43.1. Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych

Rezerwa na dzień bilansowy tworzona jest w odniesieniu do odkrywkowego zakładu górniczego w Kopalni Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. na bazie szacunku przewidywanych kosztów likwidacji obiektów i przywrócenia stanu pierwotnego terenu po zakończeniu eksploatacji. W ramach rezerwy na koszty likwidacji zakładów górniczych ujmowane jest saldo Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych („FLZG”), który tworzony jest przez Kopalnię Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. w określonym stosunku procentowym w odniesieniu do opłaty eksploatacyjnej, poprzez przekazanie środków pieniężnych w wysokości równowartości odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy. Na dzień 31 grudnia 2022 roku saldo rezerwy dotyczące spółki Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o. wynosiło 4 mln PLN.

W dniu 31 grudnia 2022 roku Grupa TAURON utraciła kontrolę nad spółką zależną TAURON Wydobycie S.A. w wyniku transakcji zbycia 100% akcji TAURON Wydobycie S.A., co zostało opisane szerzej w nocie 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W związku z powyższym, mając na uwadze, że w wyniku sprzedaży akcji TAURON Wydobycie S.A. na Grupie nie ciąży już obowiązek likwidacji zakładów górniczych należących do TAURON Wydobycie S.A. Grupa nie rozpoznaje na dzień bilansowy rezerw na obowiązek likwidacji powyższych zakładów górniczych. Po spełnieniu warunków wynikających z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Grupa reklasyfikowała aktywa finansowe Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych w kwocie 58 mln PLN oraz rezerwę na koszty likwidacji zakładów górniczych w kwocie 147 mln PLN do grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży.

Tabele poniżej przedstawiają kwotę odpisu na FLZG, stan aktywów FLZG oraz saldo zobowiązań z tytułu przyszłych kosztów likwidacji obiektów zakładów górniczych.

 

Aktywa finansowe Funduszu Likwidacji Zakładów Górniczych

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Stan środków na 1 stycznia 56 53
Odprowadzone środki 5 6
Odsetki 2
Wykorzystanie (2) (3)
Reklasyfikacja do zobowiązań związanych z aktywami do zbycia (58)
Stan środków na 31 grudnia 3 56
Odpisy na FLZG w okresie (5)

 

Rezerwa na koszty likwidacji zakładów górniczych

Stan na 31 grudnia 2022

Stan na 31 grudnia 2021

Fundusz Likwidacji Zakładów Górniczych 3 60
Nadwyżka zdyskontowanych szacowanych kosztów likwidacji 1 197
Razem 4 257

Wyniki wyszukiwania