niż 50%.

Szacując poziom rezerw na dzień 31 grudnia 2022 roku, Grupa przyjęła szacunek stopy dyskontowej na poziomie 6,73% oraz przewidywany wskaźnik inflacji na poziomie 12,5 % w 2023 roku, 4,2 % w 2024 roku oraz od roku 2025 na poziomie przewidywanego długoterminowego wskaźnika inflacji w wysokości 2,5%.

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych Rezerwy razem Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych Rezerwa na koszty rekultywacji i demontażu oraz likwidację środków trwałych Rezerwy razem
Bilans otwarcia  257 145  402 375  208 583

Odwrócenie dyskonta

 8  6 14 5 2  7
Zmiana stopy dyskontowej (114) (34)  (148)  (123)  (42)  (165)
Utworzenie/(rozwiązanie) netto 26 26 (17) (17)
Wykorzystanie (4) (4) (6) (6)
Reklasyfikacja do zobowiązań związanych z aktywami do zbycia (147) (147)
Bilans zamknięcia 4 139 143 257 145 402
Długoterminowe 4 123 127 257 129 386
Krótkoterminowe 16 16 16 16
Część długoterminowa pozostałych rezerw 30 50
Razem 157 436

Wyniki wyszukiwania