22. Działalność zaniechana

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Jako działalność zaniechaną Grupa prezentuje wyniki i przepływy środków pieniężnych grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży lub która została zbyta, jeśli grupa ta spełnia następujące warunki:

  • stanowi odrębną, ważną dziedzinę działalności lub geograficzny obszar działalności,
  • jest częścią pojedynczego, skoordynowanego planu zbycia odrębnej, ważnej dziedziny działalności lub geograficznego obszaru działalności, lub
  • jest jednostką zależną nabytą wyłącznie z zamiarem jej odsprzedaży.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa ujmuje odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w momencie początkowego lub późniejszego przeszacowania składnika aktywów (lub grupy do zbycia) do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Grupa dokonała oszacowania wartości godziwej grupy do zbycia, o czym szerzej poniżej.

Grupa szacuje, że transakcje zawierane przez Grupę ze spółką zależną, której działalność klasyfikowana jest jako działalność zaniechana, dokonywane w ramach podstawowej działalności operacyjnej będą kontynuowane po zbyciu spółki zależnej. W związku z tym, przychody i koszty spółek Grupy wynikające z transakcji z grupą do zbycia prezentowane są w ramach wyniku z działalności kontynuowanej, z odpowiednią korektą konsolidacyjną ujętą w ramach działalności zaniechanej. Pozostałe przychody i koszty, w tym finansowe wynikające z transakcji Grupy z działalnością zaniechaną w ocenie Grupy nie będą kontynuowane.

Działalność zaniechaną stanowi działalność spółki klasyfikowana dotychczas w ramach segmentu Wydobycie, co związane jest ze zbyciem przez Spółkę 100% udziałów w TAURON Wydobycie S.A. i w konsekwencji utratą kontroli przez Grupę TAURON nad TAURON Wydobycie S.A., co zostało opisane szerzej w nocie 3 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Segment Wydobycie Korekty konsolidacyjne/ Odpis do wartości godziwej Działalność zaniechana Segment Wydobycie Korekty konsolidacyjne Działalność zaniechana
Przychody ze sprzedaży 2 680 (1 650) 1 030 1 467 (1 017) 450
Koszt sprzedanych towarów, produktów, materiałów i usług (1 867) 1 630 (237) (1 686) 991 (695)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży z działalności zaniechanej 813 (20) 793 (219) (26) (245)
Koszty sprzedaży (110) 13 (97) (86) 9 (77)
Koszty ogólnego zarządu (206) 25 (181) (177) 32 (145)
Pozostałe przychody i koszty operacyjne (7) 2 (5) 24 (1) 23
Odpis z tytułu przeszacowania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży (460) (460)
Zysk (strata) operacyjna z działalności zaniechanej 490 (440) 50 (458) 14 (444)
Przychody i koszty finansowe (347) 320 (27) (375) 369 (6)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem na działalności zaniechanej 143 (120) 23 (833) 383 (450)
Podatek dochodowy 52 52 3 3
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 195 (120) 75 (830) 383 (447)
Zyski aktuarialne 22 22 14 14
Podatek dochodowy (4) (4) (3) (3)
Pozostałe całkowite dochody z działalności zaniechanej nie podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy 18 18 11 11
Łączne całkowite dochody z działalności zaniechanej 213 (120) 93 (819) 383 (436)
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 195 (120) 75 (830) 383 (447)
Całkowity dochód z działalności zaniechanej przypadający:
Akcjonariuszom jednostki dominującej 213 (120) 93 (819) 383 (436)
Zysk (strata) na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w złotych):
z zysku (straty) netto z działalności zaniechanej za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,04 (0,26)

Po spełnieniu w dniu 4 listopada 2022 roku warunku zawieszającego zawartego w warunkowej umowie sprzedaży akcji spółki TAURON Wydobycie S.A. dotyczącego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego TAURON Wydobycie S.A., w celu spłaty zadłużenia TAURON Wydobycie S.A. wobec Spółki, Spółka oceniła, że w stosunku do działalności TAURON Wydobycie S.A. zostały spełnione wynikające z MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana warunki w zakresie klasyfikacji jej działalności jako zaniechanej oraz aktywów i zobowiązań spółki TAURON Wydobycie S.A. jako grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży.

Ponadto Grupa na dzień ujęcia aktywów netto TAURON Wydobycie S.A. do grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży, dokonała jej wyceny do wartości godziwej. Wartość godziwa została oszacowana na poziomie 0 PLN. Cena transakcji na poziomie 1 PLN została ustalona w następstwie wyceny akcji TAURON Wydobycie S.A. przeprowadzonej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych opartych na długoterminowych projekcjach finansowych obejmujących lata 2022-2049 przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. W związku z faktem, iż wartość godziwa grupy do zbycia była niższa niż jej dotychczasowa wartość księgowa, Grupa ujęła odpis aktualizujący z tytułu przeszacowania grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży do wartości godziwej. Łączny koszt odpisu aktywów netto grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczona do sprzedaży do wartości godziwej wynoszący 460 mln PLN pomniejszył wartość niefinansowych aktywów trwałych w ramach grupy do zbycia zaklasyfikowanej jako przeznaczone do sprzedaży.

Wynik na utracie kontroli nad spółką TAURON Wydobycie S.A. wyniósł 1 PLN i był równy cenie sprzedaży. Aktywa netto zbywanej spółki, z uwzględnieniem ujęcia odpisu niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 460 mln PLN, na dzień utraty kontroli, tj. 31 grudnia 2022 roku wynoszące 0 PLN przedstawia poniższa tabela.

Stan na
31 grudnia 2022
Rzeczowe aktywa trwałe 391
Należności od odbiorców 336
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 216
Zapasy 94
Prawa do użytkowania aktywów 67
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 55
Pozostałe aktywa 107
Aktywa razem 1 266
Zobowiązania wobec dostawców 259
Rozliczenia międzyokresowe i dotacje rządowe 220
Zobowiązania z tytułu podatków i opłat 196
Rezerwy na świadczenia pracownicze 155
Rezerwy na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałe 176
Zobowiązania inwestycyjne 92
Zobowiązania z tytułu umów leasingu 78
Pozostałe zobowiązania 90
Zobowiązania razem 1 266
Aktywa netto

 

 

Wyniki wyszukiwania