21.2. Uzgodnienie efektywnej stawki podatkowej

Rok zakończony
31 grudnia 2022
Rok zakończony
31 grudnia 2021
(dane przekształcone)
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej 110 1 125
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 23 (450)
Podatek według ustawowej stawki podatkowej obowiązującej w Polsce, wynoszącej 19% (25) (128)
Korekty dotyczące podatku dochodowego z lat ubiegłych 13 (34)
Podatkowy efekt transkacji reorganizacyjnych Grupy TAURON (12)
Odpis grupy do zbycia do wartości godziwej (87)
Przychody i koszty trwale niepodatkowe (81) (7)
Zmiany szacunku w podatku odroczonym (101) (151)
Pozostałe 26 30
Podatek według efektywnej stawki podatkowej wynoszącej 201% (2021: 43%) (267) (290)
Podatek dochodowy (obciążenie) wykazany w wyniku finansowym, w tym: (267) (290)
dotyczący działalności kontynuowanej (319) (293)
dotyczący działalności zaniechanej 52 3

Wyniki wyszukiwania