33.2. Krótkoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe

Stan na 31 grudnia 2022n na

Stan na 31 grudnia 2021

Zaliczki na dostawy, w tym: 723 5
związane z dostawą węgla 716
Koszty rozliczane w czasie, w tym: 62 101
Koszty pozyskania umów i koszty rabatów 14 15
Usługi informatyczne i telekomunikacyjne 11 22
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 32 54
Pozostałe 5 6
Razem 790 112

 

W związku z wpływem wojny na Ukrainie wywołanej agresją Federacji Rosyjskiej na ograniczenie w czwartym kwartale 2022 roku podaży węgla kamiennego na rynku, co zostało opisane szerzej w nocie 63 skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Grupa, w celu mitygacji ryzyk wynikających z powyższych ograniczeń, zakontraktowała dostawy węgla na rynku krajowym oraz zagranicznym, które będą realizowane w kolejnych miesiącach. Część zakontraktowanych dostaw wymagała wniesienia zaliczek.

 

Wyniki wyszukiwania