25. Prawa do użytkowania aktywów

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Umowę lub część umowy najmu, dzierżawy albo inną umowę lub część umowy o podobnym charakterze, na mocy której przekazuje się prawo do kontroli użytkowania składnika aktywów przez dany okres w zamian za wynagrodzenie, klasyfikuje się jako leasing. Klasyfikacji leasingu dokonuje się na dzień rozpoczęcia leasingu, w oparciu o treść ekonomiczną umowy, nie zaś o jej formę prawną.

Spółka klasyfikuje jako leasing prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz służebności, których przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii i ciepła (służebność przesyłu).

Z dniem rozpoczęcia leasingu ujmuje się składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu.

Składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wycenia się według kosztu obejmującego:

  • kwotę początkowej wyceny zobowiązania z tytułu leasingu,
  • wszelkie opłaty leasingowe zapłacone w dacie rozpoczęcia leasingu lub przed tą datą, pomniejszone o związane z leasingiem otrzymane kwoty lub pokryte przez leasingodawcę koszty (zachęty leasingowe),
  • wszelkie poniesione przez leasingobiorcę początkowe koszty bezpośrednie,
  • szacunek kosztów demontażu i usunięcia bazowego składnika aktywów, przeprowadzenia renowacji miejsca, w którym się znajdował, lub przeprowadzenia renowacji do stanu wymaganego przez warunki leasingu.

Po początkowym ujęciu składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania wyceniany jest według kosztu pomniejszonego o łączne odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości oraz skorygowanego z tytułu aktualizacji wyceny zobowiązania z tytułu leasingu. Zasady amortyzacji aktywów będących przedmiotem leasingu są spójne z zasadami stosowanymi przy amortyzacji aktywów będących własnością Grupy. Przy braku wystarczającej pewności, że Grupa uzyska tytuł własności przed końcem okresu leasingu, dany składnik aktywów umarza się przez krótszy z dwóch okresów: okres leasingu lub okres użytkowania.

Spółka nie stosuje wymogów MSSF 16 Leasing w odniesieniu do klasy aktywów w stosunku do leasingów krótkoterminowych, które w dniu rozpoczęcia mają okres leasingu nie dłuższy niż 12 miesięcy. Grupa stosuje zwolnienie ze stosowania MSSF 16 Leasing w odniesieniu do leasingów, których bazowy składnik aktywów ma wartość nieprzekraczającą 20 tysięcy złotych. Wyboru zwolnienia dla leasingów, w przypadku których bazowy składnik aktywów ma niską wartość Grupa może dokonać w odniesieniu do poszczególnych leasingów, w szczególności Grupa nie stosuje zwolnienia dla aktywów niskocennych w przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa w dacie rozpoczęcia leasingu wycenia składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania m.in. w wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe są dyskontowane z zastosowaniem stopy procentowej leasingu, jeżeli stopę tę można z łatwością ustalić. W przeciwnym razie Grupa stosuje krańcową stopę procentową, zgodnie z przyjętą do stosowania metodyką.

Grupa stosuje podejście portfelowe do leasingów o podobnych cechach, dotyczących jednolitych aktywów, wykorzystywanych w podobny sposób. Rozliczając umowy leasingu metodą portfelową, Grupa stosuje szacunki i założenia odpowiadające rozmiarowi i składowi posiadanego portfela, w tym w postaci szacunku średniego ważonego okresu trwania leasingu. Spółka stosuje podejście portfelowe w szczególności dla umów najmu, dzierżawy i innych umów spełniających kryteria uznania za leasing dotyczących pomieszczeń i gruntów dla celów montażu infrastruktury cieplnej i elektroenergetycznej.

Dla określenia okresu leasingu m.in. dla umów na czas nieokreślony Grupa dokonuje szacunku.

Rok zakończony 31 grudnia 2022 roku

Grunty Prawo użytkowania wieczystego gruntu Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Służebności przesyłu Prawa do użytkowania aktywów w przygotowaniu Prawa do użytkowania aktywów razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 618 1 200 212 112 11 150 6 2 309
Zakup bezpośredni 11 11
Rozliczenie praw do użytkowania aktywów w przygotowaniu 12 (12)
Zwiększenie z tytułu nowej umowy leasingu 48 14 23 4 89
Zwiększenie/(zmniejszenie) z tytułu zmian leasingu 11 (7) 6 3 1 14
Likwidacja (4) (1) (2) (43) (3) (53)
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia (1) (58) (6) (79) (3) (147)
Nabycie jednostki zależnej 124 4 18 5 151
Pozostałe zmiany (2) 7 2 8 15
Bilans zamknięcia 796 1 136 249 16 12 175 5 2 389
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (71) (134) (51) (66) (4) (37) (363)
Amortyzacja za okres (33) (38) (20) (23) (3) (7) (124)
Odpisy aktualizujące (1) (7) (8)
Likwidacja 2 42 2 46
Przekazanie do/z aktywów przeznaczonych do zbycia 5 1 50 1 57
Pozostałe zmiany (1) (1)
Bilans zamknięcia (102) (167) (71) (4) (5) (44) (393)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 547 1 066 161 46 7 113 6 1 946
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 694 969 178 12 7 131 5 1 996

Rok zakończony 31 grudnia 2021 roku

Grunty Prawo użytkowania wieczystego gruntu Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Służebności przesyłu Prawa do użytkowania aktywów w przygotowaniu Prawa do użytkowania aktywów razem
WARTOŚĆ BRUTTO
Bilans otwarcia 548 1 162 196 89 8 133 6 2 142
Zwiększenie z tytułu nowej umowy leasingu 66 1 13 34 5 119
Zwiększenie/(zmniejszenie) z tytułu zmian leasingu 4 27 4 9 44
Likwidacja (5) (1) (1) (20) (2) (29)
Pozostałe zmiany 5 11 17 33
Bilans zamknięcia 618 1 200 212 112 11 150 6 2 309
SKUMULOWANA AMORTYZACJA (UMORZENIE)
Bilans otwarcia (45) (92) (32) (62) (5) (30) (266)
Amortyzacja za okres (27) (33) (19) (20) (1) (6) (106)
Odpisy aktualizujące (1) (4) (1) (6)
Likwidacja 1 20 2 23
Pozostałe zmiany (8) (8)
Bilans zamknięcia (71) (134) (51) (66) (4) (37) (363)
WARTOŚĆ NETTO NA POCZĄTEK OKRESU 503 1 070 164 27 3 103 6 1 876
WARTOŚĆ NETTO NA KONIEC OKRESU 547 1 066 161 46 7 113 6 1 946

Wyniki wyszukiwania