45. Pozostałe rezerwy

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Pozostałe rezerwy obejmują:

  • Rezerwę na bezumowne korzystanie z nieruchomości

Grupa tworzy rezerwy na wszystkie zgłoszone roszczenia właścicieli nieruchomości, na których usytuowane są obiekty energetyczne lub technologiczne, sieci dystrybucyjne oraz instalacje ciepłownicze, w kwocie prawdopodobnych kosztów (wraz z naliczonymi odsetkami, jeżeli można je oszacować w sposób wiarygodny) odszkodowań z tego tytułu należnych właścicielom nieruchomości do dnia bilansowego. Grupa nie tworzy rezerw na potencjalne niezgłoszone roszczenia właścicieli gruntów o nieuregulowanym stanie korzystania z tych gruntów, w tym na ustanowienie służebności przesyłu lub służebności gruntowych. Utworzenie i rozwiązanie rezerwy odnoszone jest w pozostałe koszty/przychody operacyjne oraz w części dotyczącej naliczonych odsetek do kosztów/przychodów finansowych.

  • Rezerwę na umowy rodzące obciążenia

Jeżeli Grupa jest stroną umowy, na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku przeważają nad korzyściami, które będą uzyskane na jej mocy, obecny obowiązek wynikający z umowy Grupa ujmuje i wycenia jako rezerwę. Na nieuniknione koszty wynikające z umowy składają się co najmniej koszty netto zakończenia umowy, odpowiadające kwocie niższej spośród kwot kosztów wypełnienia umowy i kosztów wszelkich odszkodowań lub kar wynikających z jej niewypełnienia. Koszty wypełnienia umowy obejmują zarówno przyrostowe koszty wypełnienia umowy np. robociznę i materiały, jak również przypisanie innych kosztów, które odnoszą się bezpośrednio do wypełnienia umów (na przykład przypisanie odpisów amortyzacyjnych do składnika rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanego między innymi do wypełnienia tej umowy). Nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku powiększa się o wartość wymaganych odsetek, jeżeli można je oszacować w sposób wiarygodny.

  • Pozostałe tytuły rezerw, które dotyczą głównie spraw sądowych, roszczeń od kontrahentów lub innych podmiotów, potencjalnych kar wynikających z postępowań administracyjnych Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz rozliczeń podatkowych.

PROFESJONALNY OSĄD I SZACUNKI

Grupa szacuje wysokość tworzonych rezerw w oparciu o przyjęte założenia, metodologię i sposób kalkulacji właściwy dla danego tytułu rezerw, oceniając prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne oraz określając wiarygodny poziom kwoty niezbędnej do spełnienia obowiązku. Grupa tworzy rezerwy, gdy prawdopodobieństwo wydatkowania środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne jest większe niż 50%

Rok zakończony 31 grudnia 2022 Rok zakończony 31 grudnia 2021

Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości

Rezerwy na umowy rodzące obciążenia

Rezerwy na  spory sądowe, roszczenia od kontrahentów i pozostałe rezerwy

Rezerwy razem

Rezerwa na bezumowne korzystanie z nieruchomości

Rezerwy na umowy rodzące obciążenia

Rezerwy na  spory sądowe, roszczenia od kontrahentów i pozostałe rezerwy

Rezerwy razem

Bilans otwarcia 74 416 163 653 77 85 228 390
Utworzenie/(Rozwiązanie) netto 2 1 158 (6) 1 154 385 (33) 352
Wykorzystanie (1) (1 374) (24) (1 399) (3) (54) (32) (89)
Reklasyfikacja do zobowiązań związanych z aktywami do zbycia (7) (7)
Bilans zamknięcia 75 200 126 401 74 416 163 653
Długoterminowe 4 26 30 8 42 50
Krótkoterminowe 75 196 100 371 74 408 121 603
Część krótkoterminowa rezerw na koszty demontażu środków trwałych i rekultywację terenu oraz pozostałych 16 16
Razem 387 619

Wyniki wyszukiwania