38. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują w szczególności środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. W przypadku środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wartość nominalna na dzień bilansowy obejmuje doliczone przez bank odsetki lub naliczone we własnym zakresie przez spółkę.

Niespłacone kredyty w rachunku bieżącym, stanowiące integralną część zarządzania środkami pieniężnymi dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych są zaliczane do pozycji „Środki pieniężne i ich ekwiwalenty”. W ramach sprawozdania z sytuacji finansowej kredyty tego rodzaju prezentowane są odpowiednio w zobowiązaniach z tytułu zadłużenia.

Stan na 31 grudnia 2022

Stan na 31 grudnia 2021 (dane przekształcone)

Środki pieniężne w banku i w kasie 1 676 811
Inne 2 4
Razem saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w tym: 1 678 815
środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym: 1 047 314
zabezpieczenie rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. 725 168
środki pieniężne na rachunkach VAT (split payment) 318 102
rachunki bankowe związane z otrzymanymi dotacjami 1 43
Zabezpieczenie rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (725) (168)
Cash pool (37) (24)
Różnice kursowe 24
Razem saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 940 623

 

Zabezpieczenie rozliczeń z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. stanowią przekazane środki w ramach depozytów transakcyjnych i zabezpieczających w związku z zawartymi przez spółki Grupy transakcjami na Towarowej Giełdzie Energii, które w ocenie Grupy nie stanowią środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

Wyniki wyszukiwania