37. Należności z tytułu pozostałych podatków i opłat

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Rozrachunki z tytułu pozostałych podatków i opłat prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej obejmują:

  • Rozrachunki z tytułu VAT i akcyzy;
  • Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych;
  • Opłaty środowiskowe i inne rozliczenia publiczno-prawne.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku i 31 grudnia 2021 roku należności z tytułu pozostałych podatków i opłat dotyczą w głównej mierze należności z tytułu podatku VAT i wynoszą odpowiednio 791 mln PLN i 285 mln PLN. Wzrost należności z tytułu podatku VAT związany jest głównie z obniżeniem od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku roku stawki VAT na energię elektryczną z 23% do 5%.

 

Wyniki wyszukiwania