53. Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności nadpłaty otrzymane od klientów oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Stan na
31 grudnia 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Wpłaty kontrahentów dotyczące przyszłych okresów 821 568
Nadpłaty od klientów 484 392
Przedpłaty na poczet opłaty przyłączeniowej 226 107
Pozostałe 111 69
Pozostałe zobowiązania niefinansowe krótkoterminowe, w tym: 22 2
Odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen 21
Razem 843 570

Rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny („Fundusz”) związane są z ujęciem przez spółki Grupy, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, kosztów przekazania środków na Fundusz za rok 2022, co zostało opisane szerzej w nocie 12 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania