49. Zobowiązania inwestycyjne

Segment operacyjny Stan na
31 grudnia 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Wydobycie 30
Wytwarzanie 107 110
Odnawialne źródła energii 31 19
Dystrybucja 389 345
Sprzedaż i Pozostałe 180 112
Razem 707 616

Zobowiązania inwestycyjne długoterminowe zostały zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w ramach pozostałych zobowiązań finansowych. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązanie z tego tytułu wynosiło 60 mln PLN (na dzień 31 grudnia 2021 roku zobowiązanie z tego tytułu nie wystąpiło).

Zobowiązania do poniesienia nakładów inwestycyjnych

Na dzień 31 grudnia 2022 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa zobowiązała się ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i aktywa niematerialne odpowiednio w wysokości 4 551 mln PLN oraz 2 844 mln PLN, z czego największe pozycje przedstawiono w poniższej tabeli.

Segment operacyjny Przedmiot umowy / nazwa projektu inwestycyjnego Stan na
31 grudnia 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Dystrybucja Budowa nowych przyłączy 2 039 1 342
Modernizacja i odtworzenie istniejących sieci 610 556
Odnawialne źródła energii Budowa farm wiatrowych 947 82
Budowa farmy fotowoltaicznej 233
Wytwarzanie Rozbudowa źródeł ciepła o nowe moce 88 141
Budowa Bloku 910 MW w Jaworznie i prace dodatkowe 44 166

Wyniki wyszukiwania