46.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Stan na 31 grudnia 2022

Stan na 31 grudnia 2021

Rozliczenia międzyokresowe z tytułu premii 66 60
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu niewykorzystanych urlopów 32 35
Opłaty z tytułu ochrony środowiska 17 26
Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów 23 22
Razem 138 143
Długoterminowe 1
Krótkoterminowe 138 142

Wyniki wyszukiwania