40. Dywidendy wypłacone i zaproponowane do wypłaty

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym przez jednostki zależne (3) (3)

W roku zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku oraz w okresie porównywalnym Spółka nie zaproponowała do wypłaty, ani nie wypłaciła dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

 

W dniu 29 marca 2022 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o rekomendowaniu niewypłacania dywidendy z zysku netto za 2021 rok akcjonariuszom Spółki i przeznaczenia w całości zysku netto w kwocie 260 mln PLN na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. W dniu 24 maja 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę zgodnie z rekomendacją Zarządu.

 

Wyniki wyszukiwania