39.3. Kapitał zapasowy

Stan na 31 grudnia 2022 Stan na 31 grudnia 2021
Kwoty z podziału wyników lat ubiegłych 3 009 2 749
Razem kapitał zapasowy 3 009 2 749

Zwiększenie wartości kapitału zapasowego w roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku wynika z podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021 w wysokości 260 mln PLN.

 

Kapitał zapasowy Spółki do wysokości jednej trzeciej wysokości kapitału podstawowego Spółki, tj. do kwoty 2 921 mln PLN, może zostać użyty jedynie na pokrycie straty.

 

Wyniki wyszukiwania