39.6. Udziały niekontrolujące

Rok zakończony 31 grudnia 2022

Rok zakończony 31 grudnia 2021

Bilans otwarcia 33 893
Nabycie udziałów niekontrolujących 18 (903)
Nabycie jednostki zależnej (15)
Udział w wyniku jednostek zależnych 47
Dywidendy dla udziałów niekontrolujących (3) (3)
Pozostałe transakcje z udziałowcami niekontrolującymi (1)
Bilans zamknięcia 33 33

 

Na dzień bilansowy udziały niekontrolujące dotyczą w głównej mierze spółki TAURON Dystrybucja S.A.

 

Wyniki wyszukiwania