26. Wartość firmy

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Wartość firmy wycenia się według wartości początkowej (ustalonej zgodnie z polityką rachunkowości przedstawioną w nocie 7) pomniejszonej o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Wartość firmy nie podlega amortyzacji, lecz testowana jest na utratę wartości.

Na dzień przejęcia nabyta wartość firmy jest alokowana do każdego z ośrodków wypracowujących środki pieniężne, które mogą skorzystać z synergii połączenia. Każdy ośrodek, lub zespół ośrodków, do którego została przypisana wartość firmy odpowiada najniższemu poziomowi w Grupie TAURON, na którym wartość firmy jest monitorowana na wewnętrzne potrzeby zarządcze oraz jest nie większy niż jeden segment operacyjny Grupy TAURON.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Wartość firmy podlega testowi na utratę wartości corocznie oraz na każdy dzień bilansowy, na który występują stosowne przesłanki. Test na utratę wartości w odniesieniu do wartości firmy przeprowadza się zgodnie z zasadami rachunkowości przedstawionymi w nocie 14.

Segment operacyjny Stan na
31 grudnia 2022
Stan na
31 grudnia 2021
Dystrybucja 26 26
Razem 26 26

W wyniku rozliczenia transakcji nabycia kontroli nad spółką Energetyka Cieszyńska Sp. z .o.o., Grupa rozpoznała na dzień objęcia kontroli nad spółką wartość firmy w segmencie Wytwarzanie w wysokości 18 mln PLN. W wyniku przeprowadzonych na 31 grudnia 2022 roku testów na utratę wartości, Grupa dokonała odpisu rozpoznanej wartości firmy w pełnej wysokości, co zostało opisane szerzej w nocie 14  skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Wyniki wyszukiwania