48. Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów niekontrolujących

W dniu 22 marca 2022 roku Spółka dokonała terminowej spłaty całości zobowiązania wobec Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowego FIZAN („Fundusz PFR”) z tytułu nabycia udziałów w spółce zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., w kwocie 1 061 mln PLN.

Zobowiązanie wynikało z zawartej w dniu 22 grudnia 2021 roku pomiędzy Spółką a Funduszem PFR umowy, na mocy której Spółka nabyła 176 000 udziałów w spółce zależnej Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. reprezentujących 13,71% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. za kwotę
1 061 mln PLN. Przeniesienie tytułu do udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia umowy. Po dokonaniu transakcji Spółka posiadała 100% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.

Z chwilą zapłaty ceny sprzedaży umowa wspólników oraz umowa inwestycyjna, zawarte w 2018 roku pomiędzy Spółką, Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. oraz Funduszem PFR, określające warunki inwestycji kapitałowej Funduszu PFR w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. uległy rozwiązaniu.

 

Wyniki wyszukiwania