29. Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Wspólne ustalenia umowne Grupy zaklasyfikowane jako wspólne przedsięwzięcia są ujmowane metodą praw własności.

Przy zastosowaniu metody praw własności, wartość początkową inwestycji w cenie nabycia zwiększa się lub zmniejsza o udział w zyskach/stratach oraz udział w pozostałych całkowitych dochodach wspólnego przedsięwzięcia od dnia przejęcia (ujmowany odpowiednio w wyniku finansowym lub w pozostałych całkowitych dochodach Grupy). Wypłaty z zysku wypracowanego przez wspólne przedsięwzięcie, pomniejszają wartość bilansową inwestycji. Jeżeli udział Grupy w stratach wspólnego przedsięwzięcia jest równy lub wyższy od jej udziału we wspólnym przedsięwzięciu, Grupa zaprzestaje ujmowania swojego udziału w dalszych stratach.

W sytuacji gdy Grupa wnosi lub sprzedaje aktywa wspólnemu przedsięwzięciu, które zatrzymuje te aktywa, Grupa ujmuje tylko tę część zysku lub straty, która przypada na udziały innych inwestorów we wspólnym przedsięwzięciu, chyba że wniesienie lub sprzedaż aktywów wskazuje na spadek możliwej do uzyskania wartości netto aktywów obrotowych lub na wystąpienie utraty wartości. W przypadku, gdy Grupa nabywa aktywa od wspólnego przedsięwzięcia, nie ujmuje ona przypadającej na nią części zysków z tytułu tej transakcji do czasu odsprzedania tych aktywów niezależnemu podmiotowi trzeciemu.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa określa rodzaj wspólnego ustalenia umownego, którego jest stroną, w zależności od praw i obowiązków stron tego ustalenia. Na podstawie analizy praw i obowiązków Grupa ocenia, że posiada współkontrolę nad wspólnymi ustaleniami umownymi, mając prawo do aktywów netto. W konsekwencji udziały w Grupie Kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. oraz w Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. klasyfikowane są jako wspólne przedsięwzięcia.

Utrata wartości

Udział we wspólnych przedsięwzięciach testowany jest na utratę wartości w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na możliwość wystąpienia utraty lub odwrócenia uprzednio ujętego odpisu.

Stan na 31 grudnia 2022
lub za rok zakończony 31 grudnia 2022

Stan na 31 grudnia 2021
lub za rok zakończony 31 grudnia 2021

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. 2

Razem Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.1

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. 2

Razem
Aktywa trwałe (długoterminowe) 1 719 1 909 3 628 1 772 2 033 3 805
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe), w tym: 512 1 982 2 494 571 1 428 1 999
środki pieniężne i ich ekwiwalenty 81 113 194 24 251 275
Zobowiązania długoterminowe (-), w tym: (2 015) (543) (2 558) (1 866) (672) (2 538)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (2 010) (408) (2 418) (1 797) (577) (2 374)
Zobowiązania krótkoterminowe (-), w tym: (727) (1 903) (2 630) (1 047) (1 514) (2 561)
zobowiązania z tytułu zadłużenia (109) (190) (299) (108) (185) (293)
Razem aktywa netto (511) 1 445 934 (570) 1 275 705
Udział w aktywach netto (50%) (256) 723 467 (285) 638 353
Udziały i akcje we wspólnych przedsięwzięciach 682 682 597 597
Przychody ze sprzedaży 2 553 4 823 7 376 1 004 2 779 3 783
Zysk (strata) netto, w tym: 60 255 315 951 64 1 015
Amortyzacja (65) (201) (266) (32) (194) (226)
Przychody z tytułu odsetek 1 8 9 3 3
Koszty z tytułu odsetek (154) (61) (215) (105) (21) (126)
Podatek dochodowy (59) (59) (14) (14)
Rozpoznany udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć 128 128 32 32
1W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zaprezentowane zostały niezatwierdzone dane spółki Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A., dostępne na dzień zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego do publikacji.
2 Zaprezentowane informacje dotyczą grupy kapitałowej TAMEH HOLDING Sp. z o.o. Wartość posiadanego udziału w TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest różna od wartości aktywów netto przypadających Grupie, ze względu na fakt, iż cena nabycia udziałów TAMEH HOLDING Sp. z o.o. została skalkulowana przy uwzględnieniu wartości godziwej udziału wnoszonego do wspólnego przedsięwzięcia przez spółki Grupy ArcelorMittal.

 

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.

Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. jest spółką celową utworzoną w 2010 roku z inicjatywy TAURON Polska Energia S.A. oraz PGNiG S.A., poprzez którą partnerzy zrealizowali inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli opalanego gazem ziemnym o mocy elektrycznej brutto 450 MWe i mocy cieplnej netto 240 MWt. W dniu
30 września 2020 roku Elektrociepłownia Stalowa Wola została oddana do eksploatacji.

TAURON Polska Energia S.A. posiada pośredni udział na poziomie 50% w kapitale spółki i w organie stanowiącym wykonywany poprzez TAURON Inwestycje Sp. z o.o. W związku z faktem, iż w trakcie 2015 roku, dotychczasowy udział w stratach wspólnego przedsięwzięcia oraz korekta wyników z transakcji pomiędzy spółkami Grupy a wspólnym przedsięwzięciem przewyższyły wartość posiadanych udziałów we wspólnym przedsięwzięciu, Spółka zaprzestała ujmowania udziału w dalszych stratach wspólnego przedsięwzięcia.

Dodatkowo, Spółka posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wartości bilansowej 206 mln PLN, o czym szerzej w nocie 30 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Realizacja ugody pomiędzy Abener Energia S.A. a Elektrociepłownią Stalowa Wola S.A.

W dniu 31 grudnia 2021 roku Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A. (zamawiający) („ECSW”) i Abener Energia S.A. (generalny wykonawca) („Abener”) podpisały ugodę, celem określenia zasad, na jakich ECSW oraz Abener dokonają wzajemnych rozliczeń wynikających z wszelkich sporów sądowych i arbitrażowych toczących się pomiędzy stronami i wynikających z odstąpienia przez ECSW od kontraktu zawartego na budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Na podstawie ugody ECSW zapłaciła na rzecz Abener kwotę 93 mln EUR (na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie z powództwa Abener przeciwko ECSW i innych rozliczeń), z czego kwota 32 mln EUR uregulowana została w postaci uwolnienia środków zdeponowanych wcześniej na rachunku powierniczym z tytułu wygranego przez ECSW w 2017 roku procesu z gwarantem należytego wykonania umowy z Abener. Wraz z wejściem w życie warunków przewidzianych w ugodzie strony zobowiązały się umorzyć wszelkie trwające między nimi postępowania sądowe oraz arbitrażowe i potwierdziły brak jakichkolwiek dalszych lub przyszłych roszczeń wynikających z kontraktu. Warunki ugody zostały spełnione, w związku z czym wszystkie postępowania sądowe i arbitrażowe pomiędzy ECSW i Abener zostały najpierw zawieszone na zgodny wniosek stron, a następnie w dniach 9 i 10 marca 2022 roku strony złożyły wnioski o podjęcie zawieszonych postępowań, cofnięcie powództw i skargi kasacyjnej oraz o umorzenie wszystkich postępowań. W konsekwencji, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wydał w dniu 14 marca 2022 roku postanowienie o umorzeniu postępowania z powództwa Abener przeciwko ECSW, a w dniu 21 marca 2022 roku postanowienie o umorzeniu postępowania z powództwa ECSW przeciwko Abener. Postanowieniem z dnia 2 czerwca 2022 roku Sąd Najwyższy umorzył postępowanie kasacyjne dotyczące skargi kasacyjnej wniesionej przez ECSW w 2020 roku.

Kontrakt zawarty pomiędzy ECSW a Abener nie zawiera regulacji zobowiązujących Spółkę do zapłaty w jakiejkolwiek formie za ECSW wynagrodzenia na rzecz Abener.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. i spółki zależne

W 2014 roku została zawarta umowa wspólników pomiędzy Grupą TAURON i Grupą ArcelorMittal w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o., która odpowiada za zadania inwestycyjne i operacyjne w obszarze energetyki przemysłowej. Umowa została zawarta na okres 15 lat z możliwością jej przedłużenia. Obie grupy kapitałowe posiadają w spółce TAMEH HOLDING Sp. z o.o. po 50% udziałów.

TAMEH HOLDING Sp. z o.o. jest właścicielem 100% udziałów w TAMEH POLSKA Sp. z o.o., którą utworzyły wniesione aportem przez Grupę TAURON: Zakład Wytwarzania Nowa oraz Elektrownia Blachownia, a także wniesiona przez Grupę ArcelorMittal – Elektrociepłownia w Krakowie. Ponadto, TAMEH HOLDING Sp. z o.o. posiada 100% udziałów w TAMEH Czech s.r.o., którą tworzy Elektrociepłownia w Ostrawie.

W dniu 18 lipca 2022 roku Zgromadzenie Wspólników TAMEH HOLDING Sp. z o.o. zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 69 mln PLN na wypłatę dywidendy dla udziałowców. W dniu 22 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAMEH HOLDING Sp. z o.o. postanowiło wypłacić z zysków zatrzymanych udziałowcom dodatkową dywidendę w kwocie 45 mln PLN. Udział Grupy we wspólnym przedsięwzięciu TAMEH HOLDING Sp. z o.o. został pomniejszony o wartość dywidendy przypadającej dla Grupy w kwocie 57 mln PLN.

 

Wyniki wyszukiwania