41.4. Zobowiązanie z tytułu leasingu

Zobowiązanie z tytułu leasingu Grupy dotyczy przede wszystkim prawa wieczystego użytkowania gruntu, umów za zajęcie pasa drogowego, umów najmu i dzierżawy gruntów, służebności przesyłu oraz najmu pomieszczeń biurowych i magazynowych.

Stan na 31 grudnia 2022

Stan na 31 grudnia 2021

do 1 roku 106 136
od 1 do 5 lat 363 355
od 5 do 10 lat 401 367
od 10 do 20 lat 711 650
powyżej 20 lat 775 907
Wartość niezdyskontowana opłat leasingowych 2 356 2 415
Dyskonto (1 101) (1 180)
Wartość bieżąca opłat leasingowych 1 255 1 235
Umowy leasingu niespełniające warunków uznania za leasing finansowy zgodnie z definicją zawartą w umowach finansowania 1 255 1 235

Wyniki wyszukiwania