39.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Seria/emisja

Rodzaj akcji Liczba akcji Wartość nominalna akcji (w PLN) Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału
AA na okaziciela 1 589 438 762 5 7 947 gotówka/aport
BB imienne 163 110 632 5 816 aport
Razem 1 752 549 394 8 763

 

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2022 roku i na dzień 31 grudnia 2021 roku (według najlepszej wiedzy Spółki)

Akcjonariusz Liczba akcji Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym (%) Udział w liczbie głosów (%)
Skarb Państwa 526 848 384 2 634 30,06% 30,06%
KGHM Polska Miedź S.A. 182 110 566 911 10,39% 10,39%
Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 88 742 929 444 5,06% 5,06%
Pozostali akcjonariusze 954 847 515 4 774 54,49% 54,49%
Razem 1 752 549 394 8 763 100% 100%

 

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość kapitału podstawowego, liczba akcji, wartość nominalna akcji oraz struktura akcjonariatu, według najlepszej wiedzy Spółki, nie uległy zmianie w porównaniu do struktury na dzień 31 grudnia 2021 roku.

 

Wyniki wyszukiwania