47. Zobowiązania wobec dostawców

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Grupa stosuje uproszczone metody wyceny zobowiązań finansowych, które zwykle wyceniane są według zamortyzowanego kosztu, jeżeli nie spowoduje to zniekształcenia informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, w szczególności w przypadku, gdy okres do momentu uregulowania zobowiązania nie jest długi. Zobowiązania, w odniesieniu do których stosowane są uproszczenia, wyceniane są w momencie początkowego ujęcia i w okresie późniejszym, w tym na koniec okresu sprawozdawczego, w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wobec dostawców, zobowiązania inwestycyjne (nota 49) oraz wybrane pozostałe zobowiązania finansowe (nota 52) wyceniane są więc w kwocie wymagającej zapłaty, ze względu na nieistotny wpływ dyskonta.

Segment operacyjny

Stan na 31 grudnia 2022

Stan na 31 grudnia 2021

Wydobycie 164
Wytwarzanie 728 168
Odnawialne źródła energii 26 14
Dystrybucja, w tym: 419 409
wobec spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 343 331
Sprzedaż 983 389
Pozostałe 90 98
Razem 2 246 1 242

Wyniki wyszukiwania