33.1. Długoterminowe pozostałe aktywa niefinansowe

Stan na 31 grudnia 2022

Stan na 31 grudnia 2021

Zaliczki na środki trwałe w budowie oraz aktywa niematerialne, w tym: 229 115
związane z budową farm wiatrowych 210 102
Koszty pozyskania umów i koszty rabatów 7 8
Rozliczenia międzyokresowe prowizji z tytułu zadłużenia 12 5
Ubezpieczenia majątkowe i deliktowe 10 3
Pozostałe 10 28
Razem 268 159

Wyniki wyszukiwania