39.4. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

Rok zakończony 31 grudnia 2021

Rok zakończony 31 grudnia 2021

Bilans otwarcia 299 (68)
Zmiana wyceny instrumentów zabezpieczających 187 455
Podatek odroczony (36) (88)
Bilans zamknięcia 450 299

 

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających wynika z wyceny instrumentów Interest Rate Swap (IRS) zabezpieczających ryzyko stopy procentowej z tytułu zadłużenia, co zostało szerzej opisane w nocie 31 skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Dla zawartych transakcji zabezpieczających Grupa stosuje rachunkowość zabezpieczeń.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w kapitale z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających Grupa rozpoznała kwotę 450 mln PLN. Kwota ta stanowi aktywo z tytułu wyceny instrumentów IRS na dzień bilansowy w kwocie 592 mln PLN, skorygowane o część wyceny dotyczącą naliczonych na dzień bilansowy odsetek z tytułu zadłużenia z uwzględnieniem podatku odroczonego.

Wzrost wartości kapitału z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku wynika ze wzrostu dodatniej wyceny instrumentów IRS, co jest związane w głównej mierze ze wzrostem poziomu rynkowych stóp procentowych.

 

Wyniki wyszukiwania