27.2. Krótkoterminowe świadectwa pochodzenia energii i prawa do emisji CO2

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021
Świadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji CO2 Razem Świadectwa pochodzenia energii Prawa do emisji CO2 Razem
Bilans otwarcia 151 6 157 705 334 1 039
Zakup bezpośredni 372 1 797 2 169 281 1 360 1 641
Wytworzenie we własnym zakresie 227 227 239 239
Umorzenie (635) (1 494) (2 129) (1 221) (1 635) (2 856)
Reklasyfikacja 130 43 173 147 (53) 94
Bilans zamknięcia 245 352 597 151 6 157

 

Reklasyfikacja praw do emisji CO2 obejmuje głównie reklasyfikację uprawnień nabytych w latach poprzednich i przeznaczonych pod umorzenie roku 2022 z długoterminowych do krótkoterminowych uprawnień do emisji CO2.  Dodatkowo, w 2022 roku część powyższych uprawnień o wartości 199 mln PLN zreklasyfikowano z krótkoterminowych uprawnień do emisji CO2 do zapasów, a następnie sprzedano. Uprawnienia zostały zbyte przez Grupę w związku z powstałą w wyniku awarii bloku 910 MW w Jaworznie nadwyżką uprawnień za rok 2021 w portfelu Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., co zostało opisane szerzej w nocie 15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Wyniki wyszukiwania