WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych nabywane z przeznaczeniem do sprzedaży i realizacji w krótkim terminie zysku wynikającego ze zmienności cen rynkowych wyceniane są na każdy dzień bilansowy w wartości godziwej.

Wycena rozchodu zapasów dokonywana jest metodą średniej ważonej, za wyjątkiem zapasów świadectw pochodzenia energii i praw do emisji CO2, których rozchód dokonywany jest metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO).

Zapasy Grupy obejmują głównie zapasy paliw.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Wycena zapasów wymaga oszacowania możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Jest to szacowana cena sprzedaży dokonywana w toku zwykłej działalności gospodarczej, pomniejszona o koszty wykończenia i szacowane koszty niezbędne do doprowadzenia sprzedaży do skutku. Wycena zapasu uprawnień do emisji CO2 opisanych powyżej w wartości godziwej opiera się na cenach notowanych na aktywnym rynku.

Stan na 31 grudnia 2022 Stan na 31 grudnia 2021
Wartość brutto
Węgiel 841 338
Prawa do emisji CO2 2
Pozostałe zapasy 292 216
Razem 1 135 554
Odpis do wartości netto możliwej do uzyskania
Pozostałe zapasy (17) (11)
Razem (17) (11)
Wartość godziwa
Prawa do emisji CO2 2
Wartość netto możliwa do uzyskania
Węgiel 841 338
Pozostałe zapasy 275 205
Razem 1 118 543

Wyniki wyszukiwania