34. Odroczony podatek dochodowy

Stan na 31 grudnia 2022

Stan na 31 grudnia 2021

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów 1 918 1 858
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu ze sprzedaży produktów i usług 684 432
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów finansowych 220 297
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością praw majątkowych pochodzenia energii 15 25
pozostałe 114 47
Razem 2 951 2 659
Aktywa z tytułu podatku odroczonego
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz praw do użytkowania aktywów 673 892
od różnicy pomiędzy podatkową a bilansową wartością aktywów i zobowiązań finansowych 505 547
od rezerw bilansowych i rozliczeń międzyokresowych 742 537
z tytułu odmiennego momentu podatkowego uznania przychodu i kosztu sprzedaży produktów i usług 667 367
straty podatkowe 104 16
nieodpłatnie otrzymana infrastruktura energetyczna i otrzymane opłaty przyłączeniowe 6 6
pozostałe 63 28
Razem 2 760 2 393
Nierozpoznane aktywa z tytułu podatku odroczonego (337) (352)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego po odpisie 2 423 2 041
Po skompensowaniu sald na poziomie spółek z Grupy Kapitałowej podatek odroczony Grupy prezentowany jest jako:
Aktywo z tytułu podatku odroczonego 672 123
Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego (1 200) (741)

Na dzień 31 grudnia 2022 roku aktywa z tytułu podatku odroczonego oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego spółek, które począwszy od 2023 roku tworzą Podatkową Grupę Kapitałową, zostały skompensowane, gdyż spółki te będą składały od 2023 roku wspólną deklarację podatkową.

Grupa ocenia na każdy dzień bilansowy realizowalność aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W wyniku przeprowadzonej na dzień bilansowy oceny nie rozpoznano aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 337 mln PLN głównie w zakresie spółek z segmentu Wytwarzanie. Nierozpoznane aktywo na dzień
31 grudnia 2021 roku dotyczyło spółki z segmentu Wydobycie, nad którą Grupa utraciła kontrolę w dniu 31 grudnia 2022 roku.

 

Zmiana stanu zobowiązania i aktywa z tytułu podatku odroczonego

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego Aktywa z tytułu podatku odroczonego
Bilans otwarcia 2 659 2 041 2 293 1 992
Zmiana stanu:
w korespondencji z wynikiem finansowym 249 418 295 87
w korespondencji z pozostałymi całkowitymi dochodami 36 (16) 71 (38)
nabycie/(zbycie) jednostek zależnych oraz pozostałe zmiany 7 (20)
Bilans zamknięcia 2 951 2 423 2 659 2 041

Wyniki wyszukiwania